Zaloguj się

Gospodarka magazynowa jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa

  •  Sadowski Adam
  • Kategoria: Edukacja
Gospodarka magazynowa stanowi jeden z podstawowych podsystemów w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Przegląd dostępnej literatury logistycznej, zarówno krajowej jak i zagranicznej, potwierdza ten pogląd. Prace takich autorów, jak D.J. Bowersox, D.J. Closs, M.B. Cooper, P. Blaik, D.M. Lambert, J.R. Stock, L.M. Ellram, M. Nowicka-Skowron, H. Ch. Pfohl, M. Sołtysik, Cz. Skowronek i Z. Sarjusz-Wolski w sposób jednoznaczny wskazują na ważną rolę jaką odrywa ona we współczesnym przedsiębiorstwie.

Wykorzystując podejście badawcze, które można by określić jako konstrukcyjny opis systemów, można wyodrębnić w przedsiębiorstwie podsystem gospodarki magazynowej nadając mu konkretny kształt. Warto zauważyć, że prace związane z badaniem gospodarki magazynowej, zawierają się z jednej strony w nurcie teoretyczno - poznawczym i dotyczą ogólnych prawidłowości, jakie zachodzą w tym obszarze. Z drugiej strony widoczne są prace przedstawiające zagadnienia praktyczne, gdzie dyskusje dotyczą konkretnych problemów związanych z organizacją procesów magazynowania, posiadaną infrastrukturą magazynową oraz systemami informatycznymi, wspomagającymi zarządzanie przepływami rzeczowymi i informacyjnymi przez magazyn.

Szczegółowa charakterystyka funkcjonowania systemów gospodarki magazynowej wskazuje na różnorodność stosowanych rozwiązań w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz rodzaju systemu logistycznego. Celem artykułu jest prezentacja systemu gospodarki magazynowej na przykładzie jednego z krajowych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją soków owocowo - warzywnych. Główny nacisk przy omawianiu prezentowanych zagadnień został położony na aspekty organizacyjne gospodarki magazynowej.

Ujęcie teoretyczne systemu logistycznego
W literaturze występuje wiele poglądów, często zróżnicowanych odnoszących się do określenia pojęcia system logistyczny przedsiębiorstwa. Należy jednak podkreślić, że większość autorów przyjmuje podejście systemowe przy opisie systemu logistycznego przedsiębiorstwa, co wskazuje na teoretyczny rodowód logistyki, który zawiera się w ogólnej teorii systemów. Przegląd dostępnych opracowań poświęconych teorii systemów logistycznych wskazuje - zdaniem autora - na trzy zasadnicze kierunki rozwoju. Pierwszy z nich ma związek z badaniem systemów logistycznych przez pryzmat działalności marketingowo - logistycznej przedsiębiorstwa. Drugi zwraca uwagę na występowanie silnych związków logistyki z zarządzaniem jakością. Trzeci dotyczy postrzegania systemów logistycznych z punktu widzenia metod optymalizacyjnych badań operacyjnych (ang. operational research, OR). Jedno z ujęć systemu logistycznego przedsiębiorstwa stanowi propozycja M. Nowickiej-Skowron, w którym do rozważań teoretycznych zastosowano podejście matematyczne, stosowane w logistyce do opisu formalno - teoretycznego. Wychodząc od pojęcia systemu, zgodnie z propozycją zapisu matematycznego, przedstawioną przez M.D. Mesarovica, do modelu systemu zostają wprowadzone elementy charakterystyczne dla systemu logistycznego.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2007.
Ostatnio zmieniany w czwartek, 09 wrzesień 2010 12:15
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe