logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Wpływ łańcuchów dostaw na zmiany w magazynach

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)
Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2006 - Najlepsze praktyki w logistyce". Poznań 10-12 maja 2006 r.

W magazynach, które są ogniwami łańcuchów dostaw obserwuje się stałe kierunki zmian. Związane są one między innymi ze zwiększaniem liczby asortymentów, wzrostem liczby zamówień od odbiorców, skracaniem terminów realizacji zamówień i podnoszeniem poziomu obsługi klienta. Tworzone łańcuchy dostaw wymuszają odpowiednie ukształtowanie sieci dystrybucji. Wynika z tego liczba magazynów w sieci, ich lokalizacja, wielkość, funkcje i przepływ informacji. Wiele przemysłowych magazynów wyrobów gotowych wytwórcy przyjmuje rolę magazynu dystrybucyjnego. Coraz częściej obok wykorzystywania własnych magazynów firmy decydują się na outsourcing w magazynowaniu.
Obserwowane dążenia do usprawniania sieci dystrybucji powodują, że magazyny ulegają permanentnym zmianom:

 • lokalizacja,
 • wielkość,
 • funkcje,
 • przepływ informacji,
 • sposób realizacji procesów magazynowania.

Do prawidłowego funkcjonowania łańcuchów dostaw konieczna jest odpowiednia infrastruktura logistyczna. W ujęciu systemowym wyróżnienia się trzy składniki tej infrastruktury:

 • infrastruktura liniowa,
 • infrastruktura punktowa,
 • infrastruktura komunikacyjna.

Istotą infrastruktury liniowej jest istniejąca w państwie sieć rozumiana jako każdy wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju środków transportu wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi. Do infrastruktury punktowej zalicza się wyodrębnione przestrzennie obiekty służące stacjonarnej obsłudze ładunków.
Natomiast w skład infrastruktury komunikacyjnej (informatycznej) wchodzą środki przekazu, standardy wymiany danych i środki zabezpieczające ich przepływ [1].
Zgodnie z powyższym podziałem magazyny należą do infrastruktury punktowej.
Istnieje wiele kryteriów podziału magazynów. Z punktu widzenia łańcuchów dostaw najodpowiedniejszym kryterium podziału jest przeznaczenie. Według tego kryterium rozróżnia się magazyny:

 • przemysłowe (surowców, półfabrykatów, opakowań, wyrobów gotowych, materiałów do utrzymania ruchu), zapewniające ciągłość produkcji i zbytu,
 • dystrybucyjne (handlowe), które zapewniają rozdział oraz ciągłość zaopatrzenia materiałowego i konsumpcji,
 • rezerwowe, służące gromadzeniu i przechowywaniu zapasów na dłuższy czas.

Według innego podziału uwzględniającego to samo kryterium ze względu na przeznaczenie rozróżniamy magazyny:

 • zapasów,
 • przeładunkowe,
 • dystrybucyjne (dostawcze lub wysyłkowe) [2].

Coraz częściej w łańcuchach dostaw występują centra logistyczne, których elementami są magazyny.
Centrum logistyczne jest definiowane jako obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze [3]. W ramach spełnianych przez centrum logistyczne funkcji logistycznych, w magazynach składowane są przepływające towary oraz dokonuje się ich kompletacji i pakowania [4].

W magazynach, które są ogniwami łańcuchów dostaw obserwuje się stałe kierunki zmian. Należą do nich:

 • zwiększanie liczby asortymentów,
 • wprowadzanie kilku rodzajów opakowań dla jednego asortymentu,
 • wzrost liczby zamówień od odbiorców,
 • zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu w ramach poszczególnych pozycji zamówienia,
 • wymaganie krótszych terminów realizacji,
 • przerzucanie kosztów logistycznych na dostawcę,
 • podnoszenie poziomu obsługi klienta.

Współczesne łańcuchy dostaw najczęściej obejmują różne kanały dystrybucji. Są zorientowane na tworzenie kompleksowego systemu dystrybucji. System taki pozwala na poprawę sprawności funkcjonowania przy redukcji kosztów dystrybucji i wzroście produktywności. Umożliwia umocnienie pozycji firmy na rynku i sprostanie rosnącym wymaganiom klienta.
Tworzone łańcuchy dostaw wymuszają odpowiednie ukształtowanie sieci dystrybucji. Z przyjętego do wdrażania modelu sieci dystrybucji wynikają dla magazynów takie aspekty jak:

 • liczba,
 • lokalizacja,
 • wielkość,
 • funkcje,
 • przepływ informacji,
 • sposób realizacji procesów magazynowania.

W kolejnych częściach tego artykułu zostaną omówione wymienione powyżej aspekty.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany piątek, 17 kwiecień 2009 09:10
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj