Zaloguj się

CIM

Convention Internationale concernant le transport des Merchandises par chemin de fer

Zob. konwencja międzynarodowa dotycząca transportu towarów koleją.
Zobacz też: