Zaloguj się

Instrumenty informacyjne wspomagające przepływy materiałowe w łańcuchach dostaw

  •  Sylwia Konecka
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Instrumenty informacyjne wspomagające przepływy materiałowe w łańcuchach dostaw

W niniejszym opracowaniu autorka przedstawia częściowe wyniki prac realizowanych w ramach szerszego projektu badawczego zatytułowanego "Instrumenty informacyjne wspierające optymalizację procesów transportowych w łańcuchach dostaw". Jednym z zadań, które postawili sobie wykonawcy projektu było stworzenie standardów procesów zachodzących w trzech sferach przepływów materiałowych - w systemach logistycznych, łańcuchach dostaw i transporcie.

Zanim przystąpiono do opracowania standardów procesów transportowych - co stanowiło podstawę działań badawczych, zdefiniowano pojęcie instrumentu informacyjnego jako instrumentu zarządzania i dokonano przeglądu literatury z zakresu instrumentów informacyjnych wspomagających przepływy materiałowe w łańcuchu dostaw. Ostatecznie przedstawiono rozwiązania systemowe wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw.

Instrumenty zarządzania
Rozważania dotyczące tytułowych "instrumentów informacyjnych" w kontekście łańcuchów dostaw rozpoczęto od zdefiniowania tego pojęcia. W literaturze przedmiotu dotyczącej instrumentów zarządzania łańcuchem dostaw przytacza się definicję instrumentu zarządzania zaproponowaną przez Zimniewicza, który uznaje za niego "techniki i metody zarządzania oraz koncepcje i idee występujące w zarządzaniu". Autor ten uzasadnił stosowanie terminu instrument lub instrumentarium zarządzania na podstawie analogii do medycyny. Podobnie jak medycyna tak też "nauki o zarządzaniu dostarczają praktyce (…) instrumenty wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji (rozwiązywania problemów). Instrumentami tymi są: reguły zasady, wzorce, standardy, ale również koncepcje i metody zarządzania, a także techniki, systemy, podejścia i filozofie zarządzania".
Instrument to "przyrząd, urządzenie do wytwarzania dźwięków muzycznych" lub "narzędzie, przyrząd używany zwłaszcza do czynności wymagających precyzji, dokładności", tylko w przenośni instrument można rozumieć jako: sposób, metodę, zasadę jakiegoś działania; środek służący realizacji czegoś (władzy, działania). Z przytoczonych pojęć wynika, iż instrument można utożsamiać z narzędziem lub przenośnie metodą, zasadą.
W definicji Zimniewicza mówi się jeszcze o technice i koncepcji. Technika to między innymi "celowy, racjonalny sposób wykonywania jakichś prac, czynności, posługiwanie się jakimiś instrumentami, przyrządami itp., metoda". Natomiast koncepcja to "ogólne ujęcie, obmyślony plan działania, rozwiązania czego, teoria czego, pomysł, projekt". Zatem "koncepcja zarządzania to pomysł, który sugeruje menedżerowi, co trzeba zrobić, aby rozwiązać określony problem lub wiązkę problemów". Porównując to pojęcie z pojęciem instrumentu można je odnieść tylko do przenośnego znaczenia instrumentu rozumianego jako "środek służący realizacji czego". Tak więc kwestią sporną jest zaliczenie do instrumentów również koncepcji, gdyż sama koncepcja jest planem, pomysłem, a instrument może służyć realizacji tego planu, pomysłu. Jednak wspomniany autor wyjaśnia, że "metoda staje się zatem sposobem urzeczywistnienia koncepcji, a technika (gr. techné - umiejętność) jest ogółem czynności służących rozwiązaniu określonego problemu. Umiejętność wykonywania określonych czynności, które są ściśle związane z procesem logistycznym, wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi […]. To oznacza, że można wykorzystywać podobne narzędzia i techniki w ramach stosowanych metod w obrębie przyjętych do realizacji koncepcji logistycznych". Narzędziami tymi w przypadku niniejszego opracowania będą więc stosowane rozwiązania systemowe wspomagające zarządzanie przepływami materiałowymi w ramach instrumentów informacyjnych łańcucha dostaw. Taką też interpretację pojęcia instrumentu zarządzania m.in. instrumentów informacyjnych przyjęto w niniejszym opracowaniu.

 

Artykuł zawiera 43150 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w czwartek, 09 sierpień 2018 13:47
Zaloguj się by skomentować