Zaloguj się

Innowacyjność w logistyce. Tworzenie wartości poprzez innowacje

  •  Hans-Christian Pfohl
  • Kategoria: Konferencje

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym Logistics 2008 - "Nowe wyzwania - nowe rozwiązania", Poznań 7 - 9 maja 2008 r.

1. Wstęp
Innowacje zawsze uważane były za motor postępu społeczeństwa - w sferze logistyki wartość innowacji jest jednak stale niedoceniana i nie doczekały się one dogłębnej analizy. Niemniej stale rosnące potrzeby klientów oraz nowe modele biznesowe w handlu i przemyśle stanowią szanse rozwoju nowych rynków poprzez wprowadzanie innowacyjnych usług logistycznych. Również rozwój technologii umożliwia skuteczniejsze tworzenie procesów logistycznych.
W ramach wspólnie prowadzonego na obszarze Europy studium "Innovation Excellence in Logistics" (Innowacyjność w logistyce) Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne (European Logistics Association - ELA) oraz firma Arthur D. Little, wraz ze wsparciem metodologicznym ze strony profesora Hansa Christiana Pfohla (Politechnika w Darmstadt), poddały analizie ponad 100 dostawców usług logistycznych oraz ich partnerów – nadawców towarów – działających w różnych branżach na terenie Europy.
Dzięki studium "Innovation Excellence in Logistics" (Innowacyjność w logistyce) udało się określić znaczny potencjał usprawnień oraz odpowiedzieć na następujące pytania: do jakich innowacji dąży się w każdym przypadku, kto inicjuje i dąży ku innowacjom w logistyce, w jaki sposób przedsiębiorstwa organizują sposób zarządzania innowacjami, które podejście do innowacji i jaki proces ma miejsce w każdym wypadku, którym obszarom innowacji poświęca się uwagę i jakie istotne czynniki wpływające na sukces można określić w studium "Innovation Excellence in Logistics" (Innowacyjność w logistyce). Spostrzeżenia te stanowią podstawę sformułowanych zaleceń, zarówno ogólnych jak i szczegółowych.

2. Innowacyjność w logistyce
2.1. Cele innowacji oraz ich znaczenie dla logistyki
Modularyzacja usług logistycznych w połączeniu z obniżaniem kosztów stanowią dziś najważniejsze cele stawiane innowacjom. Jednakże znaczenie tych kwestii będzie w przyszłości istotnie maleć, a innowacje ukierunkowane na koszty zostaną zastąpione innowacjami ukierunkowanymi na klienta. Tworzenie nowych usług w celu sprostania aktualnym wymaganiom oraz stworzenia nowych wymagań stanie się w przyszłości najważniejszym celem stawianym innowacjom (rys. 1). Cena i niezawodność nie są już jedynymi kryteriami wyboru. Staną się one warunkami wstępnymi podczas składania zleceń na wykonanie standardowych usług logistycznych. W tym kontekście, znaczenie innowacji jako czynnika decydującego o zawarciu umowy wzrośnie w sposób istotny. W związku z tym więcej uwagi poświęcone zostanie działaniom związanym z innowacjami ukierunkowanymi na klienta, a nie na koszty.

2.2. Odpowiedzialność w zakresie zarządzania innowacjami
Odpowiedzialność za zarządzanie innowacjami częściej przejmuje kierownictwo wyższego szczebla w firmach świadczących usługi logistyczne, a nie w firmach zlecających wysyłkę. Z drugiej strony, stopień zinstytucjonalizowania odpowiedzialności jest wyższy w przypadku nadawców ładunków niż usługodawców (rys. 2).
Przedsiębiorstwa najskuteczniejsze w obszarze innowacji opierają swoje działania na dedykowanej funkcji liniowej lub skupiają je na funkcji liniowej zorientowanej na klienta. Głównymi powodami niepowodzenia w działaniach innowacyjnych są niewystarczające zasoby ludzkie i kapitałowe.

Cały artykuł w formacie PDF.

 

Ostatnio zmieniany w czwartek, 08 listopad 2012 13:58
Zaloguj się by skomentować