Zaloguj się

AKTUALNOŚCI: transport i spedycja

Wdrożenia technologii EPC/RFID w oparciu o standardy GS1

Technologia EPC/RFID rozwija się od ponad pięciu lat i wkracza w coraz to nowe obszary zastosowań, oferując bardziej kompleksowe rozwiązania. Organizacją wiodącą, która z jednej strony dba o rozwój standardów EPCglobal, a drugiej wspiera wdrożenia nowej technologii, opartej o identyfikację radiową, jest GS1.

Logistyka w sporcie

Pojęcie sportu w naukach społecznych definiowane jest bardzo różnorodnie. Często jednak podkreśla się takie aspekty, jak dbałość o zdrowie, doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej, troskę o sylwetkę, dobre samopoczucie, jak również chęć współzawodnictwa i zabawy. Sport promuje także bardzo głębokie wartości takie jak wytrwałość, współpracę, przyjaźń, lojalność, kojarzony jest z etosem honoru oraz przestrzeganiem zasad fair play. Odgrywa zatem ogromną rolę w aspekcie wychowawczym. Dzisiejszy sport to jednak nie tylko klasyczne wartości i niewinna zabawa. Jest to zjawisko społeczne, które podlega ciągłym zmianom wynikającym z rozwoju cywilizacji i zmian społecznych, kulturowych, technologicznych oraz ekonomicznych. W coraz większym stopniu powiązany jest z biznesem, podlega procesom profesjonalizacji i komercjalizacji. Rywalizacja sportowców cieszy się zainteresowaniem wielu ludzi, co powoduje angażowanie się w tę dziedzinę mediów, sponsorów i wielu innych podmiotów. Jak wynika z raportu instytutu badawczego ARC Rynek i Opinia w 2005 roku, ponad 40% Polaków interesuje się sportem (rysunek 1). Podobne badanie, przeprowadzone przez Media-Sportl na grupie Polaków poniżej 50 roku życia pokazuje, że aż 73% deklaruje takie zainteresowanie, z czego 46% w sposób stały i zdecydowany.

Czynniki ryzyka dla strumienia towaru w łańcuchu dostaw

Globalizacja gospodarki, nowe technologie informatyczne i gwałtowny rozwój transportu stwarzają ogromne możliwości dla przedsiębiorców. Odległość geograficzna nie stanowi istotnej przeszkody przy wyborze dostawców, miejsc produkcji oraz rynku zbytu. Partnerzy gospodarczy za pomocą nowych rozwiązań informatycznych mogą komunikować się ze sobą pokonując barierę odległości, a łatwość dostępu do różnych środków transportu usprawnia i przyśpiesza procesy dystrybucji. Wobec powyższego, klienci stali się bardziej wymagający. Żądają produktów zróżnicowanych, o jak najwyższej jakości technicznej, dostarczanych na czas i po jak najniższej cenie. Wymagania te doprowadziły do szukania nowych rozwiązań, dzięki którym zaspokojenie potrzeb klienta stałoby się mniej kosztowne i realne dla producentów. Nic dziwnego, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na uczestnictwo w globalnych łańcuchach dostaw kierując swoją produkcję tam, gdzie koszty wytworzenia są najniższe (Chiny, Indie, Tajwan, Tajlandia), a także implementuje nowe koncepcje zarządzania. Celem artykułu jest wskazanie wpływu nowych rozwiązań na bezpieczeństwo jednego z trzech podstawowych procesów zachodzących w łańcuchu dostaw, a mianowicie na przepływ dóbr fizycznych. Ponadto, artykuł podejmuje próbę zidentyfikowania zagrożeń dla strumienia dóbr fizycznych i wskazania etapów ograniczania ryzyka ich wystąpienia.

Wincanton transportuje nietypowe ładunki

Wincanton, dostawca zaawansowanych usług z zakresu łańcucha dostaw, wzbogacił swe doświadczenie o transport ładunków ponadgabarytowych.
W minionym miesiącu firma, miała okazję koordynować przewóz 11-metrowego kadłuba statku ze stoczni w Szczecinie do stoczni w Darłowie. Jest to kolejny transport ładunku nietypowego zrealizowany przez Dział Transportu Międzynarodowego Morskiego firmy Wincanton.

Manewry na froncie ładunkowym

Rozwój gospodarczy kraju sprawił, że szereg firm, zwłaszcza dużych sieci handlowych, oddało do użytku nowe centra dystrybucji, z których obsługiwani są ich odbiorcy. Duża część tych firm realizuje dostawy wykorzystując do tego celu własne środki transportowe. W wielu przypadkach są to ciągniki siodłowe z naczepami. Ich obsługa na frontach przeładunkowych powinna być prowadzona w taki sposób, aby nie tracić cennego czasu na zbędny postój.

Transport komodalny w realizacji celów zrównoważonej logistyki

Dlaczego transport i logistyka mogą decydować o przewadze konkurencyjnej
Peter Drucker - nieżyjący już guru zarządzania, w opublikowanych na łamach magazynu "Forbes" paradygmatach zarządzania na XXI wiek wskazuje na dwie okoliczności, które tworzą kontekst do rozważań na temat roli transportu komodalnego: po pierwsze: Drucker twierdzi, że technologie, rynki i zastosowania nie są już ograniczone do danej dziedziny gospodarki, ale się wzajemnie przenikają i łączą - co skutkuje skróceniem głębokości produkcji, wyższym stopniem specjalizacji, jak również rozdrobnieniem produkcji i rosnącą rolą transportu w pokonywaniu luki czasowo - przestrzennej, dzielącej wytwórców oraz konsumentów, po drugie: Drucker zauważa, że następuje globalizacja gospodarki, a co zatem idzie, odległości, jakie trzeba pokonać, by wyroby wielu producentów stworzyły gotowy produkt i następnie dotarły do konsumentów, wywołują konieczność łączenia przewozów różnymi gałęziami transportu, wymagają coraz większych umiejętności, by tak organizować procesy transportowe, żeby zapewnić ich sprawność i niską cenę przy wysokiej jakości obsługi.

Kolejowa infrastruktura logistyczna w aspekcie kryzysu gospodarczego oraz zmian na rynku TSL

Autor artykułu przedstawia główne trendy zmian na rynku TSL w zakresie punktowej infrastruktury logistycznej o charakterze kolejowym. Wskazuje konieczność dalszego dostosowywania jej ilości i jakości do standardów krajów byłej UE-15, kładąc nacisk w szczególności na rozwój sieci terminali intermodalnych oraz nowoczesnych punktów przeładunkowych. W artykule przeanalizowano przykłady planów oraz stanu faktycznego pod względem infrastruktury niektórych przedsiębiorstw transportu kolejowego.

Strony internetowe