Zaloguj się

Analizy scenariuszowe rozłożenia ruchu w sieci transportowej w aspekcie zrównoważonego rozwoju

  •  Jacyna-Gołda Ilona, Lewczuk Konrad, Szczepański Emilian, Gołębiowski Piotr
  • Kategoria: Transport i spedycja
Polecamy! Analizy scenariuszowe rozłożenia ruchu w sieci transportowej w aspekcie zrównoważonego rozwoju

System transportowy kraju jest przykładem tzw. dobra publicznego, tj. dobra dającego korzyść całemu społeczeństwu, a nie tylko tym, którzy nim dysponują i je bezpośrednio wytworzyli. Dobra takie są szczególnie ważne dla idei zrównoważonego rozwoju. Wzrost ekonomiczny i rozwój społeczny są ze sobą powiązane, jednak nie jest to zależność liniowa. Rozbudowa infrastruktury, takiej jak infrastruktura transportowa, tworzącej dobra społeczne, może być nieadekwatna i niewystarczająca do potrzeb, zwłaszcza w warunkach dynamicznego rozwoju.

Prawidłowa, odpowiedzialna społecznie, uzasadniona ekonomicznie i dalekowzroczna alokacja zasobów jest jednym z podstawowych narzędzi kształtowania zrównoważonego rozwoju. Odniesienie tej kwestii w węższym sensie do kształtowania krajowego systemu transportowego pozwala wyodrębnić podstawowy problem: jak lokować zasoby finansowe na rozwój systemu transportowego i następnie nim kierować, aby można było o nim mówić "zrównoważony"?
Podstawowym założeniem zrównoważonego rozwoju jest dążenie do sprawiedliwości społecznej przez m.in. ekonomiczną i środowiskową efektywność realizowanych przedsięwzięć. Idea zrównoważonego rozwoju nakazuje uwzględnianie rachunku ciągnionego, tj. do kosztów pewnych decyzji należy doliczyć koszty konsekwencji tych decyzji. Ta zasada ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju systemów transportowych.
W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju zapisana jest w Konstytucji (art. 5 Konstytucji RP). W ustawie Prawo Ochrony Środowiska definicja zrównoważonego rozwoju ma brzmienie: zrównoważony rozwój - rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Pojęcie zrównoważonego rozwoju znalazło swoje odniesienie również w działalności transportowej.
Zrównoważony rozwój transportu jest koncepcją integracji celów ekologicznych, społecznych i gospodarczych rozpatrywanych z perspektywy polityki transportowej (Polski lub Unii Europejskiej) oraz z punktu widzenia działalności przedsiębiorców branży transportowo-spedycyjno-logistycznej. Wprowadzanie tej zasady w życie ma na celu wymuszenie działań mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Kształtowanie zrównoważonego systemu transportowego kraju wymaga uwzględnienia wielu ograniczeń oraz czynników kształtujących politykę transportową - w szczególności determinujących ekologię transportu.

Czynniki determinujące zrównoważony rozwój systemu transportowego
Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej, poszczególne kraje UE, opracowując plany transportowe, szczególną uwagę powinny zwracać na rozwój transportu w ujęciu proekologicznym, tj. transportu przyjaznego dla środowiska. Z jednej strony jest to problem bardzo skomplikowany, a z drugiej strony wymusza na konstruktorach, analitykach, projektantach poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie budowy i eksploatacji środków transportowych. Nowe rozwiązania, związane z rozwojem techniki i technologii, wynikają z konieczności ograniczania negatywnego wpływu transportu i środowiska na środowisko naturalne i życie ludzi. Co ważne, aktualnie rośnie świadomość zagrożeń, jakie niesie rosnąca emisja szkodliwych związków pochodzących z transportu.

Artykuł zawiera 23930 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 28 luty 2019 10:32
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe