Zaloguj się

Działania na rzecz zrównoważonego miejskiego transportu towarowego w polskich miastach - ocena i perspektywy rozwoju

Polecamy! Działania na rzecz zrównoważonego miejskiego transportu towarowego w polskich miastach - ocena i perspektywy rozwoju

Organizacja przewozów realizowanych na obszarach zurbanizowanych w sposób umożliwiający spełnienie postulatów rozwoju zrównoważonego jest zadaniem złożonym. W porównaniu z przewozami odbywającymi się poza tymi obszarami nastręcza zdecydowanie więcej trudności w zakresie planowania i nadzoru.

Wymaga również znacznych nakładów inwestycyjnych z tym związanych. Rosnące nieuporządkowanie przewozów towarowych w miastach, wynikające ze zwiększającego się zapotrzebowania na przewozy, które jest skutkiem stale rosnącej liczby użytkowników miast, wzmaga wiele problemów związanych z oddziaływaniem systemu transportowego na środowisko miejskie. Powoduje między innymi wzrost zanieczyszczenia i poziomu hałasu, wzmożone zagrożenie wypadkami oraz przyczynia się do powstawania efektu kongestii, który jest jednym z głównych utrudnień w realizacji zadań przewozowych zarówno w odniesieniu do przewozu ładunków, jak również osób w komunikacji zbiorowej i indywidualnej.
Powyższe aspekty sprawiają, że Unia Europejska w coraz większym stopniu zaczęła skupiać uwagę na problematyce zrównoważonego rozwoju systemów transportowych, uwzględniając przy tym również funkcjonowanie transportu towarowego w miastach. Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% do roku 2020 jest jednym z kluczowych celów ustanowionych przez Komisję Europejską. Z uwagi na fakt, że ponad połowa z nich przypada na transport drogowy realizowany na obszarach miejskich uwypuklono ten obszar działań jako jeden z kluczowych. Negatywne skutki miejskich przewozów towarów w zakresie zużycia energii i zanieczyszczenia powietrza spowodowane są głównie niskim poziomem współpracy między partnerami w łańcuchu dostaw, jak również niską skutecznością systemów transportowych. To zatem stało się jednym z priorytetów programów Unii Europejskiej, w ramach których finansowane są podejmowane aktywności. Zostało to uwzględnione również w założeniach nowej perspektywy finansowanej. Program działań na lata 2014-2015 w ramach programu Horyzont 2020 uwypukla aspekty mobilności miejskiej, a w zadaniu MG5.2 koncentruje się bezpośrednio na zagadnieniach ograniczenia negatywnego oddziaływania i kosztów miejskiego transportu towarowego.

Ukierunkowanie Unii Europejskiej na problematykę zrównoważonej mobilności miejskiej i rozwoju przyjaznych środowisku systemów transportowych w miastach jest wyzwaniem dla polskich gmin i decydentów. Stawia przed nimi określone zadania i wskazuje cele, które nie są łatwe do osiągnięcia. Z drugiej strony daje szansę na pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć, które umożliwią spełnienie oczekiwań. Przedstawiona analiza ma na celu zaprezentować aktualny zakres podejmowanych działań w polskich miastach. Stanowi to pierwszy etap prac podjętych w ramach projektu GRASS (GReen And Sustainable freight transport Systems in cities), realizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie we współpracy z the Institute of Transport Economics (Transportøkonomisk Institutt) z Oslo. Jego głównym celem jest określenie uwarunkowań dla wdrażania i rozwoju energooszczędnego miejskiego transportu towarowego w polskich i norweskich miastach oraz regionach, przy uwzględnieniu często sprzecznych oczekiwań głównych interesariuszy rynku przewozowego.

 

Artykuł zawiera 26690 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 23 luty 2016 14:27
Zaloguj się by skomentować