logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Sieci logistyczne - nowy wymiar logistyki

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2004 - Sieci logistyczne na zintegrowanym rynku europejskim". Poznań 19-21 maja 2004 r.

Trendy gospodarcze sprzyjające rozwojowi sieci logistycznych
W ostatnim dziesięcioleciu dużą karierę zrobiło pojęcie Nowej Gospodarki (New Economy) jako odzwierciedlenie sytuacji gospodarczej, w której rozwój i upowszechnienie technologii teleinformatycznych zasadniczo zmieniło praktykę prowadzenia biznesu, zarządzania i marketingu. Takie elementy Nowej Gospodarki jak informatyzacja, globalizacja, łączność sieciowa, suwerenność klientów oraz kluczowa rola wiedzy stały się powszechnie akceptowalnymi podstawami rozwoju ekonomicznego . Upowszechnił się również pogląd, że w Nowej Gospodarce zasadniczą zmianą jest przejście od gospodarki opartej na produkcji dóbr fizycznych do gospodarki bazującej na produkcji i zastosowaniu wiedzy.

Doprowadziło to do poglądu, że najbardziej właściwe jest rozumienie Nowej Gospodarki jako Gospodarki Opartej na Wiedzy, w której informacje i umiejętności posługiwania się nimi stają się obok ziemi, pracy i kapitału czwartym i to coraz ważniejszym czynnikiem produkcji .
Głównym wyróżnikiem współczesnej ekonomii powiązanym z rozwojem technologii teleinformatycznych jest globalizacja, rozumiana jako proces umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Uważa się, że proces globalizacji trwa od czasu rewolucji w transporcie międzynarodowym (parostatki) i komunikacji (telegraf). Za okres wielkiego postępu w globalizacji przyjmuje się lata 1870–1914, kiedy to nastąpiła era wolnego handlu opartego na złotej walucie oraz duża migracja ludności w skali międzynarodowej. Obecnie jako siłę sprawczą globalizacji wymienia się obok handlu międzynarodowego i przepływu kapitału w skali międzynarodowej także działalność inwestycyjną korporacji transnarodowych oraz przepływ technologii.
Omawiając wpływ handlu międzynarodowego na rozwój procesów globalizacyjnych, należy podkreślić, że handel w ostatnim półwieczu wzrastał w tempie średniorocznym 2 razy szybszym od wzrostu światowego PKB, dzięki czemu udział handlu w tworzeniu światowego produktu wzrósł z 8% w 1950 roku do 17% w 1975 roku i do ponad 25% w 2000 roku. Z kolei liberalizacja rynków kapitałowych doprowadziła do sytuacji, w której wartość międzynarodowych transakcji kapitałowych dochodzi do 1500 mld $ dziennie, co oznacza ponad 50-krotnie większą wartość od transakcji handlowych zawieranych w tym samym czasie.

Powszechnie obserwowany wzrost znaczenia korporacji międzynarodowych w procesach globalizacyjnych najlepiej obrazuje ich udział w wartości transakcji handlu międzynarodowego, który osiągnął poziom 75%, z tym że połowę tego handlu stanowił obrót wewnątrz korporacji. Ważnym elementem oceny trendów globalizacyjnych był szybki wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które w ostatnich latach XX wieku osiągnęły średnioroczne tempo przyrostu w wysokości 27%, osiągając w 1999 roku poziom 1 000 mld $. Rozwój procesów globalizacyjnych i związany z tym systematyczny wzrost wymiany handlowej był efektem rozwoju światowej gospodarki i usuwania barier w handlu międzynarodowym oraz rozwoju ICT (Information and Communication Technologies), czyli technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Doprowadziło to do powstania sieci informacyjno-komunikacyjnych, które stały się, zdaniem ekspertów, najistotniejszym narzędziem technologicznym współczesnej gospodarki, służącym do gromadzenia, przetwarzania, transmisji i dystrybucji informacji w celu wzrostu produktywności gospodarki. M. Castells wysunął tezę, iż logikę sieci przejmują struktury społeczne, gospodarcze, sfera publiczna i kultura, co sprawia, że współczesne społeczeństwa informacyjne stają się społeczeństwami sieci . Uważa się, że u podłoża tych przemian leży globalna sieć komputerowa, jaką jest Internet, która nie posiada uporządkowanej struktury, organu zarządzającego oraz formalnego właściciela. Sieć ta jako medium powszechnej komunikacji, a szczególnie jej najważniejsze narzędzie WWW (Word Wide Web), zdominowała światową gospodarkę i spowodowała wzrost znaczenia informacji jako podstawowego zasobu przedsiębiorstw.

Rozwój Internetu stał się podwaliną ekspansji e-gospodarki rozumianej jako wirtualna arena, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, przeprowadza się transakcje, dochodzi do tworzenia i wymiany wartości, gdzie dojrzewają bezpośrednie kontakty pomiędzy jej uczestnikami. E-gospodarka sprawiła, że przekroczone zostały granice czasu i przestrzeni w ramach sieciowego połączenia pomiędzy producentami, dostawcami, dystrybutorami i konsumentami. Szerokie wykorzystywanie sieci internetowej w e-biznesie wymusza zmianę sposobu funkcjonowania firm ukierunkowaną na gospodarkę usieciowioną. Ważnymi elementami tej gospodarki stały się rynki elektroniczne, które są płaszczyzną kształtowania się dynamicznie zmieniających się łańcuchów dostaw.
Węższymi pojęciami w stosunku do e-gospodarki są e-biznes oraz e-handel (e-commerce).

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany piątek, 16 listopad 2012 12:12
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Andrzej Bułka prezesem zarządu Fracht FWO Polska

Andrzej Bułka prezesem zarządu Fracht FWO Polska

Grupa Fracht AG, globalny operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze przemysłu, stawia na rozszerzenie usług...

Air France zaprasza swoich pasażerów do nowej ekologicznej inicjatywy

Air France zaprasza swoich pasażerów do nowej ekologicznej inicjatywy

Linie lotnicze Air France uruchomiły nowy ekologiczny projekt pod nazwą „Trip and Tree” (Podróż i...

Coraz więcej kobiet zostaje listonoszkami

Coraz więcej kobiet zostaje listonoszkami

Coraz więcej kobiet wybiera zawód listonosza. Jak wynika z danych Poczty Polskiej, panie szczególnie sobie...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj