Zaloguj się

Koszty funkcjonowania pasażerskiego rynku transportu lotniczego

Polecamy! Koszty funkcjonowania pasażerskiego rynku transportu lotniczego

Procesy gospodarcze zachodzące w transporcie powodują powstanie kosztów, które w różnej mierze i w różny sposób obciążają trzy grupy podmiotów, przedsiębiorstwa transportowe, usługobiorców transportu oraz państwo i społeczeństwo. Przedsiębiorstwa są obciążone kosztami własnymi produkcji, usługobiorcy - kosztami zaspokojenia potrzeb transportowych, a państwo i społeczeństwo - kosztami społecznymi transportu.

Globalna suma kosztów transportu w gospodarce musi być zbilansowana z sumą przychodów ze sprzedaży usług, z uwzględnieniem obciążeń fiskalnych oraz opłat za korzystanie z infrastruktury transportowej.
Relacje pomiędzy kosztami i cenami jako podstawowe zależności ekonomiczne stanowią o efektywności funkcjonowania podmiotów gospodarujących na rynku. Na każdym rynku, w tym i transportu lotniczego istnieje konieczność prowadzenia badań nad strukturą kosztów. Strona kosztowa stanowi podstawę oceny jakości procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie (produkcji usług lotniczych), ceny usług natomiast określają warunki ich sprzedaży na rynku i informują oraz decydują o skali procesu wymiany. Obniżka kosztów przy utrzymaniu poziomu przychodów lub wzrost przychodów przy utrzymaniu poziomu cen prowadzi do poprawy rentowności i efektywności działalności przedsiębiorstwa lotniczego, a tym samym do wzrostu produktywności gałęzi. Ponadto należy wskazać na zasadniczą różnicę w proporcji kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa przewozowe i przez porty lotnicze. Głównym celem artykułu jest dokonanie analizy kosztów podmiotów rynkowych prowadzących działalność na rynku usług lotniczych.

Koszty w ujęciu teoretycznym
Współcześnie wyróżnia się dwie formy kosztów:

  • księgowe - mające postać zawężoną do wydatków udokumentowanych dokumentami,
  • koszty ekonomiczne składające się z kosztów jawnych, amortyzacji oraz kosztów ukrytych obejmujących koszty alternatywne lub koszty utraconych możliwości oraz nakłady pracy własnej wytwórcy.

Oprócz powyższego podziału kosztów istnieją inne ich ogólne podziały, m.in. na koszty prywatne, zewnętrzne, społeczne, psychiczne, pełne, własne, poniesione, planowane i normatywne.
Analiza poziomu kosztów w przedsiębiorstwie wymaga, aby z całości kosztów wydzielić pewne ich grupy - koszty rzeczowe, osobowe, finansowe, amortyzację. Tylko wtedy można określić czynniki wpływające na dany rodzaj kosztów, co w konsekwencji prowadzi do ustalenia działań, jakie przedsiębiorstwo powinno dokonać, aby obniżyć udział poszczególnych grup kosztów w przychodach przedsiębiorstwa.

Artykuł zawiera 18810 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 01 październik 2015 15:52
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe