Zaloguj się

Wybrane aspekty jakości publicznego transportu pasażerskiego

Polecamy! Wybrane aspekty jakości publicznego transportu pasażerskiego

Transport jest jednym z ważniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy kraju. Nowoczesna infrastruktura logistyczna oraz efektywnie funkcjonujący system transportowy sprzyjają wzrostowi gospodarczemu silnych ośrodków Polski. Infrastruktura ta wzmacnia spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną kraju oraz przyczynia się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki.

System transportowy może tworzyć impulsy rozwojowe w gospodarce, o ile będzie zdolny sprostać:
- wyzwaniu zwiększania dostępności usług transportowych,
- wyzwaniu ograniczania kosztów i czasu transportu, przy jednoczesnej sukcesywnej poprawie efektywności energetycznej i obniżaniu jednostkowych wskaźników emisyjności,
- potrzebie rozwoju inter- i multimodalności,
- innym oczekiwaniom użytkowników.

Spojrzenie na publiczny transport pasażerski przez pryzmat zrównoważonego rozwoju pozwala zadbać o wszystkie aspekty życia człowieka, tj. przyjazną gospodarkę, środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo. Pozwala też całościowo rozpatrywać ważne zagadnienia z obszaru transportu, którego użytkownikiem jest człowiek.
Głównym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie dostępności terytorialnej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez utworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego systemu transportowego w wymiarze krajowym (lokalnym) i europejskim. Założenia te wpisują się w cele opracowanego w styczniu 2013 r. średniookresowego dokumentu planistycznego "Strategia rozwoju transportu do roku 2020", której istotą jest wskazanie celów i nakreślenie kierunków rozwoju transportu. Strategia ta uwzględnia cele i priorytetowe kierunki działań zidentyfikowane w strategicznych dokumentach krajowych oraz unijnych, w tym m.in. w "Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu >>Europa 2020<<", jak również w "Krajowym Programie Reform (KPR) na rzecz realizacji Strategii >>Europa 2020<<". Sprawne i efektywne zarządzanie transportem w logistyce miejskiej skutkuje lepszym wykorzystaniem potencjału gospodarczego regionów. Usługi publicznego transportu pasażerskiego, a tym samym cele dokonywania ich oceny w aspekcie zrównoważonego rozwoju, można rozpatrywać z punktu widzenia:
- użytkowników publicznego transportu pasażerskiego, np.:

  • pasażerów w komunikacji miejskiej,
  • rodziców i opiekunów dzieci oraz młodzieży dojeżdżających do szkół transportem zorganizowanym w celach edukacyjnych,
  • turystów podczas przejazdów wycieczkowych,
  • innych osób podczas przejazdów okolicznościowych i związanych z ochroną zdrowia i leczeniem,
  • kierowców podczas realizacji zadań transportowych osób i towarów,
  • organizatorów imprez masowych,

- zleceniodawców, w tym m.in.:

  • administracji państwowej i samorządów lokalnych w zakresie organizacji miejskiego transportu pasażerskiego,
  • organizacji oświatowych i turystycznych w zakresie przejazdów wycieczkowych,
  • instytucji z obszaru służby zdrowia (usługi transportowe związane z ochroną zdrowia i leczeniem),
  • osób prawnych i fizycznych zlecających przewóz towarów i osób,

- przedsiębiorstw transportowych realizujących zadania transportowe w obszarze publicznego transportu pasażerskiego,
- niezależnych jednostek oceniających (np. Transportowego Dozoru Technicznego, jednostek certyfikujących).

 

Artykuł zawiera 18940 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 23 maj 2017 15:20
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe