Zaloguj się

Grupa robocza ds.SCM w Klubie ECR Polska

Systemy SCM (Supply Chain Management) nieuchronnie i mimo różnych obiektywnych trudnoœci wkraczajš do gospodarki polskiej, coraz częœciej odgrywajšc rolę elementów składowych systemów wspomagajšcych zarzšdzanie firmš. Na razie jest to domena największych graczy rynkowych, ale to właœnie oni stanowiš o dominujšcych trendach w informatyzacji rodzimych przedsiębiorstw.

Istotnš przeszkodš we wdrażaniu kompleksowych systemów SCM jest niezadowalajšcy poziom zinformatyzowania polskich przedsiębiorstw. Wielcy odbiorcy i producenci na ogół dysponujš rozbudowanymi rozwišzaniami informatycznymi – często sš to systemy typu ERP. Jednak znakomita większoœć małych dostawców czy odbiorców realizuje swoje procesy nadal w oparciu o szczštkowe, niezależne i autonomiczne programy, opracowane kiedyœ przez zaprzyjaŸnionych informatyków lub kupione z półki w sklepie komputerowym. Jakakolwiek kompatybilnoœć we współpracy w otwartym łańcuchu dostaw nie jest więc możliwa. Zawsze wystšpi koniecznoœć budowy specjalnych interfejsów dedykowanych do każdego rozwišzania, co ma bezpoœrednie przełożenie na wzrost kosztów eksploatacji systemu SCM i nie stanowi o otwartoœci takiego rozwišzania.

Według opinii SCM Review, œlimacze dotšd tempo przejmowania rozwišzań SCM przez rynek polski ulegnie znacznemu przyspieszeniu w momencie wejœcia naszego kraju do Unii Europejskiej. Można przypuszczać, że będš to jednak rozwišzania korporacyjne, do których polskie przedsiębiorstwa będš się musiały dostosować. Nie oznacza to jednak, że przejmowane zagraniczne rozwišzania sš zawsze znakomite i pozbawione błędów.

Klub ECR Polska powołujšc Grupę Roboczš ds. SCM (Supply Chain Management), ma ambicję wprowadzić do praktyki funkcjonowania polskiego rynku takie rozwišzania, które pozwolš na efektywne współdziałanie wszystkich ogniw łańcucha dostaw nie tylko w ujęciu wektorowym, ale również w ujęciu sieciowym. Działajšca już od kilku miesięcy Grupa ds. EDI konsekwentnie uzgadnia postać komunikatów elektronicznych, które będš powszechnie używane w systemach SCM. Dzięki temu możliwe będzie szybkie – elektroniczne uzgodnienie przedmiotów wymiany pomiędzy podmiotami wymiany.

I co dalej? Następnie towar trzeba dostarczyć: dokładnie ten towar, który został zamówiony, dokładnie w tej iloœci, która została zamówiona, dokładnie do tego odbiorcy czy beneficjenta, który zamówił, czyli trzeba zharmonizować elektronicznie uzgodnione dostawy z fizycznš ich realizacjš.

Harmonizacja przepływów logicznych i fizycznych realizowana może być przez takie zorganizowanie łańcucha dostaw (wektorowego lub sieciowego), aby dane, fizycznie przekazywane razem z jednostkš logistycznš mogły być pobierane do systemu informatycznego automatycznie w każdym jego ogniwie. Istnieje zatem potrzeba umieszczania odpowiednich informacji logistycznych na samych produktach. A to wymaga istnienia standardu wymiany, który będzie „rozumiany” przez działajšce w łańcuchu dostaw różne systemy informatyczne.

Standard taki istnieje w skali œwiata od 25 lat a w Polsce od lat 10. Jest nim system EAN.UCC – jeden, międzynarodowy i międzybranżowy zestaw standardów umożliwiajšcych efektywne zarzšdzanie globalnymi łańcuchami dostaw, poprzez unikalnš identyfikację produktów, jednostek wysyłkowych, zasobów, lokalizacji i usług. System ten usprawnia procesy gospodarki elektronicznej, łšcznie z możliwoœciš pełnego œledzenia przepływu materiałów.

Działalnoœć Grupy ds.SCM w naturalny sposób uzupełnia działanie Grupy ds.EDI. Jej zamierzeniem i zadaniem jest doprowadzenie do zharmonizowania przepływów: informacyjnego i fizycznego. Odpowiadajšc na potrzeby członków Klubu ECR oraz innych zainteresowanych współpracš, kierujemy nasze działania na rozwišzywanie konkretnych problemów a nie na sygnalizowanie potrzeby ich rozwišzania.

Zamierzeniem Grupy ds.SCM jest nie tylko propagowanie usystematyzowanej wiedzy na temat stosowania standardów identyfikacyjnych, lecz wdrażanie uzgodnionych rozwišzań pozwalajšcych wykorzystywać globalne standardy identyfikacyjne EAN.UCC w fazie fizycznego przemieszczania materiałów, które zostały lub zostanš zaimplementowane w systemach informatycznych funkcjonujšcych w przedsiębiorstwach działajšcych na polskim rynku, zarówno systemach polskich jak i zagranicznych.

Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy sš zainteresowani tworzeniem zintegrowanego łańcucha logistycznego, w którym solidarnie współpracować będš różne rozwišzania informatyczne, poprawnie interpretujšce standardy EAN.UCC. Na rezultacie naszych synergicznych działań, najwięcej skorzystajš nasi wspólni Klienci.

Akces udziału w grupie można zgłaszać do sekretariatu Klubu ECR: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poczštkiem wrzeœnia, po zamknięciu okresu urlopowego,  wznowimy działalnoœć grupy organizujšc 1. spotkanie informacyjne.

Jerzy Majewski - Moderator Grupy ds.SCM


Jerzy Majewski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej ze specjalnoœciš Projektowanie Procesów Technologicznych, jest dyplomowanym programistš systemów informatycznych. Ma znaczne doœwiadczenie zawodowe uzyskane podczas wieloletniej pracy w przemyœle oraz podczas projektowania i wdrażania aspektów informatycznych tamże.
W Instytucie Logistyki i Magazynowania zajmuje się problematykš realizacji zagadnień logistycznych w systemach informatycznych. W szczególnoœci jest to problematyka wdrożeń systemów informatycznych w modułach logistycznych dla polskich przedsiębiorstw oraz ich współpracy z systemami odcinkowymi obsługujšcymi okreœlone dziedziny ich działalnoœci, głównie w obszarze infrastruktury informatycznej łańcuchów dostaw.
Zwišzane jest to z zastosowaniami systemów automatycznej identyfikacji, działajšcych w oparciu o globalne standardy identyfikacyjne EAN.UCC i współpracujšcych z różnymi rozwišzaniami informatycznymi w celu ich najlepszego zaadaptowania do wymagań globalnych łańcuchów dostaw.
Jest kierownikiem lub głównym realizatorem projektów konsultingowych, twórcš autorskich metodyk dotyczšcych wyboru rozwišzań informatycznych odpowiednich dla zgłoszonych przez Klienta wymagań i przygotowania przedsiębiorstw do ich wdrażania. Ponadto jest autorem licznych artykułów opisujšcych problematykę wdrożeniowš, publikowanych w różnych czasopismach logistycznych i informatycznych.

Jest z-cš kierownika Centrum Wiedzy Logistycznej, wykładowcš w Centrum Edukacji Logistycznej oraz w Wyższej Szkole Logistyki i goœcinnie na Studiach Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Kieruje portalem logistycznym www.logistyka.net.pl Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów logistycznych wspieranych odpowiednio dobranym rozwišzaniem informatycznym.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe