Zaloguj się

Analiza transportu na przykładzie Przedsiębiorstwa X

Polecamy! Analiza transportu na przykładzie Przedsiębiorstwa X

W obecnych warunkach gospodarowania bardzo ważnym aspektem działalności przedsiębiorstw jest transport, który jako sfera odpowiedzialna za przepływ towarów pomiędzy producentem a finalnym konsumentem, wpływa zarówno na jakość obsługi i kontakty z klientami, jakość produktów i usług, jak i poziom kosztów, jakie ponosi przedsiębiorstwo. Transport, który waży na funkcjonowaniu wielu obszarów działalności przedsiębiorstwa, powinien być zaplanowany i zorganizowany w taki sposób, który pozwoli na dostarczenie produktów klientowi finalnemu, przynosząc zyski podmiotowi realizującemu usługę transportową. Optymalizacja rozwiązań w obszarze transportu i kosztów z nimi związanych jest przy tym zagadnieniem warunkowanym poznaniem całokształtu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie i zanalizowanie wybranych obszarów transportu i zarządzania nimi w Przedsiębiorstwie X. Przeprowadzone badania podmiotu gospodarczego funkcjonującego na rynku małych i średnich przedsiębiorstw pozwoliły na rozpoznanie uwarunkowań organizacji i realizacji usług transportowych przez Przedsiębiorstwo X. Dokonana analiza tych obszarów przyczyniła się do wskazania błędów w funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa X oraz zaproponowania możliwości poprawy efektywności oferowanych usług transportowych i redukcji kosztów związanych z obszarem transportu.

Przegląd literatury
Transport jest działalnością, której głównym celem jest pokonywanie określonej przestrzeni. Według K. Wojewódzkiej-Król i W. Rydzkowkiego działalność ta może polegać na odpłatnym świadczeniu usług, których efektem jest przemieszczenie ładunków lub osób, a co się z tym wiąże, tworzenie usług. T. Szczepaniak określa transport jako swoisty proces produkcyjny, któremu ludzie zawdzięczają przemieszczanie zarówno osób, jak i towarów oraz energii, aby zaspokoić swoje zróżnicowane pragnienia i potrzeby. J. Koszeluk natomiast definiuje termin jako "proces technologiczny wszelkiego przenoszenia na odległość, czyli przemieszczania przedmiotów, energii oraz osób". Transport jest zatem procesem wytwórczym, w efekcie którego powstaje produkt stanowiący usługę przewozową. Transport rozumiany w ten sposób obejmuje zarówno świadczenie usług transportowych zarobkowo, jak również przemieszczanie ładunków przez podmioty, dla których działalność transportowa jest działalnością pomocniczą. Do drugiej grupy spośród wymienionych zalicza się transport własny przedsiębiorstw nietransportowych, szczególnie istotny z perspektywy problematyki poruszonej w dalszej części artykułu.

Jak twierdzą między innymi M. Michałowska, J. Neider, B. Słowiński, J. Żak, świadczenie różnorodnych usług transportowych wymaga odpowiedniego przygotowania pod względem technicznym, organizacyjnym oraz ekonomicznym. Obszar przygotowania organizacyjno-ekonomicznego działalności transportowej determinuje umiejętne dokonanie analizy jej kosztów. W literaturze przedmiotu najczęściej przywoływane są trzy pojęcia związane z kosztami działalności transportowej:

  • rodzaj kosztów: najczęściej stosowanym podziałem kosztów w obszarze transportu jest podział uzależniony od czasu i przebiegu. Do pierwszej z grup należy głównie amortyzacja, ubezpieczenia, część kosztów płac oraz raty leasingowe.
    Drugi podział obejmuje paliwo, naprawy, części samochodowe, obsługę techniczną, podatek od usług oraz część kosztów płac;
  • miejsce powstawania kosztów, które odnosi się zazwyczaj do typu pojazdu lub grupy pojazdów. Kalkulując koszty związane z taborem można odnieść się do sytuacji związanych z kosztami zleceń transportowych czy porównania pojazdów własnych i obcych (wynajętych);
  • nośnik kosztów, odnoszący się do zadania transportowego, którym może być pojedyncze zlecenie przewozu czy roczne zlecenie dla danego pojazdu.

Pomimo znajomości powyższych pojęć, nie jest łatwym zadaniem, by prawidłowo zanalizować koszty działalności transportowej. Po początkowym uwzględnieniu kosztów paliwa czy wynagrodzenia kierowcy, należy dodać jeszcze koszty amortyzacji, ubezpieczeń, ogumienia, remontów czy obsługi technicznej. Nie należy również zapominać o istotnych kosztach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz pozwoleniach i licencjach, które również partycypują w kosztach ogółem. Podejmując się wyliczania kosztów nie należy zapominać również o zmieniającej się sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, która powoduje zmiany stawek cen, np. paliw czy zmiany poziomu płac.

 

Artykuł zawiera 11710 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w sobota, 09 luty 2019 20:17
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe