Zaloguj się

Zarządzanie eksploatacją systemów sterowania ruchem kolejowym

Polecamy! Zarządzanie eksploatacją systemów sterowania ruchem kolejowym

Istotnym zagadnieniem w eksploatacji systemów sterowania ruchem kolejowym (SRK) jest zarządzanie. Eksploatacja obiektu polega na takim sterowaniu jego działaniem, aby utrzymać jego parametry w dopuszczalnym przedziale zmienności i zachować korzystny stosunek uzyskanych efektów (korzyści) do ponoszonych nakładów. Zarządzanie natomiast obejmuje działania konieczne dla efektywnej realizacji procesu eksploatacji i obejmuje umiejętności jednoznacznego sprecyzowania celu działania, przygotowanie potrzebnych zasobów, ułożenie planu prac oraz kontrolę przebiegu ich realizacji. Do podstawowych funkcji zarządzania należy zaliczyć: planowanie, kierowanie i kontrolowanie. Realizacja każdej z tych funkcji wymaga od człowieka podejmowania ważnych decyzji.

Umiejętne zarządzanie jest niezbędne do racjonalnego użytkowania urządzeń, podtrzymywania i odtwarzania ich stanu zdatności (proces obsługiwania), zasilania urządzeń i całego systemu eksploatacji w energię, materiały, części zamienne, informacje, diagnozowania stanu urządzeń oraz badania charakteru zachodzących procesów destrukcyjnych, modernizacji urządzeń, wymiany oraz likwidacji. Na rys. 1 przedstawiono zbiór podstawowych zasobów występujących w systemie eksploatacji urządzeń SRK.

 Rys. 1. Zasoby w systemie eksploatacji urządzeń SRK.

Proces decyzyjny
Eksploatacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym wykorzystuje do realizacji zadań odpowiednie elementy procesu decyzyjnego. Proces decyzyjny powinien być na bieżąco realizowany z wykorzystaniem kryteriów optymalizacyjnych, np. minimalizacja kosztów odnowy, wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy.
Decyzje często podejmowane są intuicyjnie, co nie gwarantuje wyboru najlepszego rozwiązania. Zdecydowanie lepsze jest podejście racjonalne, wykorzystujące zasady logiki. Zarówno przygotowanie tzw. rozwiązań wariantowych, jak też podjęcie decyzji o wyborze jednego z nich, wymaga dostępu do dużej ilości informacji. Istotna jest więc wiedza m.in. o założonych celach, dostępnych zasobach, ich efektywności i kosztach wykorzystania, przebiegu realizacji procesu i poszczególnych działań, relacjach z otoczeniem, istniejących ograniczeniach i zakłóceniach, itp. Im szerszy jest dostęp zarządzającego do istotnych informacji, tym większe jest prawdopodobieństwo podejmowania trafnych decyzji i wyboru najbardziej efektywnego wariantu działania.

 

Artykuł zawiera 18970 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 21 wrzesień 2018 10:17
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe