Zaloguj się

Rynki frachtowe jako instrumenty regulacji sektora morskich globalnych przewozów kontenerowych

Polecamy! Rynki frachtowe jako instrumenty regulacji sektora morskich globalnych przewozów kontenerowych

Sektor morskich globalnych przewozów kontenerowych, stanowiący integralny element składowy globalnej żeglugi morskiej, podlega współcześnie oddziaływaniu trzech równolegle działających mechanizmów, które kształtują procesy realne realizowane w tej silnie umiędzynarodowionej sferze transportu.

Z jednej strony jest to rynek frachtowy z typowym dla niego mechanizmem regulacji autonomicznej, wspieranej przez wypracowane w sektorze transportu i handlu wzorce dobrej praktyki. Z drugiej, publiczny międzynarodowy podsystem regulacji, którego mechanizm działania oparty jest na ustalonych normach i standardach, które wyznacza polityka żeglugowa o zasięgu światowym, kreowana przez organizacje i instytucje międzynarodowe typu: IMO, ILO, KE, EMSA, EASA itp. I wreszcie trzecim mechanizmem regulacji jest funkcjonujący w skali globalnej system logistyczny (megasystem), w ramach którego funkcjonują morscy operatorzy i przewoźnicy kontenerowi. Mechanizm tego podsystemu regulacji działa na bazie precyzyjnie określonych przez operatorów logistycznych globalnych łańcuchów i sieci dostaw parametrów, wyznaczających w kategoriach logistycznych (czasu i kosztów) wymogi w zakresie obsługi strumieni towarowych, informacyjnych i pieniężnych. Tak określony system regulacyjny sfery realnej sektora morskich globalnych przewozów kontenerowych przedstawiono w sposób schematyczny na rys. 1.

 
Rys. 1. Sfera regulacyjna morskiego globalnego sektora przewozów kontenerowych. Źródło: Opracowanie własne.

Działania regulacyjne podejmowane w ramach podsystemu regulacji publicznej, które obecnie są dość precyzyjnie koordynowane w wymiarze międzynarodowym, tworzą podwaliny współczesnego systemu regulacji w sektorze globalnego transportu morskiego. Uzupełniają i wspomagają one działanie tradycyjnego podsystemu regulacji - autonomicznej, z właściwym mu mechanizmem rynku frachtowego. Jego mechanizm regulacyjny, mimo wielu zalet jakie posiada, a w tym znacznej przejrzystości, otwartości i niezależności (autonomii), nie jest bowiem idealnym mechanizmem kształtowania relacji w tym sektorze. Nie jest on w stanie rozwiązywać w sposób satysfakcjonujący społeczność międzynarodową poważnych problemów, jakie generuje działalność transportowa realizowana tak w kontenerowym, jak i innych sektorach przewozów drogą morską w skali globalnej, a w tym szeregu wyzwań z zakresu szeroko rozumianych kwestii bezpieczeństwa żeglugi oraz bezpieczeństwa morskiego (safety and security), bezpieczeństwa ekologicznego, socjalnego, itp. Z tych głównie powodów musi być uzupełniony przez dodatkowy względem niego, publiczny reżim regulacyjny, kształtowany przez silne i wpływowe organizacje międzynarodowe o charakterze rządowym i pozarządowym.

Artykuł zawiera 30240 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w wtorek, 27 marzec 2018 09:37
Zaloguj się by skomentować

Strony internetowe