Zaloguj się

Rozwój transportu jako siła napędowa procesów globalizacji i regionalizacji międzynarodowej

Obecnie obserwujemy postępujące procesy globalizacji i regionalizacji międzynarodowej, które zachodzą na poziomach: przedsiębiorstw, sektorów oraz gospodarki jako całości. Według Portera "Kierownicy niemal w każdym sektorze muszą traktować konkurencję globalną przynajmniej jako realną możliwość, jeśli nie jako rzeczywistość".

W wymiarze ekonomicznym globalizacja oznacza międzynarodową integrację rynków towarowych, kapitałowych i pracy - wskutek czego obserwujemy przenikanie zjawisk ekonomicznych ponad granicami państw. Postęp procesów globalizacji i regionalizacji jest wypadkową zmian w równowadze sił rozszerzających oraz sił ograniczających granice geograficzne rynków / sektorów. Istotnym czynnikiem w tym zakresie jest transport. Rozwój technologii transportowych skutkuje obniżaniem się kosztów transportu co sprzyja rozszerzaniu granic geograficznych rynków, w tym do poziomu regionalnego (semi-globalnego) i globalnego. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli transportu jako jednego z czynników sprzyjających rozwojowi procesów globalizacji i regionalizacji gospodarki w oparciu o metodę studiów literaturowych.

Globalizacja i regionalizacja gospodarki
Od zakończenia II wojny światowej możemy zaobserwować postępującą dynamikę umiędzynarodowienia działalności gospodarczej prowadzącą do globalizacji konkurencji. Wyraźny trend zacieśniania współpracy międzynarodowej, w szczególności - współpracy ekonomicznej można zaobserwować od 1947 kiedy to 23 kraje podpisały Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT). Celem GATT była liberalizacja handlu światowego poprzez sukcesywne zmniejszanie, poprzez negocjacje wielostronne, wysokich taryf celnych oraz eliminowanie istniejących ograniczeń pozataryfowych.

 

Artykuł zawiera 21530 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 17 marzec 2017 12:46
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe