Zaloguj się

E-rozwiązania w obszarze spedycji w wojsku

  •  Jałowiec Tomasz,Nowak Iwo
  • Kategoria: Logistyka

Realizacja zadań w obszarze współczesnej logistyki wspomagana jest w dużej mierze poprzez wykorzystanie technologii informatycznych. Dynamika i intensywność procesów zachodzących w łańcuchach logistycznych, wymaga posiadania i wykorzystywania na każdym jego etapie kompleksowych, pewnych i rzetelnych informacji umożliwiających podejmowanie szybkich i racjonalnych decyzji, usprawniających określone działania. Główne cechy, jakie warunkują powodzenie wykorzystania rozwiązań informatycznych w zakresie zarządzania logistycznego, koncentrują się na zapewnieniu przesyłanych za ich pomocą informacjom: wiarygodności (określonego stopnia prawdziwości, rzetelności), relatywności (kompleksowości), przyswajalności (braku dodatkowych wymagań przekształceń jej postaci), dostępności (w odpowiednim miejscu, odpowiednim użytkownikom), prostoty przekazu (pełnej zrozumiałości treści), poufności dostępu (między innymi poprzez: kodowanie, autoryzację i ograniczony dostęp) oraz bezpieczeństwa w przypadku awarii systemu (między innymi poprzez dublowanie newralgicznych elementów rozwiązania).

W praktyce występuje wiele różnych rozwiązań spełniających ww. wymagania, przyczyniając się do kształtowania strategii konkurencyjności firm. W artykule przedstawione zostały rozwiązania informatyczne, wykorzystywane w obszarze spedycji w procesie współpracy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) z firmą zewnętrzną.
Zmiany zachodzące w obszarze logistyki wojskowej, związane z profesjonalizacją SZ RP oraz dynamiką zmian rynku gospodarczego, wymuszają poszukiwanie nowych, efektywnych rozwiązań realizacji procesu zabezpieczenia logistycznego oddziałów i pododdziałów wojskowych. Rachunek ekonomiczny, który odgrywa współcześnie jedną z priorytetowych ról w funkcjonowaniu SZ RP, przemawia za zwiększeniem zaangażowania podmiotów zewnętrznych w realizację zadań niezwiązanych stricte z działalnością bojową i operacyjną. Jednym z takich rozwiązań jest próba przekazania zadań realizowanych dotychczas przez żołnierzy, wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym na zasadzie outsourcingu, zgodnie z opracowaną w 2008 roku w resorcie Obrony Narodowej "Koncepcją wdrażania w resorcie Obrony Narodowej systemu kontraktowania usług poza SZ RP". Podejmowane w tej dziedzinie działania dotyczą zadań, które mogą być realizowane przez specjalistyczne podmioty zewnętrzne na wymaganym przez SZ RP poziomie przy niższych kosztach. Przykładem takich przedsięwziąć jest podpisanie w 2009 roku na okres 4 lat umowy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej (MON) a Cargoforte Sp. z o.o. na obsługę celno - spedycyjną importowanego i eksportowanego uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego (UiSW), towarów podwójnego zastosowania, towarów niebezpiecznych, przesyłek drobnicowych i kurierskich w przewozie lądowym, morskim oraz lotniczym.

Na podstawie doświadczeń koncernu UTi Worldwide Company, do którego należy Cargoforte Sp. z o.o., w polskiej armii wdrożone zostały nowoczesne rozwiązania pozwalające na optymalizację przedsięwzięć w zakresie objętym umową. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia specjalistycznej komórki UTi Worldwide Company, to jest UTi/SLI Tacisa, zajmującej się kompleksową obsługą przesyłek militarnych na całym świecie, organizując również wysyłki do/z rejonów konfliktów, w których uczestniczy NATO bądź ONZ (na przykład Afganistan, Irak, Czad). Opracowane i sprawdzone metody oraz narzędzia, stosowane poprzednio w takich państwach jak: Hiszpania, Portugalia, Chile, zostały w pełnym zakresie przeniesione na polski grunt. Rozwiązania w zakresie obsługi spedycyjno - celnej przesyłek z uzbrojeniem i aranżacji dedykowanych rozwiązań transportowych (czartery lotnicze i morskie do przewozu towarów nieakceptowanych w transporcie regularnym) wpłynęły bezpośrednio na zwiększenie efektywności realizowanych przedsięwzięć.

Skala przedsięwzięć oraz spełnienie specyficznych wymagań klienta, jakim bez wątpienia są siły zbrojne, wymusza szerokie stosowanie specjalistycznych narzędzi informatycznych we wzajemnych kontaktach stron kontraktu. Do obsługi klientów z sektora zbrojeniowego jest wykorzystywana platforma informatyczna SILO - Sistema de Informacion Logistico y de Operaciones.

Artykuł pochodzi z czasopisma „Logistyka” 2/2010.

 
Ostatnio zmieniany w piątek, 09 marzec 2012 09:46
Zaloguj się by skomentować