Zaloguj się

Analiza możliwości rozwoju systemu transportu samolotami lekkimi w oparciu o sieć lotnisk regionalnych

Polecamy! Analiza możliwości rozwoju systemu transportu samolotami lekkimi w oparciu o sieć lotnisk regionalnych

Europa, a w szczególności Unia Europejska jest jednym z najgęściej zaludnionych obszarów Ziemi. Cechą charakterystyczną europejskiego rynku transportowego jest współistnienie nielicznych, lecz dużych węzłów komunikacyjnych, realizujących połączenia międzykontynentalne oraz gęstej sieci połączeń lokalnych pomiędzy większością małych miast i ośrodków turystycznych.

Europa dysponuje olbrzymim, częściowo niewykorzystanym potencjałem lotnisk i lądowisk, który może stanowić bazę do stworzenia konkurencyjnej oferty podróży po Europie lekkimi samolotami komunikacyjnymi, skierowanej do osób podróżujących dotychczas innymi środkami transportu powierzchniowego. Można to osiągnąć wykorzystując słabiej obciążone lotniska oraz odpowiednio dostosowane i przekwalifikowane lądowiska. Rozwój lotnisk lokalnych może mieć bardzo duży wpływ na zmiany gospodarcze zachodzące w regionach. Jednak warunkiem tego jest odpowiednie kształtowanie polityki gospodarczej regionu oraz stwarzanie korzystnych warunków rozwoju lotnisk i zagospodarowania terenów przylotniskowych na zasadach preferencji.

Transport lotniczy uważany jest za jedną z najbardziej wydajnych gałęzi transportu, dlatego posiada dominującą pozycję w przewozach dalekodystansowych. Na krótkich i średnich odległościach transport powietrzny stanowi tylko jedną z alternatywnych gałęzi. Decyzja dotycząca wyboru konkretnego środka transportu związana jest ściśle z dostępną infrastrukturą, zastosowaną technologią oraz strukturą organizacyjną. Transport regionalny realizowany przy użyciu lekkich samolotów pasażerskich ma szansę rozwoju w tych obszarach w których istniejąca infrastruktura drogowa czy kolejowa jest niewystarczająca. W zintegrowanym systemie komunikacyjnym Europy lotnictwo ma szanse spełniać rolę substytucyjną oraz integrującą i eliminującą dysproporcje w poziomie rozwoju ekonomicznego regionów.

Europejski rynek transportowy
Sumaryczna objętość przewozów pasażerskich w Europie generowana przez trzy dominujące gałęzie transportu (drogowy, kolejowy i lotniczy) wyniosła w 2011 r. ok. 6,5 biliardów pasażero-kilometrów. Największy wzrost został odnotowany dla transportu drogowego, zwiększając objętość przewozów w latach 1995-2011 o 22,7%. Dynamika wzrostu transportu lotniczego w tym samym czasie była na poziomie 66%, lecz wynik ten przełożył się na 3,5% wzrostu sumarycznie dla całego rynku transportowego. Główny problem dotyczący poziomu infrastruktury transportowej związany jest z jej jakością. Jakość infrastruktury szacowana jest na podstawie jej potencjału i kosztu transportu pomiędzy regionami. Analiza jakości infrastruktury transportowej Europy wskazuje, że występują na jej terenie obszary o niedostatecznym poziomie rozwoju. Poprawę sytuacji można osiągnąć poprzez rozbudowę lub modernizację sieci dróg i linii kolejowych, ale także dzięki wykorzystaniu istniejących lotnisk regionalnych do budowy wspomagającego systemu transportu lokalnego samolotami lekkimi.

Wiele obszarów Europy, w tym Polska posiada słabo rozwiniętą sieć dróg, autostrad, linii kolejowych i lotniczych. Niewątpliwa potrzeba rozwoju infrastruktury transportowej (szczególnie autostrad i portów lotniczych) jest wynikiem szybkiego postępu gospodarczego. Istniejące w słabiej rozwiniętych obszarach odcinki autostrad, ze względu na swoje rozczłonkowanie nie zapewniają połączeń międzyregionalnych o dalekim zasięgu. Oprócz 15 lotnisk europejskich, które obsługują 75% ruchu pasażerskiego, pozostałe lotniska są niewykorzystane.

 

Artykuł zawiera 29000 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 09 październik 2018 09:22
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe