Zaloguj się

Uwzględnianie wartości efektów środowiskowych w logistyce odzysku

  •  Janik Agnieszka
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Uwzględnianie wartości efektów środowiskowych w logistyce odzysku

Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz zmiany w przepisach prawnych spowodowały rozszerzenie odpowiedzialności producenta za wytwarzane produkty na cały cykl ich życia. Obecnie odpowiedzialność producenta nie kończy się z chwilą dostarczenia produktu końcowemu użytkownikowi, ale w przypadku niektórych grup produktów takich jak np. sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie, itp. obejmuje także odpowiedzialność za odpady powstające z produktu po okresie jego użytkowania.

Omawiane zmiany przyczyniły się do rozwoju zamkniętych struktur produkcyjnych, w których zużyty produkt jest ponownie przetwarzany i wraca jako surowiec wtórny do procesów produkcyjnych. Ma to niewątpliwy wpływ na procesy logistyczne, gdyż producenci oprócz działań z zakresu tradycyjnej logistyki skupiającej się na przepływie dóbr z miejsca ich powstania do miejsca konsumpcji, realizują także działania logistyczne związane z zagospodarowaniem produktów po okresie ich użytkowania, obejmujące przepływ dóbr z miejsca ich konsumpcji do miejsc ich ponownego użycia bądź właściwego zagospodarowania. Stąd w literaturze przedmiotu pojawiło się pojęcie reverse logistics, które najczęściej tłumaczone jest jako logistyka odzysku, logistyka zwrotna, czy też logistyka odwrotna. Często realizacja procesów w ramach logistyki odzysku jest ekonomicznie nieopłacalna. Pozwala jednak na zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko, a także na odzyskanie z odpadów surowców wtórnych, które są ponownie wykorzystywane w procesie produkcyjnym. Aby zatem uzmysłowić końcowym użytkownikom oraz producentom, jak ważne jest by po okresie użytkowania zużyte produkty zostały we właściwy sposób zagospodarowane, należy wyrazić w wartościach pieniężnych uzyskiwane efekty środowiskowe dla uwzględnienia ich wartości w rachunku opłacalności danego procesu. W niniejszym artykule podjęto próbę identyfikacji i wyceny efektów środowiskowych uzyskiwanych w wyniku realizacji procesów logistycznych w ramach logistyki odzysku.

Koncepcja logistyki odzysku
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odzyskiem jest każdy proces, w wyniku którego możliwe jest nadanie odpadom funkcji użytkowych i wykorzystanie ich do zastąpienia materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji. Są to zatem wszelkie działania nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, które polegają na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części albo prowadzą do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania.

Pojęcie logistyki odzysku kojarzone jest z koncepcją reverse logistics i stanowi jedno z występujących w literaturze polskiej tłumaczeń tych słów. Poza nim można również spotkać określenie: logistyka zwrotna, logistyka odwrotna, logistyka odwrócona, logistyka odpadów oraz rzadziej stosowane logistyka recyklingu odpadów, logistyka utylizacji, logistyka ponownego zagospodarowania, itp. Brak jednolitego nazewnictwa wynika z tego, że koncepcja reverse logistics jest stosunkowo nowym obszarem badawczym budzącym wątpliwości co do zakresu. 

 

Artykuł zawiera 31960 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 15 marzec 2018 15:41
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe