Zaloguj się

Transport intermodalny w Polsce - nowe dane GUS

Według najnowszych danych GUS w 2022 r. w Polsce aktywnych było 35 terminali intermodalnych, tj. o 4 mniej niż w roku poprzednim. W polskich terminalach przeładowano łącznie 84,2 mln ton ładunków skonteneryzowanych. Pojemność placów składowych w terminalach morskich w skali roku zmniejszyła się o 0,5%, a w terminalach lądowych była większa o 4,3%

Przeładunki w terminalach intermodalnych morskich i lądowych

Łączna roczna zdolność przeładunkowa terminali transportu intermodalnego wyniosła 8,7 mln TEU, w tym w terminalach morskich – 4,9 mln TEU, a w terminalach lądowych – 3,8 mln TEU.

W 2022 r. w terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 84,2 mln ton ładunków skonteneryzowanych, tj. o 2,7% więcej niż przed rokiem. W ogólnej liczbie przeładowanych kontenerów w terminalach morskich i lądowych przeważały kontenery 40’ (65,3%). Udział kontenerów 20’ wyniósł 25,4%, kontenerów 45’ i więcej – 5,8%, a 30’ – 3,5%.

Drogą morską do/z terminali przetransportowano 29,7 mln ton (co stanowiło 35,2% ogółu
ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych), transportem samochodowym – 25,9 mln ton (30,8%), a transportem kolejowym – 28,6 mln ton (34,0%).

W przewozach transportem intermodalnym w 2022 r. 62,3% stanowiły ładunki nieznane (wzrost o 7,3 p. proc. w porównaniu z 2021 r.). Znaczny udział miały towary mieszane: zbiór różnych rodzajów towarów transportowanych razem – 11,2% (spadek o 3,2 p. proc.), metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń) – 6,6% (wzrost o 4,8 p. proc.), produkty z grupy chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne; produkty z gumy i tworzyw sztucznych; paliwo jądrowe – 5,3% (wzrost o 0,2 p. proc.), produkty spożywcze, napoje i tytoń – 2,9% (spadek o 1,9 p. proc.) oraz pozostałe ładunki – 5,6% (wzrost o 1,7 p. proc.).

Przewóz ładunków w kontenerach transportem samochodowym intermodalnym

W 2022 r. transportem samochodowym intermodalnym przewieziono ponad 25 mln ton ładunków w kontenerach. Udział przewozów krajowych wyniósł 98,6%. Na terenie kraju najwięcej ładunków przewieziono do/z województw: łódzkiego (26,2%), pomorskiego (15,4%), śląskiego (12,3%), dolnośląskiego (11,2%) i małopolskiego (10,4%). Spadek liczby przewiezionych ton ładunków skonteneryzowanych w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano w województwach: dolnośląskim, śląskim, pomorskim, świętokrzyskim, lubuskim, kujawsko--pomorskim oraz wielkopolskim. W pozostałych województwach przewieziono więcej ładunków niż przed rokiem.

Infrastruktura terminali morskich

Długość nabrzeży przeładunkowych w terminalach morskich w 2022 r. wyniosła łącznie 5,4 km, w tym 85,7% stanowiły nabrzeża do obsługi jednostek ładunkowych w systemie lo-lo.Powierzchnia parkingowo-manewrowa zajmowała 6,1 ha, a łączna powierzchnia składowa terminali – 183,0 ha, z czego 80,4% powierzchni przeznaczonej było dla jednostek skonteneryzowanych. Pojemność placów składowych wyniosła 100,2 tys. TEU. Terminale morskie dysponowały łącznie 17,0 km torów dla kolei normalnotorowej, z czego 70,8% przeznaczonych było bezpośrednio do załadunku/wyładunku jednostek intermodalnych. Średnia długość składu (liczba wagonów) obsługiwanego jednocześnie w terminalu morskim wyniosła 71 szt.

Infrastruktura terminali lądowych

W 2022 r. powierzchnia parkingowo-manewrowa w terminalach lądowych zajmowała łącznie 24,4 ha, a łączna powierzchnia składowa terminali – 97,4 ha, z czego 82,3% powierzchni przeznaczonej było dla jednostek skonteneryzowanych. Pojemność placów składowych wyniosła 139,1 tys. TEU.

Terminale lądowe w 2022 r. dysponowały łącznie 100,5 km torów dla kolei normalnotorowej, z czego 39,0% przeznaczonych było bezpośrednio do załadunku/wyładunku jednostek intermodalnych. Średnia długość składu (liczba wagonów) obsługiwanego jednocześnie w terminalu lądowym wyniosła 30 szt.

Szczegółowe dane statystyczne, wykaz terminali wraz z urządzeniami przeładunkowymi, strukturę ładunków w kontenerach przewiezionych do/z terminali intermodalnych według grup ładunków w 2022 r. są dostępne na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-intermodalny-w-polsce-w-2022-roku,14,7.html

Źródło: GUS

Zaloguj się by skomentować