Zaloguj się

Projekt znaku drogowego miejsca wyładunku dla pojazdów dostawczych

  •  Lewandowski Krzysztof
  • Kategoria: Logistyka
Stały rozwój miast powoduje stopniowe oddalanie się dzielnic mieszkaniowych od centrum. Można to określić zjawiskiem "pączkowania" substancji miejskiej poprzez powstawanie małych dzielnicowych centrów administracyjno - usługowych. Wywołuje to wyludnianie się centrów miast, bo dotychczasowi mieszkańcy przenoszą się w odleglejsze dzielnice w celu poprawy komfortu życia. Dodatkową pokusą jest bliskość oraz łatwość dojazdu samochodem do centrów handlowo - usługowych na obrzeżach miast. Może to spowodować spadek koniunktury w centrum i śródmieściu. Jednakże miasto jest zainteresowane utrzymywaniem dobrego poziomu handlu na całym jego obszarze, dlatego wydaje zezwolenia na działalność punktów usługowo - handlowych w swoim ścisłym centrum.
Generuje to pośrednio potoki pasażerskie w komunikacji miejskiej i potoki samochodów osobowych, ukierunkowane na ten obszar. Zadaniem logistyki miejskiej jest zoptymalizowanie działalności komunikacji miejskiej w celu zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych mieszkańców, bez użycia ich własnych pojazdów. Logistyka miejska poprzez inżynierię ruchu optymalizuje przepływ pojazdów osobowych:
limituje ilość pojazdów, wymusza inwestycje w parkingi przy obiektach handlowych itp. Problemem nie do końca rozwiązanym jest zaopatrzenie handlu i przemysłu zlokalizowanego w centrum miasta. Kompleksowe spojrzenie na to zagadnienie wymaga analizy elementów:
• położenia geograficznego odbiorców i nadawców w badanym obszarze
• profilu odbiorców, określenie branż
• typów jednostek ładunkowych, wykorzystywanych w dostawach na danym obszarze
• ilości i rodzaju ładunków
• dostępu do infrastruktury transportu drogowego, szynowego i wodnego
• tras przejazdów dostawców
Można wyróżnić kilka rodzajów ruchu towarowego w centrum miasta ze względu na prowadzoną politykę transportową:
• chaotyczny - władze miasta nie limitują czasu dostępu, ilości i wielkości pojazdów ciężarowych wjeżdżających w badany obszar miasta, dając swobodny dostęp wszystkim operatorom logistycznym,
• uporządkowany - władze miasta, dając swobodny lub ograniczony dostęp dla wszystkich operatorów logistycznych, porządkują transport towarowy w wybrany obszar miasta, poprzez:
- limitację czasu dostępu, wjeżdżających w badany obszar miasta,
- pobieranie opłat za wjazd,
- wyznaczenie miejsc przeładunku,
• zorganizowany - władze miasta w porozumieniu z operatorami logistycznymi organizują zintegrowany system transportu ukierunkowany na:
- minimalizację kosztów zewnętrznych transportu,
- podniesienie efektywności wykorzystania zdolności środków transportowych,
- optymalizację doboru środków transportowych,
- optymalizację doboru jednostek ładunkowych.
W skład zintegrowanego transportu towarowego w mieście może wchodzić:
• ograniczanie ilości operatorów logistycznych poprzez stawianie wymogów ekologicznych dla środków transportowych,
• przydzielanie zadań transportowych w wolnych przetargach na podstawie specjalizacji operatorów logistycznych,
• wyznaczenie miejsc magazynowania i przeładunku o dużej przepustowości na inne środki transportowe, centrów logistycznych,
• wyznaczanie miejsc przeładunku w centrum miasta,
• limitacja czasu dostępu transportu do centrum miasta,
• inne.

Przykłady organizacji ruchu towarowego i znaków miejsc wyładunku
Największe osiągnięcia w zakresie organizacji ruchu pojazdów dostawczych mają miasta niemieckie, w których na początku lat 90. rozpoczęto kilkadziesiąt projektów pod wspólnym określeniem Stadt Logistik. W końcu 2003 r. funkcjonowało tylko kilka projektów z zakresu logistyki miejskiej. Jednymi z najciekawszych osiągnięć jest opracowanie metodyki organizacji ruchu pojazdów dostawczych i oznaczania miejsc ich wyładunku.
W Niemczech do oznaczenia strefy ograniczonego wjazdu dla samochodów dostawczych i miejsc wyładunku towarów funkcjonują kombinacje znaków drogowych.
Monachium (Niemcy). W tym bawarskim mieście wprowadzono organizację ruchu towarowego poprzez wyznaczenie miejsc wyładunku i ograniczenie masy pojazdu do 7 000 kg oraz ograniczenie maksymalnego czasu postoju do 10 h.
Freiburg (Niemcy). Chęć ograniczenia ruchu towarowego, głównie dostawczego, we Freiburgu skłoniła władze miasta do "okrągłego stołu" z operatorami transportowymi i odbiorcami towarów. Zdecydowano się wprowadzić kompleksową organizację ruchu samochodów towarowych mając na celu przede wszystkim podniesienie wykorzystania ładowności pojazdów, ograniczenia liczby kursów, a poprzez to zmniejszenia kosztów zewnętrznych transportu. Wprowadzony system koordynacji ruchu towarowego pojazdów drogowych we Freiburgu przyniósł wymierne efekty:
• redukcja miesięcznych jazd samochodów dostawczych o 38%
• zmniejszenie liczby samochodów dostawczych w centrum o 51%
• zmniejszenie liczby jazd samochodów po centrum miasta o 73%
• skrócenie czasu postoju samochodów dostawczych w strefach dla pieszych o 48%
• wzrost wykorzystania pojazdów z 45% do 75%
• wzrost średniej wagi jednorazowego ładunku samochodu o 122%! (sic).

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" nr 2/2006.
Ostatnio zmieniany w wtorek, 24 październik 2006 16:35
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe