Zaloguj się

Efektywniejsze zarządzanie w systemie ISO dzięki nowej aplikacji firmy MIS

Firma MIS S.A., producent oprogramowania do zarzšdzania wiedzš i informacjš, wprowadza na rynek aplikacę mis-Partner21/ISO. Zadaniem nowego oprogramowania jest wsparcie firm w procesie wdrażania oraz pracy w Systemie Zarzšdzania Jakoœciš ISO. Przeznaczony jest zarówno dla firm, które już pracujš w systemie ISO, jak i tych, które planujš wdrożenie tego systemu. System wspomaga pracę we wszystkich normach ISO, łšcznie z nowš ISO 9000:2001.

Aplikacja mis-Partner21/ISO wychodzi naprzeciw oczekiwaniom organizacji w zakresie zarzšdzania całoœciš spraw organizacyjnych i dokumentów zwišzanych z wymaganiami norm jakoœci ISO. Funkcjonalnoœć produktu, oparta na œrodowisku pracy grupowej Lotus Notes/Domino, zapewnia sprawnš komunikację wszystkich pionów i działów bioršcych udział w działaniach certyfikacyjnych. W sposób kompleksowy wspomaga procesy tworzenia i dystrybuowania informacji w obrębie całej organizacji. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w przypadku organizacji wieloodziałowych.
mis-Partner21/ISO stanowi dostępnš dla wszystkich pracowników firmy bazę dokumentów Systemu Zarzšdzania Jakoœciš.

Istnieje możliwoœć zapoznania się z jego zapisami przez przeglšdarkę www.

Aplikacja obsługuje i automatyzuje następujšce działania:
- opracowywanie, aktualizowanie i dystrybuowanie dokumentacji Systemu Zarzšdzania Jakoœciš,
- planowanie i realizacja auditów wewnętrznych,
- planowanie, opiniowanie, realizacja i nadzór wykonania działań korygujšcych i działań zapobiegawczych,
- rejestrowanie, kwalifikowanie i nadzorowanie niezgodnoœci, wyrobów niezgodnych, skarg i reklamacji,
- bieżšce raporty z przeglšdów wykonywanych przez kierownictwo.

Umożliwia to zminimalizowanie zaangażowania pracowników w czasochłonne czynnoœci zwišzane z dokumentacjš ISO, a w rezultacie zwiększa efektywnoœć pracy.

Architektura aplikacji mis-Partner21/ISO pozwala na dostosowanie aplikacji do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Administrator może w łatwy sposób rozszerzać istniejšce i dodawać nowe dokumenty, pola i zestawienia. Utrzymanie i rozwój aplikacji nie wymaga ingerencji producenta oprogramowania. Jednoczeœnie cechy œrodowiska Lotus Notes/Domino pozwalajš na wprowadzanie nowych funkcji bez przerywania pracy użytkowników oraz proste przenoszenie zmian na inne lokalizacje.

Informacja o firmie MIS S.A.
MIS S.A. dostarcza oprogramowanie do zarzšdzania wiedzš wykonane w technologii Lotus Notes/Domino dla dużych i œrednich przedsiębiorstw działajšcych w Polsce.

Zakres działań firmy obejmuje produkcję oprogramowania pozwalajšcego na gromadzenie, przeszukiwanie i archiwizowanie informacji i dokumentów, wspomagajšcego zarzšdzanie dokumentami, pracš zespołowš, przepływem informacji i procesów oraz œwiadczenie usług z nim zwišzanych. MIS istnieje od 1992r. i obecnie zatrudnia blisko 40 osób. Siedziba firmy mieœci się we Wrocławiu.

Do grona stałych klientów firmy MIS należš m.in.: Ministerstwo Obrony Narodowej, Urzšd Gminy Warszawa Wilanów, Ministerstwo Sprawiedliwoœci, Wielkopolski Bank Kredytowy, Netia Telekom, Zakłady Chemiczne Rokita S.A., Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Zaloguj się by skomentować