Zaloguj się

Obszary działania wybranych publicznych operatorów pocztowych w UE

  •  Wolska Grażyna
  • Kategoria: Edukacja
Obszary działania wybranych publicznych operatorów pocztowych w UE - z uwzględnieniem usług logistycznych

Operatorzy pocztowi, działający w konkurencyjnym otoczeniu, zmuszeni są do stałego poszukiwania efektywnej oferty produktowo - usługowej. Wybór jej wariantu przez świadczeniodawców, teoretycznie rzecz biorąc, może rozciągać się między oferowaniem bardzo ograniczonej liczby usług (np. tradycyjnych: przesyłki listowe, paczki pocztowe, przekazy pocztowe), a dużą ich liczbą (np. wprowadzeniem szerokiej gamy usług elektronicznych, logistycznych, finansowych). Z praktyki wynika, że zakres dywersyfikacji oferowanych usług jest bardzo zróżnicowany. Można jednak przyjąć, że do podstawowych jej kierunków, poza usługami powszechnymi, należą przede wszystkim: wybrane usługi logistyczne, usługi kurierskie za pomocą Internetu, e-commerce oraz usługi bankowe i marketingu bezpośredniego.

Syntetyczne ujęcie dywersyfikacji usług przez operatorów pocztowych prezentuje tab. 1. Pod wpływem liberalizacji rynku usług pocztowych w Unii Europejskiej, operatorzy publiczni o silnej pozycji rynkowej wchodzą również ze swoją działalnością na rynki zagraniczne. Przykładem takich działań są publiczne poczty w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Analiza aktywności operatorów publicznych na rynkach zagranicznych wskazuje, że przedmiotem ich zainteresowania są podstawowe cztery obszary, które zaprezentowano w tab. 2. Z analizy danych, zawartych w tab. 2 wynika, że najbardziej aktywny, działający we wszystkich segmentach rynku usług pocztowych, w tym również w segmencie usług logistycznych, jest operator niemiecki. Większość pozostałych pocztowych operatorów publicznych krajów UE nie jest obecna we wszystkich segmentach badanego rynku usług pocztowych. Jest to wynikiem słabej pozycji na europejskim rynku usług pocztowych oraz przyjętej strategii rozwoju, struktury własnościowej, a także braku środków finansowych na inwestycje zagraniczne.

W krajach Unii Europejskiej w dalszym ciągu największym i najbardziej atrakcyjnym segmentem działalności dla publicznych operatorów pocztowych jest rynek przesyłek listowych. Rynek ten niemal zawsze charakteryzował się ciągłym wzrostem popytu. Z prognoz Światowego Związku Pocztowego wynika jednak, że popyt na tego rodzaju usługi będzie po 2009 r. sukcesywnie spadał. Na zmniejszanie się poziomu obrotu tradycyjnych przesyłek listowych duży wpływ będzie wywierał rozwój poczty elektronicznej. Stąd spadek obrotu przesyłek listowych nastąpi zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, o wysokim stopniu wykorzystania technologii informacyjnych. W tab. 3 dokonano szacunku minimalnego procentowego wzrostu oraz spadku liczby przesyłek listowych w perspektywie do 2009 i 2014 r. w wybranych krajach UE. Analiza zaprezentowanych w tabeli 3 szacunkowych danych potwierdza prognozy wskazujące na duży potencjał rozwojowy polskiego, czeskiego i słowackiego rynku przesyłek listowych, a więc krajów średnio rozwiniętych gospodarczo. Można też zauważyć znaczny ich spadek w krajach bogatszych, w tym na rynkach austriackim, hiszpańskim, szwedzkim i niemieckim. Obecnie jednak grono operatorów pocztowych, świadczących największą liczbę przesyłek listowych w UE, wywodzi się z krajów, które mają wysoki poziom PKB na jednego mieszkańca. Natomiast w krajach o niższym PKB ich liczba jest znacznie mniejsza. W tab. 4 dokonano szacunku liczby przesyłek listowych (w mln sztuk) w wybranych krajach UE w latach 2001 - 2003. W tab. 5 zaprezentowano zaś liczbę przesyłek listowych przypadającą na jedną osobę. Z zestawienia wynika, że liczba przesyłek listowych na osobę w Polsce, na Słowacji i w Czechach jest najmniejsza spośród analizowanych państw. W tab. 6 przedstawiono liczbę przesyłek listowych przypadających na 100 euro dochodu narodowego brutto w latach 2001 - 2003. Z zestawienia wynika, że analizowany wskaźnik dla Polski, Słowacji i Czech kształtuje się powyżej przeciętnej dla wybranych krajów. Można więc przyjąć, że w przypadku poprawy wyników gospodarczych liczba przesyłek listowych powinna sukcesywnie zbliżać się do średniej unijnej.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka", nr 2/2006.
Ostatnio zmieniany w czwartek, 09 wrzesień 2010 12:16
Zaloguj się by skomentować