Zaloguj się

PHARE cz. 2: Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

  •  Piotr Nowak, Michał Koralewski - Instytut Logistyki i Magazynowania
  • Kategoria: Pozostałe zagadnienia
Wstęp do jakości
Kwota wsparcia na projekt mieści się w przedziale od 1 000 do 1 3500 EUR, przy czym maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu programu wynosi 50%  kwalifikowanych kosztów netto. Pozostała część kosztów projektu musi być finansowana ze środków wnioskodawcy.
Wśród działań kwalifikowanych do wsparcia znalazło się uzyskanie lub odnowienie certyfikatu systemów zarządzania oraz uzyskanie certyfikatu/znaku zgodności. W ramach tego funduszu Instytut Logistyki i Magazynowania zaproponował takie usługi jak tworzenie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej (CPF) jako Jednostka Kompetentna w zakresie dyrektywy 89/336/EEC kompatybilność elektromagnetyczna – EMC oraz analizę norm kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa elektrycznego (w zakresie dyrektywy 73/23/EEC niskie napięcia – LVD) i innych norm zharmonizowanych oraz dyrektyw, ustalenie zakresu i programu badań, pomoc w wystawieniu deklaracji zgodności i konsultacje w zakresie przepisów wynikających z dyrektyw.

Finansowanie dla Wzrostu
Łączna kwota wsparcia przyznana w ramach Funduszu Wsparcia Finansowanie dla Wzrostu nie może przekraczać 15 000 EUR oraz 50% kosztów kwalifikowanych netto projektu. W ramach Funduszu Wsparcia Finansowanie dla Wzrostu współfinansowaniu podlegają następujące działania: emisja i wprowadzanie do obrotu publicznego lub zamkniętego akcji/obligacji, uzyskiwanie finansowania z funduszu kapitału wysokiego ryzyka, pozyskanie inwestora strategicznego oraz usługi związane z uzyskaniem finansowania z różnych źródeł (kredyt bankowy lub pożyczka wraz z innymi źródłami finansowania). Do pierwszego z wymienionych działań zaliczają się usługi doradcze prowadzące do wprowadzenia do obrotu publicznego akcji lub obligacji (poprzez Centralną Tabelę Ofert - CeTO – elektroniczny rynek skarbowych papierów wartościowych w Polsce (rynek obrotu akcjami OTC) lub Giełdę Papierów Wartościowych) oraz usługi doradcze prowadzące do wprowadzenia na rynek zamknięty akcji lub obligacji.
Działanie drugie, czyli uzyskiwanie finansowania z funduszu kapitału wysokiego ryzyka, to przede wszystkim badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone przez biegłych rewidentów, doradztwo finansowe, doradztwo prawne, doradztwo podatkowe oraz techniczne. Działanie trzecie, czyli pozyskanie inwestora strategicznego, obejmuje: badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone przez biegłych rewidentów, przygotowanie analiz i dokumentów związanych z pozyskaniem inwestora strategicznego, łącznie z oceną finansowej i rynkowej sytuacji przedsiębiorstwa, wyceną przedsiębiorstwa, przygotowaniem dla potencjalnych inwestorów informacji na temat działalności przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej, identyfikacją potencjalnych inwestorów, negocjacjami z zainteresowanymi inwestorami oraz inne niezbędne usługi doradcze związane z pozyskaniem inwestora strategicznego, do wysokości 15% kosztów kwalifikujących się do wsparcia. Do ostatniego z wymienionych działań należy przygotowanie najlepszej strategii finansowania, wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł, a także przygotowanie wniosku kredytowego dla kredytu inwestycyjnego/bieżącego oraz co najmniej jedna z usług doradczych wymienionych w punktach 1, 2, 3 (zgodnie z wybranym drugim źródłem finansowania).

Ścieżka od innowacji do biznesu
Minimalna kwota wsparcia na projekt wynosi 3 000 EUR, a maksymalna 30 000 EUR, przy
maksymalnym dofinansowaniu kosztów projektu z budżetu programu wynoszącym 50%  kwalifikowanych kosztów netto. Beneficjenci skorzystają z pomocy zewnętrznych doradców w dziedzinie zarządzania innowacyjną firmą. Zasadnicze kwestie obejmować będą poznanie zasad prowadzenia działalności w sektorze MSP, ocenę rynku, planowanie strategiczne, alianse pomiędzy przedsiębiorstwami, poszukiwanie źródeł finansowania. O wsparcie w ramach ww. Funduszu Wsparcia mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorstwa innowacyjne. O doradztwo można się ubiegać w takich dziedzinach jak: poznanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w odniesieniu do zarządzania firmą, organizacja przedsiębiorstwa, finanse i księgowość, rozbudowa zasobów ludzkich, zarządzanie produkcją, marketing i sprzedaż, prowadzenie negocjacji handlowych, planowanie, badań i rozwoju,  a także: ocena potencjału rynkowego, budowanie strategii, poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, poszukiwanie partnerów handlowych (konsumentów lub dostawców) oraz prawa własności przemysłowej.

Dostęp do innowacyjnych usług doradczych
Kwota wsparcia waha się między 1500 a 15 000 EUR. W tym przypadku mamy do czynienia z sześcioma działaniami: zaawansowane usługi dotyczące automatyzacji i optymalizacji procesów projektowania i wykonywania prototypów, zmiana jakościowa procesów i oprzyrządowania wynikająca z zastosowania zaawansowanych metod modelowania komputerowego, zaawansowane usługi w zakresie testowania i diagnostyki, zaawansowane rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane w prototypach i seriach próbnych, usługi dotyczące parametryzacji i kontroli następujących zaawansowanych rozwiązań stosowanych przez Wnioskodawcę w procesie produkcji, usługi zmierzające do podniesienia produktywności i jakości w firmie Wnioskodawcy.
Zaloguj się by skomentować