Zaloguj się

Transport morski w warunkach recesji gospodarczej

  •  Marek Grzybowski
  • Kategoria: E-gospodarka
Recesja w gospodarce światowej i kryzysowa sytuacja w sektorze finansowym krajów rozwiniętych gospodarczo miała od połowy 2008 roku istotny wpływ na transport morski. Spadek głównych wskaźników makroekonomicznych odzwierciedlał spowolnienie gospodarki, co odbiło się negatywnie na konsumpcji oraz produkcji i spowodowało zmniejszenie podaży dóbr przewożonych drogą morską. Spowolnienie gospodarcze dotknęło również Chiny, które od lat 90. XX wieku ge ne ro wa ły roz wój trans por tu morskiego między głównymi kontynentami.
Spadek dynamiki produkcji i PKB w wiodących regionach gospodarczych odbił się na spowolnieniu gospodarek w subregionach, takich jak region Morza
Północnego, Morza Bałtyckiego, czy Mo- ku, ten okres armatorzy oceniają jako najgorszy w czasie recesji gospodarczej. rza Śródziemnego.
Mimo dużych spadków w drugiej połowie 2008 roku, jeszcze wtedy przewoZmiany w Baltic Dry Index zy były większe o około 3,6%, niż w 2007
W wyniku zmniejszenia się globalnego roku, w którym globalny poziom wzropopytu na przewozy transportem mor- stu wyniósł 4,5%. W efekcie, mimo silneskim, Baltic Dry Index (BDI), który na po- go załamania podaży w połowie kolejneczątku 2009 roku osiągnął swoje minimum go roku (2008), przewieziono około 8,17 spadając poniżej 1000 punktów, przez mld ton ładunków. Zmniejszenie produkpierwsze pół roku rósł do około 4000 cji w 2008 i 2009 roku spowodowało też punktów, potem w sierpniu i wrze- obniżenie się popytu na ładunki masowe, śniu 2009 roku zmalał do 2 000 punktów, w tym nośniki energii. Popyt na ropę nafby w listopadzie ub. r. na krótko zbliżyć tową utrzymał się jedynie w Chinach. się do 5000 punktów, po czym 1 stycz- W pozostałych regionach nastąpił spadek nia 2010 roku spaść do około 3400 punk- od 1 do 1,5 mln baryłek dziennie. EIA (U. tów. Mimo, że poprawa koniunktury S. Energy Information Administration) trwała przez pierwsze 6 miesięcy 2009 ro- prognozuje, że po dynamicznym spadku popytu na ropę naftową w 2008 roku i pierwszej połowie 2009 roku popyt się ustabilizuje i będzie w 2010 roku rósł.
International Energy Agency szacuje, że po popycie na poziomie 84,9 mln baryłek dziennie w 2009 roku nastąpi wzrost do 86,3 mln baryłek dziennie w tym roku. Dynamika popytu zmieni się z niekorzystnej w ub. r. (spadek popytu o 1,4 mln baryłek dziennie) na korzystną (wzrost popytu o 1,5 mln baryłek dziennie)4. (...)
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe