Zaloguj się

Pomiar zrównoważonego transportu w ocenie zielonego łańcucha dostaw

Polecamy! Pomiar zrównoważonego transportu w ocenie zielonego łańcucha dostaw

Zwiększający się stopień złożoności procesów biznesowych, jak również kompleksowość stosunków rynkowych związanych między innymi z: globalizacją i rozwojem łańcuchów dostaw, zróżnicowaniem produktów, zwiększającym się wolumenem produktów pochodzących z różnych stron świata oraz coraz bardziej świadomy konsument, wymaga wprowadzania zmian w koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw, także w jego konstrukcji.

Czynnikiem stymulującym rozwój i konstruowanie zielonych łańcuchów dostaw są uczestnicy łańcucha dostaw (otoczenie wewnętrzne - lider łańcucha, przedsiębiorstwa uczestniczące, dostawcy, odbiorcy, pracownicy, menedżerowie) oraz otoczenie zewnętrzne (uwarunkowania i regulacje prawne, czynniki ekonomiczne, instytucje otoczenia - NGO’s oraz klienci). W takim ujęciu bardzo ważne są relacje łańcucha dostaw z otoczeniem i umiejętne dostosowanie jego struktury do rosnących wymagań środowiska. Wymagania otoczenia związane z urzeczywistnianiem zasad zrównoważonego rozwoju (w aspekcie społecznym i środowiskowym) często wymagają podejmowania działań wymagających inwestycji i nakładów kapitałowych (aspekt ekonomiczny). Nie zawsze, w pierwszej fazie, mogą być one uzasadnione ekonomicznie, jednakże w kolejnych etapach mogą stać się elementem przewagi konkurencyjnej. Dzięki takim działaniom pojawiają się efekty synergii, a wdrożone rozwiązania często służą jako podstawa do podejmowania wspólnych działań w danym obszarze (np. promowanie pożądanych zachowań konsumentów, edukacja i uświadamianie roli i istoty zazielenienia procesów oraz konstruowanie i adaptowanie parametrów ilościowych i jakościowych do modelu oceny zazielenienia łańcucha). Inicjatywy pozwalające uwzględnianie w konstrukcji łańcuchów kryteriów pozaekonomicznych są dobrze postrzegane przez klientów, co wzmaga zainteresowanie zarówno produktem oferowanym przez łańcuch, jak i samą konstrukcją łańcucha.

W zielonym łańcuchu dostaw propaguje się idee związane z zastosowaniem wymagań środowiskowych w poszczególnych ogniwach oraz stosuje się strategię "zazieleniania" procesów. "Zazielenienie" łańcucha dostaw i jego ocena na poziomie operacyjnym jest możliwa przy zastosowaniu wybranych miar oceny oczekiwanych rezultatów. Holistyczne ujęcie procesów i relacji w łańcuchu dostaw wymaga zwrócenia uwagi na procesy transportowe i ich organizację. Dlatego słuszne wydaje się założenie, iż w ocenie zielonego łańcucha dostaw należy uwzględnić wybrane metody, narzędzia i miary oceny zrównoważonego transportu. W rozważaniach podjęto próbę wskazania, czy parametry oceny (z różnych punktów widzenia i różnych kryteriów) zrównoważonego transportu mogą stanowić element oceny zielonego łańcucha dostaw. Ich dobór i wykorzystanie jest zależne od charakteru i specyfiki łańcucha.

Opracowanie ma charakter teoretyczny i stanowi element konstrukcji modelu oceny zielonego łańcucha dostaw. Do najważniejszych celów opracowania należy zaliczyć prezentację metod i parametrów oceny zrównoważonego transportu oraz wskazanie, które z nich można wykorzystać do oceny zielonego łańcucha dostaw. Istotne jest również usystematyzowanie wiedzy na temat możliwości zaadaptowania parametrów zrównoważonego transportu na potrzeby modelu oceny zielonego łańcucha dostaw. Rozważaniom towarzyszy następująca teza: wskaźniki wykorzystywane do pomiaru zrównoważonego transportu mogą stanowić jeden z elementów oceny zielonego łańcucha dostaw. Praca składa się ze wstępu, przeglądu literatury związanej ze zrównoważonym transportem, wskazaniem podstaw teoretycznych do budowy zielonego łańcucha dostaw, zwartego opracowania i usystematyzowania parametrów oceny zrównoważonego transportu oraz wniosków.

 

Artykuł zawiera 14115 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w środa, 29 sierpień 2018 15:52
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe