Zaloguj się

wielokryterialna analiza ABC

multiple criteria ABC analysis

Model analizy ABC rozszerzony o dodatkowe, arbitralniewprowadzone i wynikające z warunków danego przedsiębiorstwa kryteria. Uzyskuje się w ten sposób wielokryterialny podział analizowanego zbioru elementów materialnych, gdzie liczba klas podziału będzie funkcją wprowadzonych kryteriów w połączeniu z kryterium podstawowym - wartością zużycia. Przypisując każdej wyodrębnionej klasie określone zasady postępowania z tworzącymi ją pozycjami asortymentowymi, można stworzyć sprawny system zarządzania zapasami całego rozpatrywanego zbioru. Zob. analiza ABC. Inna nazwa: zarządzanie zapasami wielu pozycji asortymentowych.