Zaloguj się

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem logistycznym przy pomocy Balanced Scorecard [...]

  •  Torbacka Monika,Torbacki Witold
  • Kategoria: E-gospodarka
Obecnie większość firm korzysta już z mniej lub bardziej zaawansowanych systemów informatycznej obsługi przedsiębiorstw i na samym fakcie ich posiadania nie można już dzisiaj budować swojej przewagi rynkowej. Systemy te pozwalają bardzo dobrze zorganizować bieżące, podstawowe procesy operacyjne, a także umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie dużej ilości informacji. Dzięki temu na podstawie zgromadzonych danych łatwo jest analizować zaistniałe zdarzenia. Niestety, analiza w podstawowym zakresie to zdecydowanie za mało, by firma mogła się dobrze rozwijać i umacniać swą pozycję na rynku.

W obecnych czasach konieczne jest posiadanie wyspecjalizowanych systemów ERP wykorzystujących nowoczesne metody zarządzania strategicznego, które w połączeniu z rozwiązaniami z zakresu BI umożliwią pogłębione analizowanie, przewidywanie zdarzeń, które mogą wydarzyć się w przyszłości oraz wcześniejsze planowanie działań i procesów. Tylko takie działanie firmy pozwoli na maksymalne wykorzystanie dobrej koniunktury, a z drugiej strony zminimalizuje negatywne czynniki pojawiające się w najmniej oczekiwanych momentach. Jest to szczególnie ważne w branży TSL, w której występują warunki ostrej konkurencji. Dlatego też niezbędne jest praktyczne stosowanie nowoczesnych metod zarządzania strategicznego, dzięki którym możliwe jest analizowanie nie tylko bieżącej sytuacji i zasobów firmy, ale również całego jej otoczenia oraz określanie kierunków rozwoju.

Tradycyjne metody zarządzania strategicznego
W zarządzaniu strategicznym stosowanych jest obecnie wiele klasycznych metod, spośród których najważniejsze to: Macierz ADL, Macierz Hofera i Schendla, Macierz McKinseya, Metoda Boston Consulting Group (BCG), Metoda Credit Commerciale de France (CCF), Metoda SPACE, Metoda SWOT. Równolegle, do wyznaczania strategii przedsiębiorstwa wykorzystuje się również poniższe metodyki zarządzania efektywnością: Economic Value Added (EVA), European Foundation for Quality Management (EFQM), Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), Management by Exception, Six Sigma, Total Quality Management (TQM), Value Based Management (VBM). Metody te są zawarte nie tylko w systemach komputerowych, ale również w procedurach obiegu spraw wewnątrz firmy. Pozwalają tym samym wprowadzić nowoczesny model zarządzania. Pomagają uświadomić pracownikom na każdym szczeblu organizacyjnym ich dużą rolę w codziennej pracy całej firmy. Wspomagają również kadrę zarządczą i kierowniczą w nakreślaniu prawidłowych celów i długoterminowej strategii firmy oraz ułatwiają decydentom podejmowanie decyzji opartych na wiarygodnych przesłankach. Niestety praktyczne wykorzystywanie wymienionych wyżej metod wymaga stosowania analitycznych aplikacji zarządzania strategicznego. Systemy te wykorzystują szereg informacji gromadzonych nieustannie podczas działań operacyjnych firmy, a następnie na tej podstawie umożliwiają prognozowanie, definiowanie strategii biznesowych, planowanie działań oraz badanie ich efektów. W chwili obecnej tylko rozbudowane systemy informatyczne posiadają narzędzia lub moduły, które w mniejszym lub większym stopniu umożliwiają zarządzanie strategiczne. Systemy takie ze względu na wysokie koszty licencji są jednak dostępne jedynie dla dużych firm branży TSL. Mniejsze systemy, dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorstw, niestety nie zawierają narzędzi do zarządzania strategicznego. Oznacza to, że firmy te w praktyce nie mają możliwości korzystania z nowoczesnych metod zarządzania strategicznego. Dlatego też konieczny jest rozwój systemów teleinformatycznych, zmierzający do wprowadzenia i zintegrowania w ramach systemów ERP narzędzi do definiowania strategii biznesowych i badania efektów ich stosowania.

Metoda Balanced Scorecard
Jedną z najnowszych metod zarządzania strategicznego jest koncepcja Strategicznej Karty Wyników (ang. Balanced Scorecard, BSC). Pierwsza publikacja książkowa, opisująca metodologię BSC twórców strategii, Roberta S. Kaplana oraz Davida P. Nortona, ukazała się stosunkowo niedawno, w 1996 roku. W krótkim czasie metoda ta zyskała światowy rozgłos i przechodzi obecnie niezwykle intensywny rozwój. Odpowiednio wykorzystana, między innymi w systemach klasy ERP, przynosi firmom wymierne efekty. Idea BSC sprowadza się do przełożenia abstrakcyjnej wizji rozwoju przedsiębiorstwa na realne, wielopoziomowe strategie działania i pomiar efektywności ich wdrożenia za pomocą szeregu mierników. Zestaw mierników bieżących i prognozujących, ustanowionych w oparciu o cztery perspektywy (klientów, finansów, procesów oraz rozwoju) umożliwia kierownictwu -
oprócz wglądu w bieżącą sytuację firmy -
błyskawiczne zorientowanie się, czy rozwój zmierza w wyznaczonym kierunku. Perspektywa klientów poszukuje źródeł aktualnej pozycji rynkowej i bada poziom satysfakcji klientów. Perspektywa finansów bada stan całości finansów firmy. Perspektywa procesów wyznacza najbardziej efektywne działania. Z kolei perspektywa rozwoju bada gotowość przedsiębiorstwa do wprowadzania innowacyjnych zmian. W odróżnieniu od tradycyjnych metod, które opierają się na analizie danych bieżących i historycznych, BSC koncentruje się przede wszystkim na osiągnięciu założonych celów w przyszłości oraz umożliwia pomiar "niematerialnych" zdarzeń w firmie, w celu skutecznego zaplanowania jej wzrostu. Wobec powyższego, bardzo ważne z punktu widzenia BSC jest prawidłowe opracowanie dopasowanego do indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa zestawu mierników, zebranych w tak zwanej karcie wyników.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2007.
Ostatnio zmieniany w czwartek, 12 lipiec 2007 12:19
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe