Zaloguj się

Badanie symulacyjne obciążenia stanowiska obsługowego za pomocą teorii kolejek

  •  Glinka Marek
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Badanie symulacyjne obciążenia stanowiska obsługowego za pomocą teorii kolejek

Teoria kolejek nazywana inaczej teorią masowej obsługi należy do badań operacyjnych będących częścią matematyki stosowanej. Nauka ta zajmuje się badaniem systemów, obiektów lub procesów, które stanowią pewną całość. Zwykle da się w nich wyróżnić zbiór współpracujących ze sobą elementów, oddzielnych i uporządkowanych oraz powiązanych ze sobą relacjami, działających w określonym celu. Wtedy w modelowaniu przydatna jest teoria grafów.

Metody analizy za pomocą modeli systemów masowej obsługi bazują na rachunku prawdopodobieństwa i statystyce matematycznej. Celem takiego badania jest: poprawa funkcjonowania, projektowanie systemu obsługowego, ocena jakości pracy i in. Dzięki teorii masowej obsługi można analizować same procesy obsługi, jak też procesy oczekiwania na obsługę. Nie trzeba udowadniać, że źle zorganizowana obsługa powoduje wiele strat czasowych, a tym samym finansowych. Główne z nich to powstawanie kolejek, które przyczyniają się do różnego rodzaju nieprawidłowości w systemie obsługi, pogarszając jego działanie.

Badanie symulacyjne
Symulacją przyjmuje się nazywać zbiór czynności prostych lub złożonych wykonywanych jednocześnie bądź w określonej kolejności, które polegają na naśladowaniu zachowania się badanego układu, systemu. Wyniki symulacji są wykorzystane w określonym celu poznawczym.
Z punktu widzenia celu symulacji, wyróżnić można trzy jej typy:
– symulację w celu zrozumienia zasad funkcjonowania układu (systemu), jego właściwości, które trudno wyróżnić na podstawie analizy formalnej układu,
– symulację mającą na celu ułatwienie podejmowania decyzji przez dostarczenie argumentów i informacji o ewentualnych konsekwencjach decyzji, które mogłyby być podjęte,
– symulację, której celem jest wyszkolenie pewnych ludzi w dziedzinie podejmowania decyzji w warunkach określonych przez system.

Patrząc na symulację z punktu widzenia narzędzia używanego do symulacji da się wyróżnić:
– symulację typu: człowiek - model fizykalny, w której człowiek dysponujący modelem systemu dokonuje doświadczeń w sposób zgodny z pewnym protokołem eksperymentu,
– symulację typu: człowiek - model matematyczny, w której występuje model niefizykalny, niematerialny, w postaci relacji (funkcji określonej na pewnych wielkościach), i w której generowane są kolejne odpowiedzi (reakcje na kolejno podejmowane działania człowieka),
– symulację typu: człowiek - automat, w której na podstawie opracowanego przez człowieka modelu i algorytmu, po zadaniu parametrów wejściowych, wybór decyzji jest sugerowany bądź dokonywany przez automat.

Sformułowanie zadania
Analizie poddano pracę punktów załadunku materiałów wykorzystywanych podczas budowy drogi. Do punktu przyjeżdżają samochody i pobierają kruszywo. Proces ten będzie trwał przez dłuższy okres czasu. Wobec tego ważne jest aby przebiegał sprawnie, bez opóźnień. Zakładając istnienie jednego stanowiska załadunkowego należy zadecydować czy jest potrzeba uruchomienia wielu stanowisk. Identyfikowano momenty przyjazdu samochodów po ładunek oraz czasy załadunku samochodów. Przykładowe pomiary czasowe zostały podane w tabeli nr 1. Aby móc wyciągnąć poprawne wnioski należy identyfikację czasów przeprowadzać w dłuższym okresie funkcjonowania miejsca obsługi samochodów. Wybranie przedziału czasu badania jest istotne i powinno w możliwie dużym stopniu być reprezentatywne dla pracy punktu załadunkowego. Wykonanie takiego badania jest bardzo proste.

 

Artykuł zawiera 14115 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 28 sierpień 2018 14:51
Zaloguj się by skomentować