Zaloguj się

planowanie zapotrzebowania potencjału

Capacity Requirements Planning

Podsystem w ramach systemu MRP I / II służący do obliczaniaobciążenia poszczególnych zasobów wynikającego z planu produkcji. Jeżeli połączony jest z podsystemem planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP), wtedy opracowany w tym podsystemie plan zapotrzebowania stanowi podstawę do planowania potrzeb potencjału,
a dane o ograniczeniach wynikających z wielkości potencjału zasilają podsystem MRP. Niektóre, bardziej złożone podsystemy planowania zapotrzebowania potencjału (CRP) korzystają również z danych o chwilowym obciążeniu stanowisk pochodzących
z systemu sterowania postępem produkcji (Production Activity Control - PAC).
Zob. zamknięta pętla MRP.