Zaloguj się

Projekt ISIC - zintegrowane usługi w łańcuchu intermodalnym. Działania usprawniające zastosowanie transportu intermodalnego w Europie

  •  Paul van de Lande
  • Kategoria: Konferencje
Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2006 - Najlepsze praktyki w logistyce". Poznań 10-12 maja 2006 r.

Kontekst
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci przewóz towarów w Europie w coraz większym stopniu odbywał się za pomocą transportu drogowego. Kolej odnotowała zmniejszenie udziału w rynku, podczas gdy wartość ogólnego rynku transportu znacznie wzrosła. W ciągu następnych 5-10 lat prawdopodobny jest dalszy wzrost transportu drogowego przekraczający 50%, biorąc pod uwagę w szczególności rozszerzenie rynków wewnętrznych i obniżenie kosztów transportu spowodowanych pojawieniem się firm transportowych oferujących usługi po obniżonych cenach. Mimo że tani i wydajny system transportu drogowego wspomaga rozwój gospodarki europejskiej, faktem jest, że jego negatywne oddziaływanie na środowisko zewnętrzne wymaga interwencji ze strony organów rządowych wszelkiego szczebla. Zbyt duże natężenie ruchu prowadzące do zatorów na drogach, emisja gazów cieplarnianych, hałas i wypadki komunikacyjne to najistotniejsze negatywne aspekty transportu drogowego. Stymulowanie i promowanie transportu intermodalnego (drogowo-kolejowego i drogowo-wodnego) stanowi ważną opcję ukierunkowaną na lepsze wykorzystanie infrastruktury transportowej.

Mając na celu wsparcie organizacji intermodalnego transportu towarowego, Komisja Europejska określiła szereg działań, które:
•        promują powstanie jednostek – organizatorów intermodalnego transportu towarowego („integratorów transportu”) oferujących usługi zintegrowane;
•        poprawiają interoperacyjność wyposażenia i infrastruktury;
•        udoskonalają wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu łańcuchami transportu intermodalnego.

Ogólnym celem tych działań, które zostały opisane w dokumencie „Freight Integrator Action Plan” [Plan działania dotyczący organizatorów intermodalnego transportu towarowego], jest poprawa jakości, wydajności i przejrzystości łańcuchów transportu intermodalnego.
Generalny Dyrektoriat Energii i Transportu Komisji Europejskiej wystosował zaproszenie do przetargu na wykonanie opracowania dotyczącego implementacji tych działań. Kontrakt został przyznany firmie ECORYS Transport z Holandii, która wzięła udział w przetargu w ramach konsorcjum renomowanych europejskich firm konsultingowych. Niniejsze opracowanie pod tytułem „Usługi zintegrowane w łańcuchu intermodalnym” („projekt ISIC”) dostarcza wszystkich informacji niezbędnych po to, by Komisja mogła te działania z powodzeniem przygotować i wdrożyć. Podaje też „mapę drogową” służącą wdrożeniu działań, a rekomendacje dotyczące polityki programowej uwzględniają efektywność i wpływ tych działań.

Działania zawarte w projekcie zostały pogrupowane na szereg określonych zadań:
•        Zadanie A: Zarządzanie i koordynacja;
•        Zadanie B: Poprawa odpowiedzialności i dokumentacji w transporcie intermodalnym;
•        Zadanie C: Harmonizacja wymogów technicznych dla wyposażenia transportu intermodalnego;
•        Zadanie D: Poprawa jakości terminali transportu intermodalnego;
•        Zadanie E: Certyfikacja i szkolenie w zakresie transportu intermodalnego;
•        Zadanie F: Promowanie transportu intermodalnego;
•        Zadanie G: Analiza kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych dla wszystkich działań związanych z usługami zintegrowanymi w łańcuchu intermodalnym.

Struktura projektu została oparta na powyższych zadaniach, które tym samym można postrzegać jako różne podprojekty.

Cele
Głównym celem projektu ISIC jest dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji, aby Komisja mogła z powodzeniem przygotować i wdrożyć działania opisane w dokumencie „Freight Integrator Action Plan” [Planie działania dotyczącym organizatorów intermodalnego transportu towarowego]. Niniejsze opracowanie ma na celu przygotowanie „mapy drogowej” ułatwiającej wdrożenie wyróżniających się działań.
Wyróżniono cele odnoszące się do różnych elementów działań:
•        przedstawienie praktycznych sposobów ustanowienia jednolitego systemu zasad odpowiedzialności za transport intermodalny i rozważenie, w jaki sposób zostanie to odzwierciedlone w dokumentacji transportu intermodalnego;
•        podjęcie wszelkich dodatkowych badań niezbędnych w celu doradzenia Komisji odnośnie do opcji programowych w związku z harmonizacją wymogów technicznych dla naczep w UE;
•        opracowanie wskaźników jakościowych, znaków jakości oraz systemu kryteriów dla pracy terminali oraz standaryzacji praktyk stosowanych w terminalach oraz wyposażenia i systemów;
•        przedstawienie odpowiednich standardów jakości i modułów szkoleniowych;
•        zbadanie możliwości wprowadzenia Centrów Rozwoju Transportu Intermodalnego w UE;
•        dostarczenie analiz kosztów i korzyści dla różnych działań omówionych w zadaniach.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany w piątek, 17 kwiecień 2009 11:07
Zaloguj się by skomentować