Zaloguj się

Logistyka w szpitalach. Znaki identyfikacyjne jako element systemu obiegu informacji

  •  Dariusz Klimczak, Witold Olszewski
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Logistyka w szpitalach. Znaki identyfikacyjne jako element systemu obiegu informacji

Logistyka w ochronie zdrowia jest dziedziną, która nie jest bezpośrednio widoczna dla pacjenta, ale w istotny sposób wpływa na jakość świadczonych usług zdrowotnych. Poprzez tak istotny element jak jakość usług, logistyka stała się ważnym ogniwem w całym łańcuchu funkcjonowania placówek ochrony zdrowia. Cały proces logistyczny nie ma tylko charakteru medycznego, co powoduje zaangażowanie w niego kadry zarządzającej, szczególnie w obszarach ekonomicznym, administracyjnym, prawnym czy technicznym. Odpowiednie kompetencje osób zarządzających, które pozwolą na efektywne powiązanie wszystkich wymienionych obszarów, pozwalają na osiągnięcie wysokiej jakości świadczonych usług.

Logistyka ochrony zdrowia jest to obszar logistyki, która angażuje pracowników medycznych jak i niemedycznych. Wymaga współdziałania wielu osób, na różnych płaszczyznach. Europejskie doświadczenia pokazują, że zastosowanie jednolitych i sprawdzonych w innych branżach rozwiązań logistycznych może szybko poprawić funkcjonowanie i efektywność funkcjonowania szpitala, zredukować koszty jego działalności oraz spowodować ograniczenie czynników ryzyka, które mają wpływ na bezpieczeństwo pacjenta. Złożoność obszarów działalności szpitala wymaga doprecyzowania wielu zakresów świadczonych usług.

Funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej, nowoczesne kierowanie i zarządzanie zespołami musi uwzględniać bezpieczeństwo pacjenta. Jest to jeden z podstawowych obowiązków każdej jednostki ochrony zdrowia. W tym celu każdy pacjent przebywający na terenie szpitala otrzymuje tzw. znak identyfikacyjny, który pozwala na ustalenie imienia, nazwiska oraz daty urodzenia pacjenta, zapisane w sposób uniemożliwiający jego identyfikację przez osoby nieuprawnione. Warunki, sposób i tryb zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne oraz sposób postępowania w razie stwierdzenia ich braku szczegółowo określono w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że logistyka stanowi strategiczny instrument marketingu, który wspomaga w sposób długofalowy przedsięwzięcia i komponenty strategii marketingowej. Poziom skuteczności i oddziaływania logistyki jako instrumentu strategicznego zależy od stopnia zintegrowania z marketingiem w placówkach ochrony zdrowia oraz od realnego wpływu na podstawowe sfery funkcjonowania oraz stopnia zorientowania na pacjenta (rynek). Szczególnego znaczenia nabiera przy tym funkcja koordynacyjna, zwłaszcza w sensie koordynacji wspólnych obszarów logistyki i marketingu. Tymi obszarami w odniesieniu do placówek ochrony zdrowia jest logistyka w sferze pozyskiwania pacjenta - obsługa pacjenta od jego pierwszego kontaktu z pracownikiem danej jednostki do chwili jej opuszczenia i logistyka w sferze pozyskiwania środków finansowych - kontakty z płatnikiem. Wspólnie tworzą one logistykę szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Biorąc pod uwagę wieloaspektowość koncepcji logistyki oraz problematyki związanej z kształtowaniem i funkcjonowaniem systemów logistycznych, należy podkreślić również te aspekty systemowej koncepcji logistyki, które powodują, że można ją traktować jako orientację i koncepcję efektywnościową w ujęciu systemowym. Koncepcja ta sprowadza się, w przypadku ochrony zdrowia, do racjonalizacji działań w obszarze przepływów środków i informacji, w której podstawową rolę odgrywa odpowiedni poziom i jakość świadczonych usług medycznych w ramach tych przepływów.

 

Artykuł zawiera 17140 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 10 październik 2017 12:30
Zaloguj się by skomentować