Zaloguj się

Dostawa ciepła ważnym elementem logistyki miejskiej

  •  Babiarz Bożena, Kotowicz Dariusz
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Dostawa ciepła ważnym elementem logistyki miejskiej

Logistyka miejska obejmuje zarówno obszary transportu komunikacji miejskiej jak i składowania i utylizacji odpadów, czy też dostarczania energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła, jak i zarządzania gospodarką wodno-ściekową. Jest pojęciem stosunkowo nowym, mimo iż zajmuje się rozwiązywaniem problemów powstałych od zarania dziejów.

Podstawy teoretyczne wiedzy, jaką jest logistyka miejska, nie są jeszcze dostatecznie rozwinięte i ukształtowane, dlatego nie może ona stanowić odrębnej dyscypliny naukowej. Doczekała się natomiast wielu definicji i pojęć, zbliżających nas do usystematyzowania wiedzy z zakresu logistyki oraz umożliwiających zastosowanie jej do tak wielofunkcyjnej organizacji, jaką jest miasto. Przez logistykę miejską rozumie się ogół działań i procesów, służących optymalizacji przepływów dóbr, ludzi, energii i informacji wewnątrz społecznego systemu miasta. Można, więc uznać, że logistyka miejska jest sposobem na zarządzanie miastem, dzięki któremu usprawniane są wszystkie procesy i relacje zachodzące w aglomeracjach miejskich. Dostarcza ona wszelkich potrzebnych informacji, które umożliwiają optymalizację systemu zarządzania miastem, jego nadzór a także zapobieganie różnym trudnościom. Logistyka miejska jest często nazywana narzędziem rozwiązywania problemów funkcjonowania wysoce zurbanizowanych obszarów, jakimi są aglomeracje miejskie. Ideą logistyki miejskiej jest bowiem kreowanie, koordynacja oraz integracja lokalnego systemu logistycznego, by uwzględniał on oczekiwania ludzi jako mieszkańców, odbiorców, użytkowników lub operatorów systemów technicznych. Można więc powiedzieć, że logistyka miejska optymalizuje relacje zachodzące między podmiotami miast. Logistyka miejska bierze pod uwagę aspekty ekonomiczne, ekologiczne i techniczne związane z efektywnym działaniem związanym z czynnikiem ludzkim i rozwojowym, poprzez ich łączenie zapewnia jak najlepsze funkcjonowanie aglomeracji miejskich. Funkcjonowanie dopasowane do wymagań prawnych, społecznych i skorelowane wewnętrznie. Logistyka miejska wyrosła na gruncie zasad logistycznych, a więc koordynacji działań podejścia systemowego, orientacji na przepływy i patrzenia przez pryzmat całości. Jednym z jej głównych celów jest takie powiązanie w całość aktywności wszystkich podmiotów gospodarczych, które działają na terenie miasta, aby możliwe było sprawne sterowanie i zarządzanie całą istniejącą siecią zdarzeń zachodzącą pomiędzy nimi. Ponadto musi umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości życia i gospodarowania w mieście przy możliwie minimalnym poziomie kosztów, biorąc pod uwagę wymogi ekologii.
Wyróżnia się w niej następujące obszary stanowiące przedmiot jej badań i potrzebę wprowadzenia praktycznych rozwiązań logistycznych:

  • organizację szeroko pojętego transportu miejskiego,
  • magazynowanie w transporcie,
  • organizację sieci telekomunikacyjnej na terenie miast,
  • kształtowanie transportowych powiązań aglomeracji z systemem logistycznym makroregionu,
  • organizację procesu oczyszczania ścieków oraz wywozu i utylizacji odpadów komunalnych,
  • zarządzanie infrastrukturą krytyczną: zaopatrzeniem miast w wodę, gaz, energię elektryczną, ciepło.

 

Artykuł zawiera 22280 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 15 luty 2018 13:49
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe