Zaloguj się

Transport drogowy jako element logistyki miejskiej

Polecamy! Transport drogowy jako element logistyki miejskiej

Szybki rozwój logistyki spowodowany nowymi uwarunkowaniami powoduje powstawanie nowych obszarów jej zastosowania. Obszary te są również wynikiem dążenia do uzyskania przewagi konkurencyjnej dzięki efektywnemu prowadzeniu procesów biznesowych. Zakres zmian w logistyce rozpatruje się pod kątem rozwoju logistyki lub wzrostu znaczenia logistyki. Istnieje wiele sił napędowych oraz sił hamujących rozwój logistyki. Wpływają one na wszystkie dziedziny gospodarki.

Rozwój miast jest głównym celem sprawnie działającego miasta i sprowadza się do zapewnienia mieszkańcom zadowolenia z oferowanej jakości życia w mieście. Zaspokajanie potrzeb użytkowników miast zmusza do pokonywania następujących barier:
1. Społecznych:
- Niewystarczająca ilość mieszkań oraz ich nieodpowiednia jakość;
- Wzrost ubóstwa;
- Wzrost przestępczości, agresji, narkomanii wśród młodzieży.
2. Gospodarczych:
- Likwidacja przedsiębiorstw przemysłowych, transportowych, budowlanych;
- Redukcja miejsc pracy.
3. Ekologicznych:
- Przekształcanie środowiska naturalnego w sztuczne;
- Zwiększająca się emisja zanieczyszczeń;
- Zwiększająca się ilość wysypisk komunalnych.

Logistyka miejska jest jedną z nowszych metod badawczych. Wraz z powstaniem miast można zaobserwować wzrost znaczenia logistyki miejskiej w gospodarce. Jest to związane ze zmianą układów miast z hierarchicznych w sieciowe. Ciągłe rozrastanie się miast, wzrost gęstości zaludnienia, zwiększająca się liczba powstających zakładów produkcyjnych oraz jednostek publicznych, będących dużym problemem w zarządzaniu, zmuszają władze miasta do korzystania z zasad zarządzania logistycznego. Rozwiązanie tych problemów uzależnione jest nie od logistyki, lecz od zarządzania miastem. Na obszarach miast koncentruje się wymiar ekonomiczny, społeczny i ekologiczny danego kraju, a ich prawidłowe funkcjonowanie stanowi o rozwoju kraju, jak i określonego regionu. Nasuwa to wykorzystywanie zdolności logistycznych, podobnych do zdolności niezbędnych w zarządzaniu skomplikowanymi łańcuchami logistycznymi. Logistyka miejska pojawiła się dzięki określeniu miasta jako system oraz przez wzrost intensywności przepływów dóbr i usług zachodzących na terenie miasta. Pojawienie się logistyki miejskiej zainicjowała również rosnąca konkurencja miast i regionów. Miasto winno być systemem skłonnym do sprawnego działania.

Artykuł zawiera 42360 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 18 maj 2016 08:58
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe