Zaloguj się

Zarządzanie ryzykiem procesów logistycznych - studium przypadku

 •  Kulińska Ewa,Dornfeld Agnieszka
 • Kategoria: Logistyka

Przedmiotem publikacji jest ocena ryzyka towarzyszącego realizacji procesów logistycznych. Opisana została procedura realizacji procesu zarządzania ryzykiem procesów logistycznych oraz sposób jej analizy w audycie wewnętrznym. Do przedstawienia rozważań w tym zakresie autorki wykorzystały wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie prowadzenia i uczestniczenia w realizacji zadań audytowych oraz podczas budowania od podstaw procesu zarządzania ryzykiem badanej Organizacji.

Ponieważ każde przedsiębiorstwo chce zarządzać efektywnymi procesami, ryzyka mogą i powinny być kontrolowane, poprzez odpowiedni system zarządzania. Wprowadzenie kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem procesów logistycznych pozwala na:

 • ocenę stanu logistyki w przedsiębiorstwie,
 • wskazanie możliwości usprawnienia procesów logistycznych i ograniczenia kosztów ich funkcjonowania,
 • określenie kierunków zmian i szacowanie spodziewanych efektów na poziome strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Zarządzanie ryzykiem procesów logistycznych
W celu rzetelnego przeprowadzenia analizy niezbędne jest zgromadzenie danych, pozwalających na rozpoznanie czynników ryzyka oraz określenie prawdopodobieństwa i stopnia ich oddziaływania, tak by można było zastosować narzędzia, wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem i audycie wewnętrznym oraz pokazać sposób ich praktycznego użycia. W wyniku prowadzonych obserwacji, zastosowanych analiz, rozmów z pracownikami, skompletowano niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie rejestru, ryzyka, matrycy ryzyka oraz ścieżek poszczególnych procesów.
Badania rozpoczęto od rozpoznania ogólnego celu zarządzania ryzykiem procesów logistycznych w badanej Organizacji, jego powiązania z dokumentacją kadrową, stosowaną strategią zarządzania, prowadzonymi audytami. Następnie, na podstawie rozmów z pracownikami ustalono zakres kompetencji i obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy.
Analiza tych danych była niezbędna do określenia jednolitej terminologii we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz do oszacowania terminów i ram zarządzania ryzykiem procesów logistycznych w Organizacji.

Określenie ryzyka występującego w Organizacji
Zarządzanie ryzykiem procesów logistycznych wymaga opracowania procedur, będących usystematyzowaniem realizowanych działań, dokumentowania podejmowanych decyzji i zachowania wyraźnych ścieżek kontrolnych. Umożliwia to zachowanie należytej staranności w zakresie identyfikowania, analizy i zarządzania ryzykiem.
Zakres prowadzonych badań obejmował:

 • identyfikację ryzyka,
 • określenie przyczyn i skutków zidentyfikowanego ryzyka,
 • ustalenie przyczyn ryzyka,
 • ustalenie wpływu oddziaływania ryzyka na działanie i funkcjonowanie procesów logistycznych i Organizacji,
 • ocenę rodzaju i kategorii ryzyka,
 • powiązanie ryzyka z celami Organizacji.

Etap identyfikacji ryzyka w prowadzonych badaniach rozpoczęto od określenia celów strategicznych i operacyjnych, stopnia ich powiązania z realizowanymi procesami logistycznymi oraz ustalenia występujących w nich zagrożeń. Następnie rozpoznane cele i zagrożenia umieszczono w rejestrze ryzyk. W tabeli 1 przedstawiono fragment rejestru ryzyk z zidentyfikowanymi celami i zagrożeniami badanej Organizacji. Umieszczono w nim również funkcjonujące mechanizmy kontrolne. W oparciu o zidentyfikowane ryzyko, w połączeniu z funkcjonującym mechanizmem kontrolnym dokonano analizy polegającej na ustaleniu prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz stopnia oddziaływania.
Po dokonaniu identyfikacji naniesiono zidentyfikowane zagrożenia na matrycę ryzyka. Rysunek 1 przedstawia matrycę ryzyka z umieszczonymi na niej obszarami ryzyka z uwzględnieniem ich wartości punktowych.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 3/2009.

 
Ostatnio zmieniany w środa, 27 czerwiec 2012 08:21
Zaloguj się by skomentować