Zaloguj się

Najnowsze trendy w rozwoju logistyki

  •  Elżbieta Wolffgram
  • Kategoria: Konferencje
Najnowsze trendy w rozwoju logistyki. Szanse i zagrożenia dla rozwoju logistyki w Polsce

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2000 - Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku". Poznań 1-2 czerwca 2000 r.

Sytuacja na rynkach krajów europejskich w obszarach działalności biznesowej zmienia się bardzo dynamicznie i zdecydowanie. Postępujące zmiany wywołują konieczność wypracowania nowego podejścia do dotychczasowej koncepcji i organizacji łańcucha dostaw. Zmiany w środowisku biznesowym końca XX wieku stwarzają wiele nowych wyzwań dla przedsiębiorstw i firm, które w nowym stuleciu chcą zająć znaczące miejsce na rynku o wzrastającej konkurencyjności. Najistotniejsze zmiany zachodzą w takich obszarach jak:

• Otoczenie/rynek działania przedsiębiorstw
Liberalizacja, znoszenie barier prawnych i świadomościowych w podejmowaniu działań wykraczających poza rynek lokalny, krajowy prowadzi w konsekwencji do powstawania „jednego rynku”, posługującego się jedną walutą; wynikiem jest powstawanie rynku o ostrzejszej konkurencji, ale z drugiej strony zapewnia dostęp do większej liczby potencjalnych partnerów oraz do denacjonalizacji struktur operacyjnych.

• Popyt generowany przez konsumentów i klientów
Rosnąca świadomość i wymagania konsumentów wynikają z coraz lepszej jakości wykonania produktów i świadczonych usług; wymagania konsumentów wpływają na rosnące wymagania stawiane sobie przez partnerów działających w łańcuchu dostaw; w celu zaspokojenia rosnących potrzeb konsumentów partnerzy w łańcuchu dostaw oczekują od siebie wysokich umiejętności wykorzystywania i kreowania najlepszych/optymalnych rozwiązań (best practices).

• Warunki w zakresie nowych technologii informatycznych
Wykorzystywanie technologii informatycznych umożliwia dostęp do rynku globalnego, ułatwia i przyspiesza dokonywanie transakcji, umożliwia powstawanie nowych optymalnych procesów oraz nowych sposobów komunikowania się, a także nowych sposobów zarządzania poszczególnymi elementami oraz obszarami działalności przedsiębiorstwa.

Kombinacja powyższych sił intensyfikuje wyzwania stojące przez uczestnikami rynku i tworzy zupełnie nowe warunki oraz narzuca większą dynamikę działania przedsiębiorstw. Pojawiające się wyzwania znacznie przekraczają dotychczasowe doświadczenia rynków lokalnych. Dotychczasowe podejście do zarządzania łańcuchem dostaw polega na koncentracji wysiłków w celu osiągnięcia satysfakcjonujących wyników w zakresie: jakości, czasu i kosztów. Tradycyjne podejście do zarządzania łańcuchem dostaw przestanie być wkrótce wystarczające dla uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku. Sprostanie nowym wyzwaniom będzie możliwe poprzez kreowanie dynamicznego łańcucha dostaw zapewniającego zdolność szybkiego reagowania, optymalne wykorzystanie zasobów oraz wysoką elastyczność działań.

Głównymi czynnikami wpływającymi na kierunek i dynamikę zmian w dziedzinie logistyki są wzrastające potrzeby i wymagania klientów. To właśnie te wymagania w najistotniejszy sposób wpływają na nowy sposób zarządzania łańcuchem dostaw rozszerzając to pojęcie do „sieci dostaw” czy też inaczej „sieci handlowej”. Ocenia się, że koncepcja „sieci dostaw” określa kierunek rozwoju nowego dynamicznego łańcucha dostaw.

Podstawą funkcjonowania przyszłych „sieci” będą ścisłe relacje pomiędzy partnerami, których wspólnym celem będzie zaspokojenie potrzeb klientów. Optymalizacja wspólnych działań będzie możliwa dzięki ścisłym relacjom, przejawiającym się między innymi w uzgodnionych/zunifikowanych kluczowych procesach biznesowych. Niezbędnym warunkiem funkcjonowania sieci będzie, oczywiście, pełne i szybkie wykorzystywanie informacji, co będzie możliwe tylko poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych. Sposób działania sieci zapewnia budowanie unikalnych kompetencji poszczególnych uczestników/partnerów w sieci i wykorzystywanie wiedzy dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb klienta.

Obecne zmiany w łańcuchach dostaw stanowiące podstawę dla budowy przyszłych „sieci dostaw” charakteryzują następujące główne trendy:
• proces obsługi zamówień w coraz wyższym stopniu jest zorientowany na klienta;
• wzrasta zdolność partnerów w łańcuchu (i całego łańcucha) do reagowania na nieoczekiwane zamówienia i do elastycznego, szybkiego dostosowywania się do wymagań stających się na rynku wymagania standardowymi;
• następuje dalsza integracja i koordynowanie fizycznego przepływu dóbr, informacji i funduszy;
• powstają podmioty specjalizujące się w świadczeniu usług w zakresie przepływu informacji (infomediary).

Świadectwem coraz silniejszej orientacji na obsługę klienta są zmiany niemalże we wszystkich branżach i dziedzinach działalności gospodarczej. Przykładem są tutaj zarówno takie sektory jak budownictwo, czy przemysł wydawniczy, a także motoryzacyjny, uznawany od dawna za lidera w dziedzinie integracji łańcucha dostaw.
Kolejnym interesującym trendem jest powstawanie podmiotów specjalizujących się w przekazywaniu informacji. W tradycyjnym łańcuchu przepływ informacji jest integralną częścią łańcucha dostaw. Zakres, dokładność informacji, jak i płynność oraz szybkość jej przepływu są uzależnione od poszczególnych partnerów w łańcuchu. Nowoczesne „sieci” będą korzystały z wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się profesjonalnym zbieraniem, archiwizowaniem i przesyłaniem informacji (pośrednik informacyjny - „infomediary”). Dodatkowym elementem nowoczesnej „sieci handlowej” będzie więc platforma lub, inaczej mówiąc, systemy informatyczne, pozwalające wykorzystywać w optymalny sposób przepływ informacji w środowisku biznesowym.

Cały artykuł w formacie PDF.
Ostatnio zmieniany w wtorek, 28 sierpień 2007 13:21
Zaloguj się by skomentować