Zaloguj się

Wpływ zarządzania przepływami w gospodarce miejskiej na realizację usług transportowych

Polecamy! Wpływ zarządzania przepływami w gospodarce miejskiej na realizację usług transportowych

Wiek XX był czasem znacznych zmian na płaszczyźnie funkcjonowania miejskich organizmów. Miejskie struktury często ukształtowane w czasach wcześniejszych stały się w wieku XX przestrzenią bardzo intensywnych przemian związanych ze zwiększaniem się ilości realizowanych w miejskiej przestrzeni procesów.

Mnogość mieszkańców, podmiotów gospodarczych oraz instytucji generujących przepływy, zarówno osób, jak i ładunków, prowadzić może do wielowymiarowej kolizji interesów, przynosząc szkodę wszystkim z interesariuszy. W efekcie miejska przestrzeń tracić może swój unikalny, wielofunkcyjny charakter, prowadząc do degradacji miasta, spadku jego atrakcyjności i rozwojowego potencjału. Zarządzanie przepływami ładunków i osób staje się zatem jedną z kluczowych aktywności utrzymania odpowiedniego poziomu funkcjonalności miejskiej przestrzeni, podejmowanych przez władze municypalne oraz coraz częściej, same uczestniczące w owych procesach podmioty.
Artykuł przedstawia wybrane, realizowane przez miasta strategie i elementy zarządzania przepływami. Z uwagi na kluczowe znaczenie zarówno strategii transportowych miast dla interesariuszy z branży TSL, jak i wpływu owych interesariuszy na funkcjonowanie miejskiej logistyki, celem artykułu jest analiza konsekwencji przyjmowanych przez miast strategii i rozwiązań, dla transportowych usługodawców.

Niektóre z rozwiniętych miast, gdzie świadomość złożoności zagadnień zarządzania przepływami, jak i możliwości organizacyjne i finansowe stoją na wysokim poziomie, od dawna skutecznie zarządzają przepływami towarów i osób. Choć rozwiązania przedstawione w pracy są bardzo niejednorodne, to w każdym przypadku odniosły sukces, poprawiając jakość przestrzeni miejskiej oraz realizację procesów logistycznych. Z uwagi na różnorodność analizowanych rozwiązań zagadnienia teoretyczne oraz treści udokumentowanej praktyki, nie dzielą - jak ma to miejsce w zwyczajowej pracy badawczej - artykułu na dwie odrębne części. Elementy teoretyczne i praktyczne odnoszą się do każdego z rozwiązań w sposób odrębny.

Myto - kosztowe narzędzie zarządzania ruchem
Do XIX wieku funkcjonowało w Polsce pojęcie myta jako między innymi opłaty pobieranej za wjazd do miast, dziś pojęcie to powraca w formie bardzo zbliżonej. Miasta takie jak Singapur, Oslo, Londyn, zdecydowały się na wprowadzenie opłat za wjazd do swoich centrów; prekursorem był Singapur, inicjując projekt w roku 1975. Główną przyczyną wprowadzania owych rozwiązań w przypadku zarówno Singapuru, jak i Londynu był problem nadmiernej kongestii transportowej. Władze ostatniego z wymienionych miast zdecydowały się na takie rozwiązanie w celu uzyskania środków na budowę obwodnic.
Singapur rozpoczął projekt od wprowadzenia opłat pobieranych za wjazd do centrum w formie zakupywanych wcześniej "biletów", które wymagane były w czasie porannego i wieczornego szczytu. Z czasem rozwijał projekt zarówno w wymiarze zasad funkcjonowania, jak i stosowanych technologii, czego konsekwencją jest funkcjonujący dziś dynamiczny system pobierający opłaty na podstawie odczytów z umieszczonych w pojazdach nadajników RFID. Efektem tego rozwiązania było znaczące zmniejszenie natężenia ruchu oraz dwukrotne zwiększenie prędkości w strefie śródmiejskiej.

Artykuł zawiera 23450 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w środa, 30 sierpień 2017 13:33
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe