Zaloguj się

Czynniki organizacyjno - techniczne zabezpieczenia mienia w magazynach

  •  Dudziński Zdzisław
  • Kategoria: Logistyka

Kradzieże, straty, ubytki oraz inne niedociągnięcia w magazynach nie są zwykle ujawniane na zewnątrz przedsiębiorstwa. Mogłoby to bowiem dać świadectwo niewłaściwej organizacji pracy, co w efekcie negatywie wpłynęłoby na opinię o takim przedsiębiorstwie wśród kontrahentów na rynku. Nie oznacza to jednak, że problem nie istnieje, o czym świadczą spotykane coraz częściej publikacje na ten temat w czasopismach fachowych. Autorzy wspomnianych publikacji poddają szerszej analizie sposoby postępowania, mające na celu ograniczenie kradzieży i strat w magazynach, Zwracają między innymi uwagę na odpowiedni dobór pracowników oraz niektóre formy technicznych zabezpieczeń i sposoby kontroli obrotu magazynowego. Pomijają jednak przy tym wiele ważnych kwestii wynikających z obowiązujących przepisów prawnych w zakresie odpowiedzialności materialnej oraz istotne czynniki techniczne i organizacyjne, związane z zabezpieczeniem mienia.

System zabezpieczenia mienia magazynowego zawiera wzajemne powiązanie czynników technicznych i organizacyjnych. Projektując tego rodzaju system należy rozpatrywać zawsze różnego typu zagrożenia, jakie mogą wystąpić w warunkach działania określonego obiektu magazynowego, między innymi: zagrożenia kradzieżą z włamaniem, kradzieżą pracowniczą, napadem, wandalizmem, sabotażem itp.
Właściwe zabezpieczenie mienia magazynowego jest uzależnione od zagwarantowania realizacji podstawowych czynników technicznych i organizacyjnych. Do podstawowych czynników technicznych zalicza się:

  • odpowiednie budowle i pomieszczenia magazynowe, dostosowane do właściwości fizykochemicznych zapasów oraz wymogów bhp i p/poż., warunki przechowywania, a także właściwy technologiczny proces magazynowy
  • zabezpieczenia mechaniczne
  • zabezpieczenia elektroniczne.

Do czynników organizacyjnych zalicza się:

  • opracowanie i stosowanie przepisów wewnętrznych w postaci instrukcji magazynowej, w której jeden z rozdziałów powinien być poświęcony zabezpieczeniu magazynów przed kradzieżą i innymi nadużyciami
  • zapewnienie właściwej ochrony fizycznej przez podpisanie odpowiedniej umowy o świadczenie usług ochroniarskich, w ramach której służba ta prowadzi bieżącą kontrolę wejścia i wyjścia pracowników magazynu i osób postronnych oraz wjazdu i wyjazdu pojazdów samochodowych z terenu magazynu
  • zatrudnienia personelu magazynowego o odpowiednich kwalifikacjach i odpowiedniej osobowości, wymaganej na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną, oraz stosowanie przepisów prawnych o odpowiedzialności materialnej związanej z powierzonym mieniem
  • stosowania odpowiednich zasad przeprowadzania inwentaryzacji, rozliczania jej wyników, uwzględniania ubytków naturalnych i weryfikacji różnic.

Pełne bezpieczeństwo składowanych zapasów będzie mogło być zagwarantowane wówczas, jeżeli będą spełnione ww. podstawowe czynniki. Oczywiście znaczenie i wpływ ich na to bezpieczeństwo jest zróżnicowany.

Zabezpieczenie mechaniczne budowli magazynowych
Zabezpieczenia mechaniczne są przede wszystkim realizowane przez zainstalowanie w otworach pomieszczeń magazynowych krat, zamków itp. Chociaż oczywiste jest stosowanie w magazynach tego rodzaju zabezpieczeń, nie zawsze są one odpowiedniej jakości. Chodzi tu głównie o instalowanie zamknięć posiadających nie zawsze odpowiedniej klasy atesty i certyfikaty.
Do zabezpieczeń mechanicznych należy także zaliczyć przegrody konstrukcyjne w pomieszczeniach, takie jak: ściany, stropy, różnego rodzaju konstrukcje bram itp. Tego rodzaju zabezpieczenia decydują najczęściej o czasie, jaki potrzebuje potencjalny intruz na wtargnięcie do wnętrza magazynu i o zastosowaniu przez niego rodzaju specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do sforsowania zabezpieczeń mechanicznych.
Formą zabezpieczeń mechanicznych jest także tworzenie dla składowania cennych materiałów i towarów specjalnych, wydzielonych pomieszczeń lub szaf pancernych, nad którymi musi być zapewniony rygorystyczny nadzór.
Jednym z najbardziej nowoczesnych systemów zabezpieczeń mechanicznych budowli i pomieszczeń magazynowych jest wprowadzenie systemu tak zwanej "duplikacji kluczy". W praktyce brak jest jeszcze pełnej świadomości, co do wymogów dotyczących duplikowania kluczy i roli, jaką może w przedsiębiorstwie odgrywać tak zwany "klucz generalny", dający dostęp do wszystkich pomieszczeń, w tym głównie magazynowych. Znaczenie praktycznego funkcjonowania tego systemu jest odczuwalne w przypadku powstania pożaru budynku i dla przebiegu akcji ratowniczej (zapewnione jest szybkie otwarcie wszystkich zagrożonych pożarem pomieszczeń). Wdrażaniem tego rodzaju systemu zajmuje się między innymi firma urządzeń zabezpieczających, którą kieruje Daniel Barszcz, założyciel i pierwszy Prezes Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Firma ta oferuje między innymi system kontroli dostępu oraz technikę otwarć.
Zagadnienie to reguluje także Polska Norma PN-B-84461-02 w zakresie "zabezpieczenia i odtwarzalności kluczy". Norma ta zaleca, aby klucze do przynależnego bębenka (zamka) odtwarzane były tylko przez producenta lub koncesjonowany serwis. Tego rodzaju wymóg jest obligatoryjny dla wyrobów klasy "C" (najwyższa klasa wyrobu pod względem bezpieczeństwa). W praktyce wymóg ten nie jest jednak przestrzegany przez producentów zamknięć, o czym świadczy fakt, że około 80% wyrobów w klasie "C" nie posiada zastrzeżonej duplikacji kluczy lub tylko markuje taki stan bębenka zamka. Taka nierzetelna informacja powoduje zagrożenie, gdyż klient ma pewność ochrony klucza, a tymczasem istnieje możliwość ich dorobienia przez zainteresowanego przestępcę w różnych niekoncesjonowanych warsztatach usługowych.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2011.

 
Ostatnio zmieniany w środa, 18 kwiecień 2012 13:43
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe