Zaloguj się

HORYZONT 2020

Nowy rok to nowe plany, projekty i programy. Jak wyglądają główne założenia programów badawczych w dziedzinie logistyki i transportu?

dr inż. Stanisław Krzyżaniak, zastępca dyrektora ds. badań w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu: Jesteśmy na progu nowej perspektywy finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie na lata 2014-2020. Jej najważniejszym i największym mechanizmem finansowym jest Program Ramowy Unii Europejskiej HORYZONT 2020. Skupia on wszystkie istniejące fundusze unijne na badania naukowe i innowację, w tym: Programy Ramowe (PR), Program na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).
Celem ogólnym programu „Horyzont 2020” jest zbudowanie społeczeństwa i wiodącej na świecie gospodarki opartych na wiedzy i innowacjach w całej Unii oraz przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju. Cel ogólny składa się z trzech oddzielnych, lecz uzupełniających się wzajemnie priorytetów:
1. „Doskonała baza naukowa”. Celem tego priorytetu jest wzmocnienie jakości bazy naukowej Unii i jej rozszerzenie oraz konsolidację Europejskiej Przestrzeni Badawczej w celu zwiększenia konkurencyjności systemu badań naukowych i innowacji Unii w skali globalnej.
2. „Wiodąca pozycja w przemyśle” – priorytet nakierowany na przyspieszenie rozwoju technologii i innowacji, które zapewnią podstawy działania przedsiębiorstwom przyszłości i pomogą innowacyjnym europejskim MŚP przeobrazić się w firmy wiodące na rynku światowym.
3. „Wyzwania Społeczne”. Ta część stanowi bezpośrednią reakcję na priorytety polityki i wyzwania społeczne, które są określone w strategii „Europa 2020” i które mają doprowadzić do uzyskania masy krytycznej wysiłków w zakresie badań naukowych i innowacji z myślą o osiągnięciu celów strategicznych Unii.
Właśnie trzeci priorytet obejmuje między innymi problematykę logistyki, zwłaszcza transportu. Jednym z zasadniczych szczegółowych celów tego priorytetu(„inteligentny, zielony i zintegrowany transport”) jest stworzenie europejskiego systemu transportowego, który będzie zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska i klimatu, bezpieczny i spójny, z korzyścią dla wszystkich obywateli, gospodarki i społeczeństwa.
Wsparciem i pomocą w realizacji tych celów służy Europejska Logistyczna Platforma Technologiczna ALICE (Alliance for Logistics Innovations through Collaboration in Europe) utworzona do opracowania kompleksowej strategii na rzecz badań, innowacji i wdrażania rynku logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w Europie. ALICE - oficjalnie zainaugurowana w Brukseli w czerwcu 2013 - została powołana przez Komisję Europejską wspólnie z czołowymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi z Europy. Polskę w ALICE reprezentują: Instytut Logistyki i Magazynowania, Uniwersytet Gdański oraz Bałtycki Terminal Kontenerowy. Głównym celem ALICE jest stworzenie agendy badawczej dla rozwoju logistyki w Europie.

Platforma ALICE wypracowała Mapy Drogowe, określające kierunki badań i potencjalną tematykę konkursów badawczych programu HORYZONT 2020 w pięciu obszarach:
•    Zrównoważony i bezpieczny łańcuch dostaw,
•    Korytarze, huby i synchromodalność,
•    Systemy informatyczne dla logistyki,
•    Koordynacja i współpraca globalnych sieci dostaw,
•    Miejska logistyka towarowa.
Platforma ALICE ma swoją polską odpowiedniczkę w Polskiej Logistycznej Platformie Technologicznej powołanej oficjalnie (z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania) 16 maja 2014 roku podczas Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2014. Platforma, skupiająca kilkadziesiąt czołowych polskich przedsiębiorstw oraz ośrodków badawczych będzie identyfikowała kluczowe potrzeby polskiej logistyki i transportu i – w oparciu o to - inicjowała projekty badawcze.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego „Horyzont 2020” - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz materiałów roboczych platformy ALICE.

 

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 06 czerwiec 2016 09:24
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe