Zaloguj się

Produkt logistyczny miasta

  •  Dariusz Zawada
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Produkt logistyczny miasta

"Współczesne rozumienie logistyki istotnie się różni od jej ujęcia przez generała armii francuskiej Henriego de Jomini (1779-1860), który w rozważaniach na temat sztuki wojennej łączył logistykę z przedsięwzięciami organizacyjnymi oraz dyspozycjami sztabu dotyczącymi dowodzenia armią". Jednak logistyka wtedy, jak również i dzisiaj, związana jest z organizacyjnymi przedsięwzięciami, czyli działaniami w celu uporządkowania jakiegoś obszaru.

Poza tym, również i dzisiaj jest ona zależna od pracy ludzi odpowiedzialnych za podejmowane działania w obszarze logistyki, w tym także logistyki miejskiej. W ten sposób powstaje pewien efekt ludzkiego działania - "produkt" tego działania. Głównym celem artykułu jest wskazanie znaczenia logistyki miejskiej w tworzeniu atrakcyjnego "produktu" logistycznego miasta. Artykuł przybliża podmioty oraz działania, które wpływają na podnoszenie konkurencyjności tego "produktu".

Logistyka
Logistyka - będąca nauką i praktyką, która zajmuje się różnymi przepływami, proponuje systemowe oraz kompleksowe podejście do zarządzania skoordynowanego oraz zintegrowanego, pozwalającego ograniczać koszty oraz wyzwalać synergiczne efekty. Poza tym logistyka coraz częściej sprawdza się w skomplikowanych miejskich organizmach. Logistyka pozwala skutecznie zarządzać projektami oraz traktować zadania do wykonania całościowo. Pozwala też ograniczać koszty i pomnażać efekty synergiczne, co przyczynia się do wzrostu jej efektywności.
Według koncepcji J. Webera i S. Kummera, przy uwzględnieniu zasady przepływu i funkcji logistyki, wyróżnić można następujące jej rodzaje:

  • logistykę, polegającą na rozwijaniu gospodarki magazynowej i transportowej,
  • logistykę, która jest funkcją przekrojową, przepływowo zorientowaną,
  • logistykę, oznaczającą przepływowo zorientowane zarządzanie danym przedsiębiorstwem.

Logistyka, która jest ujmowana jako zarządzanie przedsiębiorstwem przepływowo zorientowanym, posiada najbardziej szerokie zastosowanie. W tym przypadku funkcja logistyki nie polega tylko na koordynowaniu przepływu gotowych wyrobów, półproduktów, czy też materiałów, ale także na działaniach integrujących logistyczne czynności i procesy logistyczne. Procesy logistyczne oraz czynności występują w tym przypadku między przedsiębiorstwami w obszarze rynku sprzedaży i zaopatrzenia. Poza tym, w zakres logistyki dodatkowo włącza się dyspozycję, dotyczącą zamówień oraz planowanie dotyczące produkcji, a także ekspedycję gotowych wyrobów.
Logistyka w swoim zakresie obejmuje gospodarkę magazynową i transportową, przepływy ludzi, materiałów, wyrobów gotowych oraz półproduktów, procesy sprzedaży i zaopatrzenia przedsiębiorstw, a także zamówienia i planowanie określonej produkcji. W ten sposób, na skutek działań logistyki, powstaje "produkt" miejski. W mieście odbywają się także procesy magazynowania i transportowania materiałów, półproduktów i produktów gotowych oraz ma miejsce ich produkcja i sprzedaż. Bardzo pomocne w tych działaniach są miejskie centra logistyczne, które często łączą wymienione powyżej działania. Wszystkie te elementy wchodzące w skład logistyki, tworząc specyficzny "produkt" logistyczny miasta.

Logistyka miejska
"Nie ulega wątpliwości, iż miasta wymagają logistycznego wsparcia, a jest to podyktowane: zaostrzającą się ekonomicznie konkurencją". Poza tym wpływ na logistyczne wsparcie ma zwiększająca się dynamika gospodarczych procesów, a także nasilająca się konkurencja pomiędzy regionami i miastami. Istotną rolę pełnią także społeczne zmiany, będące wynikiem zmiany w stylu ludzkiego życia oraz następstwa społecznych, a także ekonomicznych transformacji. Ważne są również zmiany środowiska oraz społecznych warstw i fiskalne obciążenia związane z ekonomicznym i społecznym rozwojem w obszarze komunalnym. Logistyka jest bardzo potrzebna w mieście, w związku z ogromną dynamiką rozwoju społeczno - gospodarczego miast, wzrostem liczby ludności mieszkającej w miastach oraz narastającą konkurencją między miastami. Dzięki zastosowaniu logistyki, wzrasta wartość specyficznego "produktu" logistycznego miasta oraz jego konkurencyjność w stosunku do innych miast.
Logistyka miejska to narzędzie do rozwiązywania istniejących problemów obszarów zurbanizowanych, czyli mikroregionów, aglomeracji miejskich oraz miast. Logistyka wskazuje, zastąpienie obecnego układu przewozów, który jest nieskoordynowany, lokalnym systemem logistycznym, zorientowanym na mieszkańca - klienta, a także skoordynowanym między firmami. Poza tym powstały, lokalny system logistyczny, jest nastawiony szczególnie na zaspokajanie potrzeb miejskiej aglomeracji lub miasta. Miejski system logistyczny pozwala rozwiązywać problemy komunikacyjne i transportowe miasta, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Umożliwia także koordynację procesów przepływu ludzi i towarów, a także koordynację pomiędzy firmami.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 3/2012.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 09 kwiecień 2013 13:49
Zaloguj się by skomentować