Zaloguj się

Sieci logistyczne

  •  Łupicka Anna
  • Kategoria: Edukacja
Wraz z ewolucją przedsiębiorstw, zacieraniem się ich zewnętrznych i wewnętrznych granic w wyniku ściślejszych powiązań między firmami partnerskimi i ich klientami, wykorzystywaniem na szeroką skalę systemów informatycznych, powstały nowe, przyszłościowe formy partnerskie. Partnerstwo i alianse pozwoliły na tworzenie się organizacji sieciowych, w których firmy spełniają określone funkcje i wykonują wspólne zadania. W ramach powiązań sieciowych następuje szereg procesów biznesowych, między innymi procesy transportowe, magazynowania, produkcji, komercjalizacji produktów i usług, itp.

W ten sposób z organizacji sieciowych można między innymi wyłonić szczególny rodzaj sieci, jakimi są sieci logistyczne. Przechodząc do rozważań o sieciach logistycznych nie można pominąć faktu, że w ostatnich latach termin ten ewoluował, wcześniej był zastępowany pojęciem "sieci dostaw", czy "łańcuchem dostaw". W niektórych pozycjach literaturowych, poświęconych zagadnieniom logistycznym, można również spotkać termin "łańcuch podaży", który wynika z dosłownego tłumaczenia z języka angielskiego "supply chain", gdzie słowo angielskie supply oznacza podaż. Jednak bardziej rozpowszechnionym i akceptowanym w polskim środowisku naukowym i biznesowym terminem jest łańcuch dostaw. Drogą do powstania łańcuchów dostaw, a później organizacji sieciowych, było przede wszystkim przekonanie, że odosobnione działania indywidualnych firm na rzecz racjonalizacji własnych systemów logistycznych są coraz mniej skuteczne i efektywne.

W warunkach rynku klienta pojawia się potrzeba spełniania coraz bardziej wygórowanych oczekiwań odbiorców w zakresie poziomu obsługi dostaw. Głównymi czynnikami, wyznaczającymi dynamikę zmian współczesnych sieci logistycznych, są niewątpliwie: globalizacja, rozwój gospodarki elektronicznej, procesy integracji i wzrastające potrzeby konsumentów. Globalizacja rynków przyczyniła się do większego zainteresowania partnerstwem jako sposobu osiągania podstawowych celów przedsiębiorstwa. Charakter współczesnej konkurencji nie pozwala bowiem przedsiębiorstwu na związanie zasobów we wszystkich obszarach funkcjonowania. Coraz trudniej wskazać na skuteczne organizacje funkcjonujące wyłącznie o własnych siłach. Przedsiębiorstwo nie jest już postrzegane jako jednostka indywidualna, ale jako część składowa złożonego systemu organizacji. Według P. Dickena, to właśnie globalizacja działalności na poziomie przedsiębiorstwa polega na zintegrowaniu rozproszonych międzynarodowo funkcji / działań oraz realizujących je jednostek, co daje przyczynek do tworzenia globalnych sieci logistycznych.

Istotną sprawą dla wyznaczania globalnych sieci logistycznych jest lokalizacja działalności, z którą wiążą się decyzje co do tworzenia centrów dystrybucji, terminali, magazynów czy na przykład biur sprzedaży. Przy wyborze lokalizacji działalności, firmy należące do danej sieci logistycznej powinny wziąć pod uwagę poziom stabilności politycznej, politykę rządu wobec zagranicznych inwestorów, bliskość głównych rynków i w końcu atrakcyjność lokalnych firm, jako potencjalnych kooperantów. Bliskość znaczących rynków może być traktowana jako czynnik przewagi wynikającej z obniżki kosztów transportu i możliwości szybkiego reagowania na zmiany. Z kolei, jeśli chodzi o wykorzystanie rynku elektronicznego, to firmy będące jego uczestnikami uzyskują przede wszystkim większą przejrzystość sieci logistycznych, a poprzez to lepszy dostęp do informacji, zacieśnianie relacji z klientami czy dotarcie do nowych klientów. Dążenie do realizacji efektywnej strategii obsługi klienta na całej drodze dostawy wymaga między innymi: udostępniania uczestnikom sieci danych dotyczących popytu, prognoz sprzedaży, wspólnego planowania i realizacji strategii logistycznej łańcucha z określeniem jego ogniw, czy uzgodnienia podziału zasad ryzyka i ewentualnych korzyści wynikających z podejmowania wspólnych przedsięwzięć logistycznych.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2007.
Ostatnio zmieniany w czwartek, 09 wrzesień 2010 12:12
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe