Zaloguj się

zapas fizyczny

physical stock

Ilość wyrobów, którą w konkretnym magazynie można wyodrębnić jako pewną całość i przypisać określoną miarę (ilościową lub wartościową).