logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Program GTAG - GlobalTAG - nowe trendy w automatycznej identyfikacji

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W dniu 24 kwietnia br. w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu odbyło się seminarium informacyjne na temat ,,Projektu GTAG - standaryzacja technologii RFID dla potrzeb logistyki''. W czasie seminarium uczestnicy postanowili o zawišzaniu grupy roboczej na rzecz przydzielenie w Polsce przez URTiP (Urzšd Regulacji Telekomunikacji i Poczty) pasma częstotliwoœci 865-868 MHz dla potrzeb RFID.

Podpisanie listu intencyjnego zapewni Państwu udział w grupie roboczej, a co za tym idzie, bieżšce informowanie o stanie prac standaryzacyjnych w Polsce i na œwiecie oraz możliwoœć aktywnego wdrażania standardu RFID dla potrzeb logistyki. Podpisany list intencyjny prosimy przesłać do Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6, kod pocztowy 61-755 na nazwisko Paweł KaŸmierczak.

Instytut Logistyki i Magazynowania - EAN Polska jest organizacjš krajowš EAN, członkiem Międzynarodowego stowarzyszenia EAN International z siedzibš w Brukseli. Organizacja ta nawišzała œcisłš współpracę z jej amerykańskim odpowiednikiem UCC (Uniform Code Council). Opracowujš one razem i zarzšdzajš systemem EAN-UCC, który jest zbiorem międzynarodowych standardów ułatwiajšcych efektywne zarzšdzanie globalnymi łańcuchami dostaw obejmujšcymi wiele branż, poprzez unikalnš identyfikację produktów, przesyłek transportowych, zasobów, lokalizacji i usług. Organizacje EAN i UCC powołały w marcu 2000 r. program GTAG (skrót z ang. Global Tag). Uzyskał on poparcie Komisji Europejskiej. Program GTAG skupia się na rozwišzaniach dla urzšdzeń do automatycznego gromadzenia danych pracujšcych w zakresie częstotliwoœci UHF.

Według zaleceń ETSI (European Telecomunications Standards Institute) dla potrzeb systemów RFID powinno zostać przeznaczone pasmo częstotliwoœci 865 - 868 MHz podzielone na 15 kanałów po 200 kHz każdy z dozwolonym poziomem mocy nawet do 2W. Propozycja ta jest obecnie rozpatrywana na forum CEPT (European Conference of Postal and Telecommunicatons Administration) i organizacji z niš zwišzanych. W dniu 25. 09. 2001 r. CEPT WG-FM (Conference European of Postal and Telecommunication - Working Group - Frequency Management) zadecydował o przeprowadzeniu szczegółowych testów kompatybilnoœci RFID w paœmie częstotliwoœci od 863 do 865 MHz zgodnie ze standardowš procedurš S-24. Pozwoli to ustalić ewentualny wpływ urzšdzeń RFID na urzšdzenia działajšce w tym paœmie. Testy te majš zostać zakończone w II kwartale 2002 r.

Ważnym krokiem w rozwoju projektu GTAG jest współpraca zespołu projektu GTAG z czołowymi producentami sprzętu RFID (BiStar, Intermec, Philips Semiconductors, Rafsec, TagSys, Texas Instruments). 26 lutego 2002 r. przesłano wspólnš, zunifikowanš specyfikację technicznš GTAG do ISO JTC1 SC31 WG4 (międzynarodowa grupa standardów RFID) w celu przyjęcia jej jako międzynarodowego standardu interfejsu w zakresie częstotliwoœci UHF.

Aby pasmo częstotliwoœci 865 - 868 MHz mogło być zastosowane w RFID, wczeœniej muszš zostać przeprowadzone odpowiednie zmiany w tzw. Regulaminie Radiotelekomunikacyjnym - sš to tabele przydziału częstotliwoœci, które sš zalecane do stosowania przez międzynarodowe stowarzyszenia telekomunikacyjne.

Polska jest wprawdzie członkiem międzynarodowych stowarzyszeń telekomunikacyjnych takich jak CEPT, ITU (International Telecomunication Union), ale przydział poszczególnych częstotliwoœci zgodny z zaleceniami œwiatowymi w poszczególnych krajach jest dobrowolny. Dlatego w przypadku wystšpienia Instytutu Logistyki i Magazynowania - EAN Polska do prezesa URTiP o przydział częstotliwoœci 865 - 868 MHz dla potrzeb RFID ważne byłoby poparcie tego projektu również ze strony firm. Technologia RFID z pewnoœciš ma przed sobš dużš przyszłoœć i dlatego współpraca polskich firm, które zajmujš się lub majš zamiar zajmować się tš technologiš, w zakresie przydziału odpowiedniej częstotliwoœci może mieć duże znaczenie dla ich rozwoju.


LIST INTENCYJNY w formacie ARCROBAT >>>

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj