Zaloguj się

Bezpieczeństwo transportu kolejowego ładunków niebezpiecznych - koncepcja identyfikacji zagrożeń

  •  Kwaśniowski Stanisław, Młyńczak Marek, Nowakowski Tomasz
  • Kategoria: Transport i spedycja
Polecamy! Bezpieczeństwo transportu kolejowego ładunków niebezpiecznych - koncepcja identyfikacji zagrożeń

Ładunki niebezpieczne stanowią obecnie w Polsce około 8% masy wszystkich przewożonych ładunków, dotyczy to zarówno transportu drogowego jak i kolejowego. Transport kolejowy, ze względu na swoją specyfikę organizacji ruchu oraz zabezpieczeń jest szczególnie predysponowany do tego rodzaju przewozów.

Chcąc ograniczyć ewentualne zdarzenia (wycieki, rozsypanie się lub gwałtowne reakcje w przypadku ładunków wybuchowych) spowodowane różnymi przyczynami podczas transportu - kierujemy się bardzo szczegółowymi przepisami. Przepisy te podlegają ciągłej modyfikacji wymuszonej przez postęp techniczny, powstaniem nowych rozwiązań technologicznych umożliwiających podniesienie poziomu bezpieczeństwa przewozu. Również sytuacje polityczne stwarzają nowe do tej pory nieznane zagrożenia. Przykładem mogą być ataki w 2001 roku na WTC w Nowym Jorku. Od tego czasu zauważono, że niektóre przewożone ładunki mogą być wykorzystane przez terrorystów do wywołania ogromnych spustoszeń w środowisku oraz zagrożeń dla ludności. Wyłoniono grupę ładunków nazwaną materiałami o dużym stopniu ryzyka (TNWR). Przewóz tych ładunków odbywa się z zachowaniem dodatkowych procedur. Drugim nurtem przemian w technologii przewozu ładunków niebezpiecznych jest dążenie do zabezpieczenia ładunków przed działaniem nadmiernych sił wzdłużnych w sytuacjach kryzysowych, jak np. zderzenie wagonów. Poprawę sytuacji można osiągnąć przez zastosowanie nowej generacji zderzaków z zwiększonej zdolności do rozpraszania energii. Poprawę bezpieczeństwa może zagwarantować również stosowanie nowych procedur i programów o systemowym charakterze, metod oceny ryzyka oraz wdrożenie systemu ISO 31000. Od 2001 roku stosowane są nowe standardy systemów zarządzania bezpieczeństwem - SMS. Celem tej pracy jest zwrócenie uwagi na tendencje w dziedzinie zapewnienia wyższego niż dotychczas bezpieczeństwa transportu ładunków niebezpiecznych w transporcie kolejowym.

Przepisy regulujące przewozy materiałów niebezpiecznych koleją
Początek uporządkowania zasad przewozu ładunków niebezpiecznych dała inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych w postaci Wytycznych do opracowania katalogu materiałów niebezpiecznych podlegających transportowi tzw. Orange Book. Księga ta zawiera uporządkowany spis około 3000 substancji chemicznych, które mogą być transportowane pod warunkiem zachowania szczegółowych procedur odnośnie pakowania, usytuowania w środkach transportu, oznakowania, sposobu manipulowania, technologii transportu. Katalog tych substancji przypisuje każdej z substancji odpowiedni numer klasyfikacyjny oraz określa główne i poboczne zagrożenia jakie wiążą się z tą substancją w przypadku wydostania się jej do środowiska naturalnego. Katalog ten stał się podstawą do opracowania procedur postępowania z materiałami niebezpiecznymi podczas pakowania, ładowania, manipulowania, rozładunku a także ich przewozu.

Artykuł zawiera 27220 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 21 kwiecień 2016 14:50
Zaloguj się by skomentować