Zaloguj się

Bezpieczeństwo żywności i odpowiedzialność producentów rolnych w świetle wdrażania wymogów wzajemnej zgodności

  •  Barbara Kiełbasa
  • Kategoria: E-gospodarka
Od 2004 roku, wraz z reformą Wspólnej Polityki Rolnej, otrzymywanie płatności bezpośrednich w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej zostało powiązane z przestrzeganiem przez rolników określonych wymogów. Mechanizm ten nazwano wzajemną zgodnością (cross-compliance) i oznacza on, że producent rolny musi spełniać wymogi, aby uzyskać płatności bezpośrednie w pełnej kwocie.
Podstawowym wymogiem dla rolników jest przestrzeganie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, a także wymogów w zakresie całościowego zarządzania gospodarstwem rolnym [12].
Całościowe zarządzanie gospodarstwem rolnym obejmuje przede wszystkim proces wytwarzania żywności wraz z wszystkimi jej etapami (pozyskiwanie płodów rolnych, przechowywanie, dystrybucja).
Wymogi wzajemnej zgodności ujęto w trzy tzw. obszary: A, B i obszar C [7]. Na tzw. obszar A składają się zasady ochrony środowiska naturalnego, na obszar B - wymogi bezpieczeństwa żywności i pasz produkowanych w gospodarstwach, a także zasady ochrony zdrowia zwierząt i roślin, a w obszarze
C umieszczono warunki dobrostanu zwierząt. W Polsce wymogi obszaru A obowiązują od 2009 roku, obszaru B od 2011, a obszar C będzie obowiązywać od 2013 roku.
Z tytułu nie przestrzegania wymogów nakładane na rolnika są sankcje w postaci obniżenia całkowitej kwoty płatności, którą otrzymują [6,5]. W przypadku zaniedbania nie wynikającego z winy rolnika następuje obniżenie całkowitej kwoty płatności bezpośrednich o 3%, przy czym w przypadku wystąpienia drobnych niezgodności procent ten może zostać obniżony do 1% za tzw. drobne niezgodności. Natomiast w sytuacji stwierdzenia niezgodności celowej redukcja płatności może wynieść od 20% do 100% kwoty dopłat, co oznacza wykluczenie rolnika z systemu płatności bezpośrednich [3]. Unia Europejska przywiązuje szczególną wagę do niezgodności, które mogą stanowić bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla zdrowia konsumentów [16,9]. Tak więc w przypadku zdiagnozowania niezgodności dotyczących bezpieczeństwa żywności, procent sankcji nie może być pomniejszony, co oznacza, iż tego typu nieprawidłowości nie mogą zostać uznane za drobne niezgodności. (...)
Zaloguj się by skomentować