Zaloguj się

Transport samochodowy w świetle globalizacji

Polecamy! Transport samochodowy w świetle globalizacji

Proces globalizacji ma silny związek z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w dziedzinie transportu oraz telekomunikacji. Tak było w XIX w., kiedy do powszechnego użytku wprowadzono statki parowe i telegraf oraz w drugiej połowie XX w., kiedy bodźcem do dynamicznego wzrostu wymiany handlowej między kontynentami stało się upowszechnienie statków kontenerowych oraz rozwój internetu. Obecnie zdecydowana większość towarów w globalnym handlu transportowana jest w kontenerach drogą morską. Wymusza to tworzenie sprawnie funkcjonującego lądowego transportu kontenerów na zapleczu portów morskich. W tak skonstruowanych łańcuchach logistycznych, aby zapewnić nierozerwalność i terminowość dostaw, transport samochodowy i proces globalizacji stają się wzajemnie zależne. Celem referatu jest próba wskazania znaczenia transportu samochodowego w procesie globalizacji, a także przedstawienia dualistycznej roli transportu samochodowego, jako z jednej strony czynnika determinującego proces globalizacji, a z drugiej beneficjenta jej rozwoju.

Istota globalizacji
Proces globalizacji dotyka wszystkich sfer życia społeczno-gospodarczego. Determinuje on, jak podkreśla J. Strojny, coraz większą zmienność totalną, nieuniknioną i wszechobecną. O globalizacji napisano wiele książek i artykułów zarówno w kraju jak i za granicą. Mimo, że jest to stosunkowo nowe pojęcie, istota jego sięga dalekiej przeszłości, bo wzmianki o tym zjawisku pojawiły się już w okresie odkryć geograficznych (koniec XVII wieku).
Pojęcie "globalizacja" pochodzi od słowa "glob", wskazujący na zasięg ogólnoświatowy. W Polsce pionierem ekonomicznych analiz dotyczących globalizacji był J. Pajestka. Wraz z rozwojem procesu termin obejmował coraz większą liczbę nauk społecznych. Pojawiło się wiele różnych definicji.
Termin "globalizacja" pojawił się już w 1953 roku, w niemieckiej gazecie "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Z kolei "The Economist" w kontekście ekonomicznym użył pojęcia globalizacji w 1959 roku. Chodziło wówczas o "wzrost zglobalizowanej ilości importowanych samochodów", zaś atrybutem był handel międzynarodowy. Ideę "globalnej wioski" wprowadził w 1960 roku kanadyjski krytyk literacki i teoretyk komunikacji H. M. McLuhan by zilustrować "kurczenie się" świata, podkreślając, że mieszkańcy różnych stron świata przeżywają wydarzenia zachodzące w skali globu w sposób podobny jak mieszkańcy tradycyjnej wioski, którzy cały czas są świadomi istnienia i działania sąsiadów. Z kolei w 1961 roku globalizacja zastępuje pojęcie "globalny" o "ekologicznych i społeczno-ekonomicznych konotacjach" i pojawia się w słowniku Webstera. W literaturze spotkać można informację, że pojęcie po raz pierwszy zostało użyte przez R. Robertsona w 1985 roku. Mówił on wówczas, że globalizacja jest "zespołem procesów, które współorganizują wspólny świat".
Często autorzy zgodni są, co do tego, że globalizacja "to proces stopniowego kurczenia się czasoprzestrzeni, w której poruszamy się i w której działamy" poprzez "zastosowanie nowoczesnych technologii". Zmiany nastąpiły we wszystkich wymiarach współczesnego świata, na wszystkich poziomach od ekonomicznego i politycznego po kulturowy.

Termin ten określa jednocześnie "wzrost różnego rodzaju powiązań między różnymi podmiotami życia międzynarodowego oraz wzajemne, najczęściej asymetryczne oddziaływania we wszystkich sferach życia społeczeństwa, od umiędzynarodowienia rynków i kapitału po kulturę masową, migracje, finanse i zapewnienie pokoju".
Zdaniem Z. Baumana globalizacja oznacza "nieunikniony los świata, a także nieunikniony proces, który dotyczy każdego z nas". Nieodłączne cechy globalizacji to subiektywnie "kurczący się czas i przestrzeń", konsekwencją tworzenia się światowych rynków gospodarczych, handlowych i finansowych, powstawania ponadpaństwowych struktur politycznych i militarnych, a także niebywałych postępów w zakresie szybkiego przekazywania i wymiany informacji w skali ogólnoświatowej. Patrząc na tworzące się struktury ponadpaństwowe jak Unia Europejska (1993), Unia Euroazjatycka (w 2015 roku utworzono Eurazjatycką Unię Gospodarczą), Unia Afrykańska (2002) wydaje się niemożliwy odwrót od globalizacji.

 

Artykuł zawiera 24490 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 21 listopad 2018 08:51
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe