Zaloguj się

Logistyka w Polsce w latach 2006-2007

  •  Szyszka Grzegorz
  • Kategoria: Logistyka

Sytuacja makroekonomiczna
Kondycja logistyki nierozerwalnie związana jest ze stanem całej gospodarki, a lata 2006 - 2007 były rekordowe dla polskiej ekonomii. Zarówno dochód narodowy, jak i inne wskaźniki makroekonomiczne, osiągnęły wysokie poziomy (rysunek 1). Największe sukcesy były dziełem eksporterów, którym nie przeszkodził silny złoty, zmniejszający konkurencyjność polskiej gospodarki. Ekonomiści jednak zwracają uwagę na zagrożenie inflacyjne związane ze wzrostem wynagrodzeń i podwyżką cen usług. W aspekcie tych dobrych wyników gospodarki wzrosły oczekiwania dotyczące wysokiej dynamiki rozwoju polskiego rynku usług logistycznych, zarówno kontraktowych, jak i tych realizowanych przez przedsiębiorstwa dla swoich potrzeb. Tym bardziej, że logistyka - zgodnie z ogólnie przyjętą obiegowo zasadą - powinna rozwijać się znacznie szybciej, niż gospodarka ogółem.

Na dobre perspektywy rozwoju rynku TSL (Transport - Spedycja - Logistyka) w naszym kraju wpływa również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, przenoszenie działalności produkcyjnej z krajów starej UE do nowych jej członków, korzystne położenie geograficzne Polski w Europie oraz napływ funduszy unijnych, które powinny dopomóc w poprawie stanu infrastruktury logistycznej. Wśród barier ograniczających rozwój rynku na pierwszy plan wysuwają się, z jednej strony, rosnące koszty działalności (zatrudnienia i paliwa), z drugiej zaś zły stan infrastruktury transportowej, która w opinii ekspertów pozostanie główną przeszkodą hamującą rozwój rynku logistycznego również w przyszłości.

Na wartościowy obraz logistyki składają się dwa obszary działalności związanej z rynkiem logistycznym ogółem oraz rynkiem usług logistycznych (logistyka kontraktowa). Rynek logistyki kontraktowej, kształtowany przez firmy z sektora TSL, jest znacznie mniejszy od rynku logistycznego, gdyż ten ostatni obejmuje oprócz działalności logistycznej świadczonej przez firmy z branży TSL na rzecz innych przedsiębiorstw także zadania logistyczne ogółu firm, realizowane na własne potrzeby. Instytut Logistyki i Magazynowania pokusił się o oszacowanie wartości obu tych rynków. Dla rozwiązania problemu oszacowania wartości zdefiniowanego na wstępie rynku logistycznego w Polsce Instytut Logistyki i Magazynowania opracował własną metodykę obliczeń. Wykorzystuje ona dane statystyczne GUS oraz szacunki określone na podstawie własnych badań Instytutu. Przyjęta metodyka uwzględnia zarówno przychody logistyczne, osiągnięte przez firmy w wyniku działalności zarobkowej, jak i koszty ponoszone na zadania logistyczne przeznaczone na własne potrzeby (działalność gospodarcza). Rezultaty obliczeń przedstawionych na rysunku 2 wykazują, że wartość rynku logistycznego w Polsce przekroczyła w 2007 roku wartość 125 mld zł., co stanowiło przeszło 11,0 % dochodu narodowego brutto.
Przedstawione wyniki wskazują również na wyprzedzający trend wzrostowy wartości branży logistycznej w stosunku do całej gospodarki, określonej wskaźnikami przedstawionymi na rysunku 1, w związku z czym należy oczekiwać wzrostu udziału rynku logistycznego w krajowym produkcie brutto.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka” 3/2008.

 
Ostatnio zmieniany w wtorek, 16 październik 2012 13:33
Zaloguj się by skomentować