Zaloguj się

Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej PKP CARGO

Grupa Kapitałowa PKP CARGO opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok, w którym ujawniła w sposób transparentny i kompleksowy dane niefinansowe. Punktem wyjścia do raportu były tematy wskazane jako istotne przez interesariuszy Grupy. Wśród nich znalazły się m.in. kwestie dotyczące pracowników, działań biznesowych, a także wpływu społecznego i środowiskowego. W raporcie, oprócz spółki wiodącej – PKP CARGO S.A. – uwzględnione zostały dane z siedmiu spółek zależnych. Raport został przygotowany w oparciu o Standardy GRI.

Zrównoważony rozwój jest narzędziem wzmacniania wartości Grupy PKP CARGO. Z raportu za 2022 rok można się dowiedzieć m.in., jak Grupa zarządza kwestiami środowiskowymi, społecznymi, pracowniczymi oraz obszarem ładu korporacyjnego. Raport zawiera liczne przykłady działań spółek zależnych realizowanych w obszarach ESG. Ponadto, Grupa PKP CARGO publikuje w nim ujawnienia taksonomiczne.

Punktem wyjścia do treści raportu był dialog z interesariuszami, zrealizowany pod koniec 2022 roku. Odpowiedzi uzyskane w ramach dialogu pozwoliły zidentyfikować kluczowe zagadnienia do przedstawienia w raporcie z obszaru pracowniczego, społecznego, środowiskowego oraz ładu korporacyjnego.

Jednym z kluczowych obszarów opisywanych w raporcie jest odpowiedzialność Grupy PKP CARGO wobec pracowników przejawiająca się w tworzeniu stabilnych miejsc pracy, poszanowaniu praw pracowniczych i praw człowieka, w tym prawa do zrzeszania i przynależności związkowej. PKP CARGO rozwija systematycznie partnerski dialog z przedstawicielami organizacji związkowych – Sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PKP CARGO S.A. W raporcie Grupa szczegółowo opisuje zarówno swoje regulacje, polityki i procedury w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, jak również podejmowane działania, takie jak kampania "Kierunek: Bezpieczni w pracy", Program Psychologicznego Wsparcia Powypadkowego czy kampanię "WYGRAJ".

Istotnym tematem poruszanym w raporcie jest również odpowiedzialność środowiskowa Grupy PKP CARGO. Główna działalność Grupy – transport kolejowy – przyczynia się w sposób istotny do ograniczania poziomu emisji gazów cieplarnianych, który jest blisko 9 razy niższy niż w przypadku transportu samochodowego. Warto podkreślić, że PKP CARGO S.A. inwestuje m.in. w zakup lokomotyw elektrycznych, sukcesywnie zmniejsza liczbę eksploatowanych lokomotyw spalinowych oraz wdraża procesy – regulowane m.in. w Zintegrowanym Systemie Zarządzania, które przekładają się na minimalizowanie zużycia surowców, energii i wytwarzania odpadów. W swoim Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupa PKP CARGO opublikowała swoje dane dotyczące emisji, zużycia paliw i energii elektrycznej, a także wody i odpadów.

W raporcie znaleźć można również opis szeregu dobrych praktyk realizowanych przez PKP CARGO w obszarze zrównoważonego rozwoju, które wspierają realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

– Pogłębiające się zmiany klimatu, kryzys dostępności zasobów naturalnych, kryzys bioróżnorodności czy problemy społeczne – wymagają konkretnych działań. Pandemia COVID-19, a w minionym roku agresja Rosji na Ukrainę – pokazały, że ryzyka ekonomiczne, społeczne, surowcowe – nie są tak odległe, za jakie mogliśmy je uważać. Z dnia na dzień przedsiębiorstwa stanęły przed falą nagłych wyzwań – destabilizacją łańcuchów dostaw, kryzysem energetycznym i spowolnieniem gospodarczym. Zdecydowana większość firm była zmuszona zrewidować swoje strategiczne założenia. To pokazuje, że integracja czynników ESG do działań biznesowych i wspieranie celów zrównoważonego rozwoju mają nieocenione znaczenie w procesie wzmacniania wartości firmy – komentuje Zenon Kozendra, Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników i ambasador biznesu społecznie odpowiedzialnego (CSR) w PKP CARGO S.A.

– Świadomość wyzwań ekonomicznych, społecznych i środowiskowych to szybsze reagowanie na ryzyka pojawiające się w otoczeniu. Odpowiedzialne podejście wpływa na płynność zarządzania biznesem, budowanie jego stabilności i zaufania interesariuszy – naszych Partnerów, Inwestorów, Klientów. Jest także kluczowym narzędziem wzmacniania zaangażowania pracowników i akceptacji społecznej. Właśnie dlatego budując zysk przedsiębiorstwa chcemy konsekwentnie rozwijać ład korporacyjny, jednocześnie dbając o to jak towarowy transport kolejowy oddziałuje na otoczenie. – dodaje.

Raport został przygotowany przy wsparciu doradczym TAILORS Group. Dokument jest dostępny pod linkiem.

Czytaj także:
CIECH Cargo nawiązuje współpracę z Grupą OT Logistics
PKP CARGO finalizuje kontrakt na dostawę 5 Vectronów Siemensa
PKP Energetyka rozwija polską kolej w ramach Partnerstwa Europe’s Rail Joint Undertaking

Zaloguj się by skomentować