Zaloguj się

Kluczowe czynniki sukcesu i zmienne krytyczne w nowoczesnej dystrybucji

  •  Rino Rosini, Alberto Preti
  • Kategoria: Konferencje
Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2006 - Najlepsze praktyki w logistyce". Poznań 10-12 maja 2006 r.

Ewolucja logistyki i dystrybucji

Ewolucja koncepcji logistyki stanowi dobry punkt wyjścia do zrozumienia trendów i kamieni milowych nowoczesnej dystrybucji. W ciągu ostatnich lat opracowano i przedstawiono różne definicje logistyki. Charakteryzują je coraz wyższe poziomy złożoności i kompletności.
Spośród różnych specjalistycznych źródeł informacji o logistyce [1] zacytujemy definicję Rady Zarządzania Logistycznego: Logistyka to proces planowania, wdrażania i kontroli wydajnego i opłacalnego przepływu i przechowywania surowców, zapasów produkcji w toku, wyrobów gotowych i przepływu związanych z tym informacji z miejsca pochodzenia do miejsca konsumpcji, mając na celu dostosowanie się do wymagań klienta. Naszym zdaniem, trzy kluczowe elementy tej definicji to:
•        Logistyka definiowana jest jako proces, czyli zintegrowany system działań;
•        Wprowadza potrzebę dostosowania się do rynku i potrzeb klientów, tym samym wskazując na wpływ czynników powstających na końcu kanału dystrybucyjnego, które pełnią decydującą rolę w nowoczesnej dystrybucji.
W szczególności można powiedzieć, że to klienci zapełniają półki dystrybutorów i napędzają system logistyczny.
•       Ustanawia podstawę do wzbogacenia koncepcji logistyki oraz wprowadzenia koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw.
W rzeczywistości potrzeba zarządzania zintegrowanym systemem działań dotyczy nie tylko różnych obszarów funkcjonalnych w ramach każdej firmy, lecz także relacji ekonomicznych i logistycznych, które rozchodzą się po sieci firm zaangażowanych w różne procesy i działania uczestniczące w tworzeniu wartości. W tym sensie, zarządzanie łańcuchem dostaw można zdefiniować jako integrację procesów biznesowych od użytkowników końcowych aż do dostawców początkowych, dostarczającą produkty, usługi i informacje i oferującą wartość dodaną dla klientów [2].
Trzy różne kroki i definicje logistyki wprowadzają koncepcję zarządzania łańcuchem dostaw i w zróżnicowany sposób charakteryzują relacje pomiędzy logistyką a dystrybucją.

Tabela 1. Ewolucja koncepcji logistyki i jej odniesienia do dystrybucji [3]

Poziomy konceptualneDefinicja logistykiPola działaniaZwiązek
z dystrybucją
A. Logistyka
stanowi funkcję autonomiczną
Funkcja firmy Głównie dystrybucja, wspieranie produk­cji, sprzedaży i mar­ketingu Rola logistyki głów­nie zasadza się na dystrybucji
B. Logistyka zintegrowana Proces integracji wewnątrz firmy Cały system logi­styczny w ramach jednej firmy Logistyka łączy dy­strybucję z produkcją i zaopatrzeniem
C. Logistyka
jako zarządzanie łańcuchem dostaw
Proces integracji pomiędzy firmami Cały system logi­styczny związany z łańcuchem, który dostarcza produkt końcowy i tworzy wartość Logistyka jako ele­ment łączący dystry­bucję z produkcją

Na poziomie pierwszym logistyka stanowi funkcję firmy i odnosi się do planowania zapasów i zarządzania nimi, sieci dystrybucji i transportu towarów do punktu sprzedaży. W tym sensie logistyka jest ściśle związana z dystrybucją i stanowi funkcję operacyjną i pomocniczą względem sprzedaży i marketingu.
Na poziomie drugim logistyka nie jest już funkcją, lecz procesem i dotyczy ona nie tylko kosztów dystrybucji, ale przyczynia się do wzrostu wartości dodanej firmy. Ostatecznym celem jest spełnienie wymagań rynku i zarządzanie kompromisem pomiędzy kosztem a jakością obsługi w roli czynnika strategicznego. Logistyka poprzecznie łączy dystrybucję z produkcją i zaopatrzeniem, co wyraża się w postaci procesu zintegrowanego na poziomie firmy, zapewniającego właściwe materiały, właściwe ilości, właściwą jakość, właściwe miejsce, właściwy czas, właściwą metodę, właściwe wrażenie, właściwy koszt [4].
Kolejny poziom rozwoju koncepcji wywiera wpływ na relacje pomiędzy firmą (obejmując ogół jej funkcji) oraz innymi organizacjami znajdującymi się zarówno na początku, jak i na końcu łańcucha wartości. Logistyka ma kluczowy wpływ na projektowanie, wdrażanie i zarządzanie przepływami towarów i informacji w ramach rozszerzonego przedsiębiorstwa, definiowanego jako sieć dostawców, podwykonawców, zakładów produkcyjnych, dystrybutorów i punktów sprzedaży.

Z uwagi na specyficzne odniesienie do dystrybucji, logistyka dotyczy nie tylko zarządzania magazynami i punktami sprzedaży oraz ich monitorowania, lecz także powiązania pomiędzy punktami sprzedaży i jednostkami produkcyjnymi i organizacjami nie będącymi w prawnym posiadaniu firmy, a w szczególności w odniesieniu do branży dystrybucji, logistyka pełni rolę łącznika z branżą produkcji. Naszym zdaniem taka definicja logistyki jest bardziej odpowiednia w kontekście ekonomicznym, w którym działania transportu i logistyki integrują łańcuchy obejmujące szeroki zasięg geograficzny na poziomie globalnym i opierają się na pomnażaniu ośrodków fizycznych i decyzyjnych w różnych krajach, na różnych kontynentach.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany w piątek, 17 kwiecień 2009 11:07
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe