Zaloguj się

Struktura usług logistycznych w przemyśle portowym

  •  Wiktorowska-Jasik Anna
  • Kategoria: Logistyka

Istota i znaczenie usług logistycznych w gospodarce
Warunkiem zidentyfikowania specyfiki usług, które w sposób znaczący wskazują na ich odmienność od dóbr materialnych, stanowi zestaw ich cech (niematerialność, jednoczesność procesu świadczenia i konsumpcji, niejednolitość, nietrwałość, brak możliwości nabycia usług na własność, substytucyjność i komplementarność). Ciężar gatunkowy poszczególnych cech bywa zmienny i jest on uzależniony między innymi od rodzaju usługi, miejsca i czasu jej świadczenia oraz podmiotu, który daną usługę świadczy. Niekiedy na te cechy wpływają sami usługobiorcy, jak i inne czynniki, takie jak: uwarunkowania historyczne, społeczne, ekonomiczne itp.
Te same warunki odnoszą się do usług logistycznych, których głównym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb logistycznych podmiotów gospodarczych i ludności. Usługa logistyczna jest swoistym produktem, który zawiera zbiór życzeń i oczekiwań klienta. W takiej interpretacji usługa logistyczna stanowi zorganizowanie przez firmę zewnętrzną procesu transportowania i magazynowania produktów wraz z pełną obsługą formalno - prawną. W takim rozumowaniu należy podkreślić, że usługa logistyczna nie jest tożsama z klasyczną usługą transportową czy spedycyjną, ze względu na to, że zawiera w sobie znacznie szerszy zakres obsługi. Analogicznie, przedsiębiorstwa logistyczne świadczą znacznie szerszy zakres usług niż przedsiębiorstwa świadczące podstawowe usługi transportowe czy czystą spedycję. Należy jednakże za znaczyć, że w palecie usług logistycznych zazwyczaj znajduje się usługa transportu, co wynika z substytucyjności usług logistycznych wobec usług transportowych. Stąd też, w zakres usług logistycznych wchodzą wykonywane zarobkowo różnorodne usługi z branży spedycji, transportu, magazynowania, wraz z pełnym zakresem tak zwanych usług pokrewnych oraz takich, które wspomagają i usprawniają proces przepływu dóbr w systemie logistycznym.
Rola usług w gospodarce nabrała szczególnego wymiaru w chwili, gdy rozwój przedsiębiorstw uwarunkowany został dążnością do posiadania jak najnowocześniejszych (w tym najsprawniejszych) rozwiązań techniczno - organizacyjnych. Wynikiem tego jest coraz powszechniejsze korzystanie przez przedsiębiorstwa produkcyjne jak i usługowe z ofert firm zewnętrznych (outsourcingu), również w od niesieniu do usług logistycznych.

Zakres usług logistycznych w transporcie wodnym
Współczesne podejście do zarządzania transportem, w odniesieniu do wszystkich gałęzi transportu, postuluje całościowe podejście do procesu przemieszczania ładunków. Odnosi się to również do transportu wodnego, dla którego postulat integracji działań w procesie transportu dotyczy nieujmowania (zawężania) go jako tylko połączenia z portu do portu, ale podkreśla traktowanie tego transportu jako jednego z odcinków łańcucha logistycznego w operacjach transportowych, gdzie jak w każdej gałęzi transportu przewóz rozpoczyna się u nadawcy ładunku, a kończy u odbiorcy. Przedstawione ujęcie funkcjonowania transportu wodnego stanowi determinantę jego konkurencyjności, gdyż przyczynia się do poprawy obsługi procesów transportowych. Jest ona możliwa w sytuacji bezpośredniego transportu z krajowych portów, a także przejęcia przez transport wodny większej ilości przewożonych ładunków w relacjach krajowych i międzynarodowych od transportu drogowego. Ze względu na to, że w takim ujęciu ładunek jest sprawnie przewożony w łańcuchu logistycznym od nadawcy do odbiorcy, niemalże (od drzwi do drzwi), powoduje, że znacznie poprawia to parametry obsługi ładunku w portach, wzrasta ich konkurencyjność, a tym samym korzystnie wpływa na rozwój żeglugi morskiej bliskiego zasięgu. Kładzenie szczególnego nacisku Unii Europejskiej na promowanie tego rodzaju żeglugi jest wynikiem upatrywania w niej możliwości bycia alternatywą dla dominującego w Europie transportu samochodowego i rozłożenia ciężaru przewożonych przez niego ładunków na inne gałęzie transportu. Realizacja nałożonych zadań na żeglugę morską bliskiego zasięgu w znacznej części uzależniona jest od oferty usługowej portów morskich. Chodzi tu o różnorodne usługi portowe, począwszy od tradycyjnych funkcji usługowych portu morskiego (głównie obsługi statków), aż do kompleksowych do usług logistycznych, świadczonych na rzecz właściciela ładunku. Wychodząc z założenia, że porty mają się stać podstawowymi i aktywnymi elementami lądowo - morskich łańcuchów logistycznych, to w swoim pakiecie usług, oprócz przeładunku muszą oferować wszystkie pozostałe, konkurencyjne obszary działalności. Porty już w chwili obecnej, dostosowując się do wymagań rynku stały się naturalnym miejscem koncentracji kilku płaszczyzn działalności gospodarczej: transportowej, produkcyjnej, handlowej i dystrybucyjnej. Powoduje to, konieczność powstawania klastrów logistycznych integralnie powiązanych z portami, które będą w stanie zapewnić klientom taką ofertę obsługi, która będzie miała nowy wymiar jakościowy. Ten nowy wymiar to świadczenie usług portowych i logistycznych w systemie wzrastających wymagań, co do szybkości, terminowości, niezawodności i kompleksowości. Klaster logistyczny w swojej ofercie ma świadczenie usług transportowych, składowych, spedycyjnych, przeładunkowych, magazynowych oraz posiada możliwości realizacji tak zwanych usług dodatkowych, świadczonych na rzecz ładunku: przepakowywanie, uszlachetnianie, formowanie partii dla mniejszych odbiorców, atestowanie i inne. Dla zapewnienia wysokiego poziomu jakości tych usług, konieczne jest aby wszelkie czynności w porcie realizowane były przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2009.

 
Ostatnio zmieniany w piątek, 18 maj 2012 14:02
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe